GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u208fe (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+208FE「𠣾」) (@9)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𠣾 (u208fe) (u208fe)
(u208fe-var-001) (=jmj-031634)
(dkw-02559)
(koseki-029680)
异体字: (u5fa9)
[異體字(漢語大字典)]
(u5fa9-06)
(u5fa9-07-var-001)
(u5fa9-g)
(u5fa9-h)
(u5fa9-itaiji-001)
(u5fa9-j) (=uf966-k) (=uf966) (=u5fa9-ufe00) (=u5fa9-ue0100) (=u5fa9-k) (=u5fa9) (=koseki-115150) (=juki-5fa9) (=aj1-03566)
(u5fa9-t)
(u5fa9-var-001)
(u5fa9-var-002)
(u5fa9-var-003)
(u5fa9-var-004) (=jmj-011335)
(dkw-10183)
(geog-qin-2220)
(u2ff0-u4e2c-u2ff1-cdp-8b72-u5902)
(u2ff0-u4e2c-u3686)
(u2ff0-u4e2c-u590d)
(u2ff0-u4e2c-u590d-var-001)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-cdp-8b72-u5902)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-u7550-u5902)
(u2ffa-u8fb6-u590d) (=unstable-bsh-f665) (=irg2015-04295)
(u2ffa-ufa66-u590d) (=utc-01574)
(zihai-008250)
(zihai-008306)
(barcos_b12-0604)
(barcos_b49-250j)
(ebag_s072-028)
(hkcs_m5fa9)
(hkcs_u5fa9)
(n-gtwinppx_u5fa9)
(u8907)
[異體字(漢語大字典)]
(u8907) (=aj1-03571) (=j90-4a23) (=juki-8907) (=koseki-391600) (=u8907-k) (=u8907-ue0100) (=u8907-ue0101)
(u8907-g)
(u8907-itaiji-001)
(u8907-t)
(u8907-ue0102)
(u8907-var-001)
(dkw-34417)
(jmj-024052)
(koseki-391180)
(u2ff0-u8864-u53cd)
(zihai-114740)
(zihai-115055)
(hkcs_m8907)
(tomm_u8907)
𠣴 (u208f4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u208f4)
(u208f4-var-001) (=jmj-031629)
(dkw-02548)
(koseki-029570)
𠣸 (u208f8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u208f8)
(u208f8-var-001) (=jmj-031631)
(koseki-029630) (=dkw-02553)
(u2ff1-u2ff9-u52f9-u2ff1-u4e00-u5415-u590a) (=utc-02921) (=unstable-bsh-eb66) (=kx-036924) (=irg2015-00817) (=extd-01786) (=kx-0369024)
𠤇 (u20907)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u20907)
(u20907-var-001) (=jmj-031639)
(koseki-029740) (=dkw-02565)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部