GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

n-gtwinppx_u5965-7 (ユーザー n-gtwinppx 占有グリフ u5965-7) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5967) (u5967) (=aj1-04557) (=juki-5967) (=koseki-068670) (=u5967-ue0100)
(u5967-01)
(u5967-02-itaiji-001)
(u5967-02-itaiji-002)
(u5967-07)
(u5967-07-var-001)
(u5967-g)
(u5967-j)
(u5967-k)
(u5967-t) (=u5967-h) (=twedu-a00873)
(u5967-v)
(u5967-var-002)
(jmj-009527) (=dkw-05985)
(nihon-no-kanji-11701) (=u5965-itaiji-002) (=u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u5927)
(toki-01005650)
(toki-01007920)
(toki-01019720)
(twedu-a00873-005)
(twedu-a00873-007)
(twedu-a00873-008-1)
(twedu-a00873-009)
(twedu-a00873-010)
(twedu-a00873-011)
(twedu-a00873-012)
(twedu-a00873-013)
(twedu-a00873-014)
(twedu-a00873-016)
(twedu-a00873-019)
(twedu-a00873-020)
(twedu-a00873-022)
(twedu-a00873-023)
(twedu-a00873-026)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u5927-var-001) (=toki-01019200)
(zihai-013910)
(hkcs_m5967)
(hkcs_m5967-p01-s00)
(hkcs_m5967-p02-s00)
(hkcs_m5967-p02-s01)
(hkcs_m5967-p03-s00)
(hkcs_u5967)
(n-gtwinppx_u5965-5)
(n-gtwinppx_u5965-7)
异体字: (u5965)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5965-01)
(u5965-07)
(u5965-g)
(u5965-h)
(u5965-itaiji-001)
(u5965-itaiji-002)
(u5965-itaiji-004)
(u5965-j) (=jmj-009524) (=u5965)
(u5965-k)
(u5965-t) (=twedu-a00873-001)
(u5965-var-001) (=dkw-05981) (=u5965-ue0101) (=u5965-ue0100) (=aj1-01310) (=juki-5965) (=koseki-068570)
(u5965-var-002) (=jmj-009525)
(heisei-tk01007820)
(koseki-068740) (=unc-050) (=juki-afd2) (=u5965-ue0102)
(toki-01007820)
(toki-01007840)
(toki-01007860)
(toki-01019750)
(u2ff3-u2ff5-cdp-8bd6-u7c73-u4e00-u516b)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u4e00-u516b) (=unstable-bsh-f0f6) (=u5965-itaiji-003)
(zihai-011549)
(hkcs_m5965)
(hkcs_u5965)
(ichitenfont_u5965-var)
(n-gtwinppx_u5965)
(n-gtwinppx_u5965-2)
(n-gtwinppx_u5965-3)
(n-gtwinppx_u5965-4)
(n-gtwinppx_u5965-6)
(n-gtwinppx_u5965-8)
(u5db4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5db4-g)
(u5db4-j) (=u5db4) (=dkw-08542) (=koseki-096550) (=juki-5db4) (=aj1-17581) (=u5db4-ue0100)
(u5db4-var-001) (=jmj-010716)
(hkcs_m5db4)
(u71e0)
[異體字(漢語大字典)]
(u71e0-j) (=u71e0) (=dkw-19458) (=u71e0-ue0101) (=koseki-219160) (=juki-71e0) (=aj1-05589) (=u71e0-ue0100)
(u71e0-ue0102) (=juki-b552)
(u71e0-var-001) (=jmj-016646)
(toki-01056060) (=jmj-016647)
(u2ff0-u706b-u592d) (=irg2017-02279) (=g-xm00234)
(hkcs_m71e0)
(hkcs_u71e0)
𠆇 (u20187)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u20187) (=gt-00436) (=dkw-00332) (=koseki-004130) (=jmj-030514)
𡪃 (u21a83)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21a83) (=dkw-07301) (=koseki-082980)
(twedu-a00873-002)
(twedu-a00873-021)
(twedu-a00873-024)
𡪿 (u21abf)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21abf) (=dkw-07342) (=koseki-083440)
(twedu-a00873-025)
𢍢 (u22362)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22362) (=dkw-09637) (=koseki-109020)
(u22362-var-001)
(twedu-a00873-003)
(hkcs_m22362)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部