GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

twedu-a00297-003 (台湾教育部異体字字典 A00297-003) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𠕋 (u2054b) (u2054b-jv) (=jmj-057002) (=u2054b) (=zihai-006239) (=kx-0129006) (=twedu-a00297-012) (=u2054b-ue0101) (=kx-012906) (=koseki-018020)
(u2054b-var-001)
(u2054b-var-003) (=gt-02003) (=cdp-8af1) (=dkw-01523) (=koseki-017960) (=twedu-a00297-004) (=u2054b-ue0100) (=zihai-001243) (=jmj-031035)
(u2054b-var-004) (=zihai-001854)
(u2054b-var-005) (=unstable-bsh-f08a) (=v-f000b) (=irg2017-00210) (=vnpf-6000b)
(u2054b-var-006)
(cbeta-16801)
(cdp-86b0)
(cdp-86b0-itaiji-001)
(cdp-86b0-var-001)
(koseki-018030) (=jmj-057003) (=zihai-001901) (=cdp-88aa) (=u2054b-ue0102)
(u2f816) (=u2f816-t) (=u2054b-ufe00) (=twedu-a00297-003)
(hkcs_m2054b)
异体字: (u518a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u518a-02-var-001)
(u518a-08)
(u518a-08-var-001)
(u518a-09)
(u518a-j) (=u518a) (=u518a-t) (=jmj-007309) (=gt-01988) (=twedu-a00297) (=zihai-006225) (=u518a-ue0100) (=dkw-01515) (=koseki-017850) (=juki-518a) (=aj1-02157) (=u518a-k) (=lgccc-0294) (=hkcs_u518a)
(u518a-var-001)
(u518a-var-002)
(u518a-var-003)
(cdp-86d1)
(cdp-86d8)
(cdp-86d8-var-001) (=u2ffb-u5182-u7c73)
(cdp-8841)
(cdp-8841-var-001) (=u2ffb-u4e95-u5ddd) (=cbeta-09726)
(cdp-8841-var-002) (=k5-02b5)
(cdp-8841-var-003)
(cdp-8841-var-004)
(cdp-8841-var-005)
(twedu-a00297-010)
(twedu-a00297-011)
(twedu-a00297-013)
(twedu-a00297-014)
(twedu-a00297-015)
(twedu-a00297-016)
(twedu-a00297-017)
(twedu-a00297-018)
(twedu-a00297-019)
(twedu-a00297-020)
(twedu-a00297-021)
(twedu-a00297-022)
(twedu-a00297-026)
(twedu-a00297-027)
(twedu-a00297-028)
(twedu-a00297-029)
(twedu-a00297-029-1)
(twedu-a00297-029-3)
(twedu-a00297-034)
(u2ff5-u5405-u7528)
(u2ffb-cdp-8a44-u4e00) (=u518a-itaiji-001)
(u2ffb-cdp-8a44-u4e00-var-001)
(u2ffb-u2626b-u4e09)
(u2ffb-u2ff5-u5182-u5341-u2ff0-cdp-8971-cdp-8971)
(u2ffb-u2ff5-u5182-u5ddc-u4e00)
(u2ffb-u2ffb-u5182-u5341-u2ff0-u4e28-u4e28)
(ebag_kxr-01430)
(fzyouhei_u518a)
(hkcs_m518a)
(renpei_sokuten-001)
(u518c)
[異體字(漢語大字典)]
(u518c-02)
(u518c-itaiji-001)
(u518c-j) (=u518c) (=zihai-001806) (=jmj-007311) (=fzyouhei_u518a) (=u518c-g) (=twedu-a00297-001) (=cdp-89a8) (=sawd-06721) (=juki-518c) (=koseki-017860) (=u518c-ue0100) (=dkw-01516) (=aj1-04221)
(u518c-var-001) (=lgccc-0294-var-001)
(u518c-var-002)
(u2ff0-cdp-8bc0-cdp-8bc0)
(u2ff0-u5182-u5182) (=irg2015-00295) (=g-hzr1011105) (=zihai-006213) (=twedu-a00297-030)
(u2ff1-u5196-u5345-03)
(vnpf-6000b)
(zihai-001216)
(zihai-001242)
(zihai-001331)
(zihai-001802) (=twedu-a00297-025)
(zihai-001820) (=unstable-bsh-f0db)
(zihai-001853)
(zihai-001902) (=twedu-a00297-029-2)
(zihai-001950)
(zihai-002141)
(hkcs_m518c)
(hkcs_u518c)
𠕋 (u2f816)
[UCS互換]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部