GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

tron-09-8424 (TRONコード 第9面8424) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6bd4) (u6bd4-01)
(u6bd4-01-var-001)
(u6bd4-02)
(u6bd4-04)
(u6bd4-09)
(u6bd4-09-var-001)
(u6bd4-09-var-002)
(u6bd4-11)
(u6bd4-g) (=sawd-15820) (=hkcs_u6bd4)
(u6bd4-g01)
(u6bd4-g02)
(u6bd4-g05)
(u6bd4-g09)
(u6bd4-g11)
(u6bd4-itaiji-001)
(u6bd4-itaiji-002)
(u6bd4-itaiji-003)
(u6bd4-itaiji-004)
(u6bd4-itaiji-005)
(u6bd4-itaiji-006)
(u6bd4-j) (=u6bd4) (=dkw-16743) (=jmj-014947) (=u6bd4-k) (=juki-6bd4) (=u6bd4-ue0100) (=u2f50) (=koseki-189760) (=aj1-03450)
(u6bd4-t)
(u6bd4-t01)
(u6bd4-t02)
(u6bd4-t09)
(u6bd4-var-001)
(u6bd4-var-002)
(u6bd4-var-003)
(u6bd4-var-004)
(koseki-900860) (=tron-09-8424) (=juki-ac61)
(u1b0ab) (=ninjal-270040010) (=jmj-090176)
(u2ff0-u53b6-u5315)
(u2ff0-u53b6-u5315-var-001)
(u2ff0-u53c8-u4eba)
(u2ff0-u6b64-u5315)
(u4dc7) (=c8-7b69)
(zihai-001845)
(zihai-031619)
(hkcs_m6bd4)
(hkcs_m6bd4-p01-s00)
(hkcs_m6bd4-p02-s00)
(hkcs_m6bd4-p03-s00)
(hkcs_m6bd4-p03-s01)
(hkcs_m6bd4-p04-s00)
(hkcs_m6bd4-p04-s01)
(hkcs_m6bd4-p26-s00)
(hkcs_u6bd4-02)
(n-gtwinppx_u6bd4)
异体字: (u2f50)
[康煕部首(非漢字)]
(u4e1a)
[5200号通達]
(u4e1a-01)
(u4e1a-03) (=gt-69244)
(u4e1a-03-itaiji-001)
(u4e1a-03-var-001)
(u4e1a-07)
(u4e1a-g) (=hitsujun-u4e1a-005) (=u4e1a-jv) (=jmj-006330) (=u4e1a) (=zihai-001134) (=juki-4e1a) (=koseki-029860) (=twedu-a00416-004) (=twedu-a00015-011) (=hkcs_u4e1a)
(u4e1a-g03)
(u4e1a-h) (=cdp-8b60)
(u4e1a-itaiji-001)
(cdp-85c3)
(hkcs_m4e1a)
(hkcs_m4e1a-p03-s00)
(hkcs_u4e1a-03)
(xotarios_u4e1a-plata)
(u5315)
[異體字(漢語大字典)]
(u5315-01)
(u5315-01-var-001)
(u5315-01-var-002)
(u5315-01-var-003)
(u5315-01-var-004)
(u5315-02)
(u5315-02-var-001)
(u5315-03)
(u5315-03-itaiji-001)
(u5315-03-itaiji-002)
(u5315-04-itaiji-001)
(u5315-05)
(u5315-07) (=u2090e-07)
(u5315-07-var-001)
(u5315-07-var-002)
(u5315-07-var-003)
(u5315-07-var-004)
(u5315-07-var-005)
(u5315-g01) (=hkcs_u5315-01)
(u5315-g02)
(u5315-itaiji-001) (=u2ffb-u31c2-u4e3f)
(u5315-j) (=zihai-012501) (=aj1-04301) (=aj1-07983) (=dkw-02570) (=juki-5315) (=koseki-029790) (=u2f14) (=u5315-ue0100) (=u5315-ue0101) (=twedu-a00415-006) (=u5315-k) (=gt-03296) (=jmj-007777) (=hkcs_u5315) (=u5315)
(u5315-t)
(u5315-t01)
(u5315-t02)
(u5315-var-001)
(u5315-var-002)
(u5315-var-003) (=u2090e-var-001)
(u5315-var-004) (=cdp-895f)
(u5315-var-005)
(u5315-var-006)
(cdp-8cbd)
(cdp-8cbd-01) (=unstable-bsh-f2c7)
(cdp-8cbd-01-var-001) (=cdp-8cbd-var-004)
(cdp-8cbd-01-var-002) (=cdp-8cbd-var-005)
(cdp-8cbd-var-001)
(cdp-8cbd-var-002)
(cdp-8cbd-var-003)
(cdp-8cbd-var-006)
(cdp-8cbd-var-007)
(k5-02c9)
(sawd-26328)
(u2ff1-u5315-u5721)
(u2ffb-u4e37-u4e5a)
(u2ffb-u5315-u4e00)
(unstable-bsh-f29d)
(v-f0002)
(dzimuguri_u5315-03)
(hkcs_m5315)
(hkcs_m5315-p01-s00)
(hkcs_m5315-p02-s00)
(hkcs_m5315-p04-s00)
(hkcs_u5315-02)
(n-gtwinppx_u4eba)
(univerx_u5315)
(u5936)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5936) (=zihai-031619)
(u5936-03)
(u5936-03-var-001)
(u5936-07)
(koseki-067030) (=dkw-05850) (=juki-5936) (=aj1-21380) (=u5936-ue0100) (=jmj-009466)
(u2ff0-u2ffb-u51f5-u4eba-u2ffb-u51f5-u4eba)
(hkcs_m5936)
(u5e80)
[異體字(漢語大字典)]
(u5e80-g) (=nyukan-f412)
(u5e80-j) (=u5e80-ue0100) (=koseki-104410) (=juki-5e80) (=jmj-010960) (=dkw-09222) (=aj1-19347) (=u5e80)
(u5e80-t) (=twedu-b00951) (=u5e80-h)
(hkcs_m5e80)
(u7bea)
[異體字(漢語大字典)]
(u7bea) (=u7bea-ue0100) (=koseki-294630) (=juki-7bea) (=dkw-26360) (=aj1-18307)
(zihai-124246)
(zihai-124303)
(hkcs_m7bea)
(u8298)
[異體字(民國教育部)]
(u8298-g)
(u8298-itaiji-001)
(u8298-j) (=u8298-ue0101) (=u8298-ue0100) (=koseki-342690) (=juki-8298) (=aj1-22302) (=u8298)
(u8298-t)
(koseki-343080) (=dkw-30693) (=u8298-k) (=u8298-ue0102)
(hkcs_m8298)
(hkcs_u8298)
𣬅 (u23b05)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u23b05) (=koseki-189800) (=dkw-16748)
(u23b05-g) (=zihai-081314)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部