GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

toki-01102440 (登記統一文字 01102440) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u79ae) (u79ae-g)
(u79ae-j) (=u79ae) (=dkw-24844) (=uf9b6) (=u79ae-ufe00) (=u79ae-ue0102) (=u79ae-ue0100) (=u79ae-k) (=koseki-278280) (=juki-79ae) (=jmj-018965) (=j90-6339) (=aj1-05900)
(aj1-14171) (=kesuuko_doukeiiji-u2b313) (=u79ae-ue0103) (=u79ae-ue0101) (=nyukan-ef9b) (=koseki-278210) (=juki-b723)
(koseki-901650) (=tron-09-845c) (=juki-ac99)
(toki-01102440)
(tron-09-845a)
(ebag_s030-153)
(hkcs_m79ae)
异体字: (u793c)
[←異体字(常用漢字表)]
[←繁体字]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u793c) (=dkw-24626d) (=aj1-04017) (=j90-4e69) (=juki-793c) (=koseki-274940) (=u793c-ue0100) (=u793c-ue0102) (=u793c-k) (=jmj-018750) (=kesuuko_doukeiiji-u2e564)
(u793c-05)
(u793c-g) (=sawd-29013) (=sawd-34920)
(u793c-g05)
(u793c-g11)
(u793c-itaiji-001)
(u793c-v)
(u793c-v05)
(u793c-v11)
(u793c-var-001) (=ufa18-g)
(k5-030d)
(k5-0311)
(koseki-901350) (=tron-09-845a) (=juki-ac97)
(ufa18) (=cdpo-9d61) (=dkw-24626) (=aj1-08579) (=jmj-030210) (=juki-fa18) (=koseki-274950) (=u793c-ue0101) (=u793c-ue0103) (=u793c-ufe00) (=ufa18-u) (=utc-00922)
(ufa18-05)
(ufa18-11)
(vnpf-60863)
(zihai-002643)
(zihai-002730)
(hkcs_m793c)
(hkcs_u793c)
(u8c4a)
[異體字(民國教育部)]
(u8c4a-01)
(u8c4a-j) (=u8c4a-ue0100) (=u8c4a-k) (=koseki-411650) (=juki-8c4a) (=jmj-024894) (=hkcs_u8c4a) (=dkw-36263) (=aj1-03675) (=u8c4a)
(koseki-900990) (=tron-09-8431) (=juki-ac6e)
(sosho-u8c4a-001)
(sosho-u8c4a-002)
(u2ff1-cdp-86ea-u8c46)
(u2ff1-u2ffb-u2000d-u4e28-u5de5)
(u2ff1-u2ffb-u2000d-u4e28-u5de5-var-001)
(u2ff1-u5927-u30df)
(u2ff1-u8980-u8c46)
(u2ff3-u66f2-u4e00-u2ff1-u51f5-u4491-01)
(u2ff3-u66f2-u5196-u8c46)
(barcos_s20-2104)
(hkcs_m8c4a)
(hkcs_m8c4a-p01-s00)
(hkcs_m8c4a-p02-s00)
(uf9b6)
[UCS互換]
(ufa18)
[異体字(戸籍統一文字)]
𠃞 (u200de)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u200de-jv) (=zihai-002703) (=u200de-t) (=u200de-i) (=u200de-g) (=u200de) (=kx-008409) (=kx-0084009) (=koseki-002160) (=jmj-030422) (=gt-00240) (=dkw-00178)
(toki-01026250)
(hkcs_m200de)
𤔑 (u24511)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u24511)
(dkw-19683)
(koseki-221690)
(ebag_kxr-01471) (=ebag_kxr-01486)
𥘆 (u25606)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u25606-jv) (=u25606) (=koseki-274960) (=dkw-24627)
(u25606-var-001)
(hkcs_m25606)
𥘍 (u2560d)
[異體字(民國教育部)]
(u2560d-jv) (=u2560d)
(hkcs_m2560d)
𥜨 (u25728)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u25728-jv) (=dkw-49404) (=koseki-278630) (=u25728)
𥜪 (u2572a)
[ユーザー]
[関連字(その他)]
(u2572a-jv) (=u2572a)
(u2572a-var-001)
𥝓 (u25753)
[異體字(民國教育部)]
(u25753) (=dkw-24917) (=koseki-279140)
(u2ff0-u79be-u2ffb-u31c2-u4e3f)
(hkcs_m25753)
𫌓 (u2b313)
[漢語俗字叢考]
(u2b313-j) (=waseikanji-no-jiten-1743) (=u2b313) (=koseki-393820) (=kokuji-no-jiten-1004) (=kkdjg-kokuji-a0851) (=juki-bb28)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部