GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

sosho-u97e6-002 (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u97e6) (u97e6-01)
(u97e6-02)
(u97e6-02-var-001)
(u97e6-02-var-003)
(u97e6-04)
(u97e6-09)
(u97e6-14)
(u97e6-g) (=u97e6)
(u97e6-h) (=u2ed9)
(u97e6-itaiji-001)
(u97e6-var-001)
(u97e6-var-002) (=cdp-89d6)
(sosho-u97e6-002)
(u2ff1-u58eb-u5dfe)
(u2ffb-cdp-8bf1-u5182) (=sosho-u97e6-001)
(zihai-002806)
(hkcs_m97e6)
异体字: (u2ed9)
[部首(非漢字)]
(u97cb)
[←简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u97cb-01)
(u97cb-07-var-001)
(u97cb-08)
(u97cb-08-var-001)
(u97cb-08-var-002)
(u97cb-08-var-003)
(u97cb-08-var-004)
(u97cb-08-var-005)
(u97cb-08-var-006)
(u97cb-08-var-007)
(u97cb-08-var-008)
(u97cb-08-var-009)
(u97cb-08-var-010)
(u97cb-08-var-011)
(u97cb-08-var-012)
(u97cb-08-var-013)
(u97cb-g)
(u97cb-g08) (=hkcs_u97cb-08)
(u97cb-itaiji-002) (=u97cb-07-itaiji-003)
(u97cb-j) (=u97cb-ue0101) (=u97cb-ue0100) (=u97cb-k) (=u97cb) (=koseki-488400) (=juki-97cb) (=aj1-07171)
(u97cb-t)
(u97cb-var-001) (=u97cb-ue0102) (=u2fb1) (=koseki-488360) (=juki-beda) (=dkw-43108)
(u97cb-var-002)
(u97cb-var-003)
(u97cb-var-004)
(u97cb-var-005)
(u97cb-var-006)
(k5-0b79)
(koseki-488410) (=u97cb-ue0103) (=u97cb-itaiji-001) (=juki-bedb)
(u2ff1-u2b740-u4e30)
(u2ff1-u2e88-u2d1c1-u65e1-01)
(u2ff1-u4e94-u5e72)
(u2ff1-u7acb-u540a)
(u2ff1-u9fb6-u5973) (=toki-01020080)
(u2ff3-cdp-8dec-u53e3-cdp-8bf1)
(u2ff3-u2ff1-u2e88-u2b740-u65e5-u5142-01)
(u2ffb-u2ff1-cdp-8c78-u53e3-u3404)
(u2ffb-u4e00-u4e32)
(u2ffb-u4e28-u2ffb-u5f13-u531a)
(u2ffb-u4e28-u2ffb-u5f13-u531a-var-001)
(u2ffb-u5f13-u531a)
(u2ffb-u5f13-u531a-var-001)
(ebag_s215-037)
(hkcs_m97cb)
(hkcs_m97cb-p01-s00)
(hkcs_m97cb-p01-s01)
(hkcs_m97cb-p02-s00)
(hkcs_m97cb-p02-s01)
(hkcs_m97cb-p06-s00)
(hkcs_m97cb-p14-s00)
(hkcs_u2ff3-u2b740-u56d7-u5e00)
(hkcs_u97cb)
(n-gtwinppx_u97cb)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部