GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

twedu-b01471-016 (台湾教育部異体字字典 B01471-016) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6555) (u6555) (=dkw-13225) (=aj1-05066) (=jmj-012983) (=juki-6555) (=koseki-148100) (=u6555-g) (=u6555-k) (=u6555-ue0100) (=u6555-v)
(u6555-07-var-001)
(u6555-j)
(u6555-t) (=twedu-b01471) (=u6555-h)
(twedu-b01471-013)
(twedu-b01471-015)
(twedu-b01471-016)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535-var-001)
(u2ff0-cdp-8851-u6535-var-001)
(u2ff0-u675f-u2ff1-u20003-u4e42-var-001)
(zihai-019431)
(zihai-079624)
(hkcs_m6555)
(hkcs_m6555-p02-s00)
(hkcs_m6555-p03-s00)
(hkcs_u6555)
(hkcs_u6555-03)
异体字: (u3a7d)
[異體字(民國教育部)]
(u3a7d-j) (=u3a7d-ja) (=u3a7d) (=dkw-13079) (=jmj-001500) (=koseki-147850) (=juki-3a7d)
(twedu-c04545) (=twedu-b01471-015-1) (=u3a7d-t)
(hkcs_m3a7d)
(u52c5)
[←異体字(常用漢字表)]
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u52c5-j) (=cdpo-81d1) (=cbeta-00330) (=u52c5) (=u52c5-ue0100) (=u52c5-k) (=u52c5-g) (=koseki-027310) (=juki-52c5) (=jmj-007664) (=dkw-02354) (=aj1-03032)
(u52c5-t) (=u52c5-h) (=twedu-b01471-002)
(u52c5-var-001)
(zihai-116608)
(hkcs_m52c5)
(u52d1)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u52d1-03)
(u52d1-j) (=u52d1) (=jmj-007686) (=u52d1-ue0100) (=twedu-b01471-003) (=twedu-b01031-003) (=koseki-027630) (=juki-52d1) (=dkw-02380) (=aj1-17326)
(u2ff0-u5939-u529b) (=extd-00687) (=g-bk100121) (=twedu-b01471-014) (=g-hzr1040301) (=irg2015-00406)
(u2ff0-u6765-u5200)
(u2ff0-u6765-u5203)
(u2ff0-u6765-u5203-var-001)
(u2ff0-u8012-u529b) (=twedu-b01471-007) (=zihai-116608) (=cbeta-32756) (=sawn-f7e9e)
(u2ff0-u8012-u529b-var-001)
(u2ff0-u91c6-u529b)
(hkcs_m52d1)
(hkcs_m52d1-p01-s00)
(u6547)
[異體字(民國教育部)]
(u6547-j) (=u6547) (=dkw-13175) (=u6547-ue0100) (=koseki-147490) (=juki-6547) (=jmj-012969) (=aj1-14596)
(u6547-t) (=twedu-c04580)
(koseki-147800) (=extf-03019) (=twedu-c04580-001) (=u2d8ef)
(twedu-b01471-006)
(u2ff0-u7259-u2ff1-u5315-u53c8-var-001)
(hkcs_m6547)
(u7b56)
[異體字(漢語大字典)]
(u7b56-02)
(u7b56-itaiji-001) (=u8363-var-001)
(u7b56-j) (=u7b56) (=dkw-26009) (=u7b56-ue0100) (=u7b56-k) (=koseki-290880) (=juki-7b56) (=jmj-019464) (=aj1-02150)
(u7b56-t)
(u7b56-var-001)
(u7b56-var-002)
(u7b56-var-003)
(irg2015-00302) (=g-hzr1011607)
(zihai-006347)
(zihai-124001)
(zihai-124153)
(ebag_s118-151)
(hkcs_m7b56)
(hkcs_m7b56-p02-s00)
(hkcs_u7b56)
𠡅 (u20845)
[異體字(漢語大字典)]
(u20845)
(u20845-var-001) (=jmj-031504)
(dkw-02321) (=koseki-027040)
(twedu-b01471-012)
(hkcs_m20845)
𠡠 (u20860)
[異體字(民國教育部)]
(u20860-jv) (=u20860) (=twedu-b01471-001) (=koseki-027340) (=jmj-031518) (=dkw-02357)
(hkcs_m20860)
𢽈 (u22f48)
[異體字(民國教育部)]
(u22f48)
(u22f48-t) (=twedu-b01471-004)
(dkw-13236)
(hkcs_u22f48)
𢽟 (u22f5f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22f5f-jv) (=dkw-13252) (=u22f5f) (=koseki-148450)
(u22f5f-var-001)
(twedu-b01471-005) (=twedu-c04580-000)
(twedu-b01471-009)
(twedu-b01471-011)
(u2ff0-u6765-u6534) (=unstable-bsh-f4bb) (=irg2017-01520) (=uk-10005)
(u2ff0-u6765-u6535) (=unstable-bsh-f4bc) (=irg2017-01521) (=uk-10006)
(u2ff0-u6765-u6535-var-001)
(ebag_s066-031)
(hkcs_m22f5f)
𭣴 (u2d8f4)
[その他]
(u2d8f4-j) (=koseki-148250) (=u2d8f4) (=extf-03028)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部