GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u20007 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+20007「𠀇」) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𠀇 (u20007) (u20007-09)
(u20007-jv) (=zihai-001123) (=tron-08-2138) (=u20007) (=gt-00030) (=twedu-a00014-002) (=u20007-t) (=c6-2142) (=u20007-i) (=cdp-8862)
(dkw-00024) (=koseki-000300) (=jmj-030317)
(kx-0077005) (=kx-007705)
(hkcs_m20007)
异体字: (u4e14)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e14-01) (=hkcs_u4e14-01)
(u4e14-01-var-001)
(u4e14-02)
(u4e14-02-var-001)
(u4e14-07)
(u4e14-09)
(u4e14-itaiji-005)
(u4e14-j) (=u4e14-h) (=u4e14-g) (=juki-4e14) (=sawd-06718) (=zihai-001138) (=aj1-01484) (=gt-00045) (=koseki-000420) (=u4e14-ue0100) (=u4e14-k) (=lgccc-0014) (=twedu-a01772-002) (=jmj-006321) (=u4e14-t) (=u4e14-ue0101) (=tron-08-213d) (=twedu-a00014) (=u4e14)
(u4e14-v)
(cdp-8ba5) (=k5-0272)
(dkw-00029) (=kx-0077007) (=kx-007707)
(koseki-000710) (=jmj-056831) (=extf-00020) (=u4e14-ue0102)
(u2ff0-u4e14-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f807)
(u2ff0-u4e14-u4e14) (=u4e14-itaiji-002)
(u2ff0-u4e14-u4e14-var-001) (=u4e14-itaiji-003)
(u2ff1-cdp-8a44-u4e00) (=u20003-itaiji-001)
(u2ff1-u200db-u4e00) (=u4e14-itaiji-001)
(u2ff1-u660d-u4e00) (=u4e14-itaiji-004)
(u2ff3-u5b80-u4ece-u4e14)
(u2ff5-u5182-u4e3f-u2ff1-u4e00)
(u2ffb-u4e0c-u4e04) (=cdp-89f0-var-003)
(u2ffb-u5182-u4e04) (=u20003-itaiji-002)
(u2ffb-u5182-u4e04-var-001) (=u4e14-01-itaiji-001)
(ebag_s109-084)
(hkcs_m4e14)
(hkcs_m4e14-p01-s00)
(hkcs_m4e14-p02-s00)
(hkcs_m4e14-p02-s01)
(hkcs_u4e14-02)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部