GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u21b90 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+21B90「𡮐」) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𡮐 (u21b90) (u21b90-jv) (=huang-shuang144_s00028750) (=jmj-034224) (=koseki-085500) (=dkw-07521) (=u21b90)
(simch-kx_t159412)
异体字: (u5c0f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5c0f-01)
(u5c0f-02)
(u5c0f-03)
(u5c0f-03-var-001)
(u5c0f-03-var-002)
(u5c0f-04)
(u5c0f-06)
(u5c0f-08)
(u5c0f-09)
(u5c0f-09-var-001)
(u5c0f-09-var-002)
(u5c0f-j) (=huang-shuang144_s00020e0f) (=cangjie-f02) (=hdic_hkrm-09092841) (=hdic_hkrm-09084331) (=hdic_hkrm-10013711) (=hdic_hkrm-10019411) (=hdic_hkrm-08014141) (=tudien-54206) (=hdic_hkrm-08079431) (=hdic_hkrm-08085721) (=tudien-51306) (=hdic-tanki06_hkrm-08085721) (=hdic-tanki06_hkrm-08079431) (=hdic-tanki07_hkrm-09035441) (=hdic_hkrm-02016511) (=hdic-tanki08_hkrm-09092841) (=hdic_hkrm-03009541) (=hdic_hkrm-01070741) (=hdic-tanki01_hkrm-02016511) (=hdic-tanki04_hkrm-07042241) (=hdic-tanki08_hkrm-09084331) (=hdic-tanki01_hkrm-01070741) (=hdic-tanki03_hkrm-06103821) (=hdic-tanki02_hkrm-03009541) (=sarashina_hkrm-10013711) (=ligang_hkrm-08120811) (=lanseki_hkrm-10019411) (=inaz_hkrm-08031321) (=linchuyi_hkrm-06068830) (=linchuyi_hkrm-06068730) (=hdic_hkrm-03102341) (=otakusei_hkrm-05095822) (=otakusei_hkrm-02118841) (=otakusei_hkrm-02118641) (=kaido_hkrm-03102341) (=hdic_hkrm-03083611) (=otakusei_hkrm-03083611) (=u5c0f-v) (=dkw-07473) (=aj1-02454) (=gt-09423) (=hkcs_u5c0f) (=juki-5c0f) (=koseki-085010) (=u2f29) (=u5c0f-k) (=u5c0f-ue0100) (=u5c0f-g) (=u5c0f-t) (=jmj-010284) (=u5c0f)
(u5c0f-u20dd) (=unstable-nishiki-f0a33) (=aj1-08318)
(u5c0f-ue0102)
(u5c0f-var-001)
(u5c0f-var-002)
(u5c0f-var-003)
(irg2015-00109)
(irg2015-00110)
(kikkou-marushou)
(u18ba6)
(u2e8c) (=sussybaki_u18c7e) (=sussybaka_u18c7e) (=aj1-13833) (=gt-k00303) (=u5c0f-ue0101) (=unstable-u1b525)
(u2e8c-03) (=c8-7350) (=tomita_rtk-1057) (=gt-69235)
(u2e8c-var-001) (=juchen-240000)
(u2e8c-var-002) (=cangjie-f05) (=cdp-8b54)
(u2ff0-u5c0f-u5c0f) (=unstable-bsh-eace)
(u2ff0-u5c0f-u5c0f-var-001)
(u2ff0-u5c0f-u5c0f-var-002)
(u2ff1-u21b54-u5c0f)
(u2ff1-u5c0f-u5c0f) (=u5c0f-itaiji-001)
(u2ff1-u5c0f-u5ddb) (=unstable-bsh-f891)
(utc-02933)
(utc-02934)
(zihai-070606)
(dsknmt_hkrm-08014141)
(ebag_s042-012)
(fitzgerald_cop18)
(hdic-tanki02_u5c0f-var-001)
(hkcs_m5c0f-p03-s00)
(hkcs_m5c0f-p03-s01)
(hkcs_m5c0f-p04-s00)
(n-gtwinppx_en-u5c0f)
(simch-kx_t029618) (=simch-kx_kp0e2fe)
(univerx_u5c0f)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部