GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

n-gtwinppx_u66fe (ユーザー n-gtwinppx 占有グリフ u66fe) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u66fd) (u66fd-g)
(u66fd-j) (=u66fd-ue0100) (=u66fd) (=koseki-157240) (=juki-66fd) (=jmj-013500) (=gt-18096) (=dkw-h0244) (=cbeta-18818) (=aj1-02752)
(u66fd-var-001)
(u66fd-var-002)
(u2ff1-u2c3bf-u76ee)
(zihai-024056)
(hkcs_m66fd)
(hkcs_u66fd)
(irogy_hwp052)
(n-gtwinppx_u66fe)
(tomm_u66fd)
异体字: (u66fe)
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[簡易慣用字体(表外漢字字体表)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u66fe-07)
(u66fe-08)
(u66fe-08-var-001)
(u66fe-08-var-002)
(u66fe-g) (=u66fe-ue0102) (=nyukan-ef9a) (=koseki-158080) (=juki-b2d7) (=jmj-013502)
(u66fe-itaiji-004)
(u66fe-itaiji-005)
(u66fe-j) (=u66fe-ue0101) (=u66fe-ue0100) (=u66fe) (=koseki-158000) (=juki-66fe) (=jmj-013501) (=j90-413d) (=aj1-02751)
(u66fe-k)
(u66fe-t) (=u66fe-h)
(u66fe-ue0104)
(u66fe-v)
(u66fe-var-001) (=jmj-013503)
(u66fe-var-002)
(u66fe-var-003)
(u66fe-var-004)
(cdp-8b63-04)
(dkw-14299)
(juki-b2a9) (=u66fe-ue0103)
(koseki-157320)
(sosho-u66fe-001)
(toki-01039940)
(toki-01103840)
(u1b059) (=ninjal-150020010) (=jmj-090092)
(u1b05a) (=ninjal-150020020) (=jmj-090093)
(u2ff1-u2ffb-u4e87-u7f52-u65e5)
(u2ff3-u2008a-cdp-8b62-u65e5)
(u2ff3-u4e37-u2ff4-u56d7-u4e37-u65e5-var-001)
(u2ff3-u4e37-u2ffb-u2ba4f-cdp-89ae-u65e5)
(u2ff3-u516b-u211d2-u65e5)
(hkcs_m66fe)
(hkcs_m66fe-p02-s00)
(hkcs_u66fe)
𭦌 (u2d98c)
[その他]
(u2d98c-08)
(u2d98c-j) (=u2d98c) (=koseki-157320) (=jmj-057670) (=extf-03202)
(u2d98c-var-001)
(hkcs_m2d98c)
𮏥 (u2e3e5)
[その他]
(u2e3e5-08)
(u2e3e5-j) (=gt-41118) (=extf-06230) (=jmj-060126) (=cbeta-18151) (=juki-b9ea) (=toki-01079270) (=u2e3e5)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部