GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

sawd-00117 (『古壮字字典』1ページ 17番目) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u81c6) (u81c6-g) (=sawd-00117) (=sawd-14705)
(u81c6-j) (=u81c6-ue0101) (=u81c6-ue0100) (=u81c6-k) (=u81c6) (=koseki-334130) (=juki-81c6) (=jmj-021253) (=aj1-01330)
(u81c6-ue0102) (=koseki-334290)
(dkw-29951)
(hkcs_m81c6)
(hkcs_u81c6)
(tomm_u81c6)
异体字: (u5104)
[異體字(漢語大字典)]
(u5104-itaiji-001)
(u5104-j) (=u5104) (=kx-0118027) (=u5104-ue0101) (=u5104-ue0100) (=u5104-k) (=kx-011827) (=koseki-013670) (=juki-5104) (=jmj-007133) (=j90-322f) (=aj1-01327)
(u5104-t) (=u5104-h)
(dkw-01178)
(koseki-014040) (=juki-ada5) (=u5104-ue0102) (=jmj-007134)
(lgccc-0242)
(toki-01006220)
(zihai-008912)
(zihai-009119)
(zihai-009213)
(zihai-009318)
(zihai-009531)
(zihai-009617)
(zihai-013741)
(ebag_s009-256)
(hkcs_m5104)
(hkcs_u5104)
(tomm_u5104)
(u808a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u808a-jv) (=sawn-f6f4c) (=koseki-326320) (=dkw-29238) (=u808a)
(u808a-var-001) (=ka-kc07624) (=cbeta-13048) (=irg2017-03574)
(u2ff0-u8089-u4e5a) (=z-sat06462) (=irg2015-03390) (=cbeta-11009)
(hkcs_m808a)
(u91ab)
[異體字(漢語大字典)]
(u91ab-07-var-001)
(u91ab-g) (=fzyouhei_u91ab)
(u91ab-j) (=u91ab-ue0101) (=u91ab-ue0100) (=u91ab-k) (=u91ab) (=koseki-454010) (=juki-91ab) (=jmj-026547) (=aj1-06957)
(u91ab-t)
(u91ab-var-001)
(u91ab-var-002)
(dkw-40006)
(koseki-454140) (=u91ab-ue0102)
(zihai-021747)
(zihai-137548)
(zihai-137638)
(zihai-137837)
(hkcs_m91ab)
(hkcs_u91ab)
(n-gtwinppx_kanjishashin-004-035)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-202)
(tomm_u91ab)
𩪙 (u29a99)
[異體字(民國教育部)]
(u29a99-jv) (=u29a99) (=koseki-512840) (=dkw-45275)
𩪣 (u29aa3)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29aa3-jv) (=u29aa3) (=koseki-512950)
(u29aa3-var-001)
(dkw-45283)
𩪩 (u29aa9)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29aa9-jv) (=koseki-513050) (=dkw-45293) (=u29aa9)
(hkcs_m29aa9)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部