GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u22189 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+22189「𢆉」) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𢆉 (u22189) (u22189-01)
(u22189-06) (=u22189-07)
(u22189-06-var-001)
(u22189-06-var-002)
(u22189-09)
(u22189-09-var-001)
(u22189-14)
(u22189-g) (=zihai-021405)
(u22189-jv) (=jmj-035213) (=u22189-t) (=u22189-i) (=u22189) (=twedu-c03219) (=twedu-a03215-007) (=rui6-e00e) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-017) (=koseki-103680) (=dkw-09166) (=cdp-8b75)
(u22189-var-001) (=u5c70-itaiji-001)
(u22189-var-002) (=u5c70-itaiji-002)
(u22189-var-003)
(u22189-var-004)
(u22189-var-005)
(juchen-490420-itaiji-001)
(u2ff1-u516b-u5e72)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-001) (=u22189-07-var-001)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-002)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-003)
(fitzgerald_jur364) (=juchen-170503)
(hkcs_m22189)
异体字: (u7f8a)
[異體字(民國教育部)]
(u7f8a-01)
(u7f8a-01-var-001)
(u7f8a-01-var-002)
(u7f8a-02)
(u7f8a-02-var-001)
(u7f8a-03) (=u2eb7) (=u2634c-03)
(u7f8a-03-var-001)
(u7f8a-03-var-002)
(u7f8a-03-var-003) (=c8-737a)
(u7f8a-03-var-004)
(u7f8a-03-var-005)
(u7f8a-05)
(u7f8a-05-var-001)
(u7f8a-05-var-002)
(u7f8a-05-var-003)
(u7f8a-09)
(u7f8a-11)
(u7f8a-15)
(u7f8a-g)
(u7f8a-g01)
(u7f8a-j) (=dkw-28425) (=u7f8a) (=jmj-020590) (=zihai-128401) (=u7f8a-ue0101) (=u7f8a-k) (=u2f7a) (=koseki-317500) (=juki-7f8a) (=hkcs_u7f8a) (=gt-36600) (=aj1-03901)
(u7f8a-t) (=u7f8a-h) (=c1-4850)
(u7f8a-t01)
(u7f8a-t02)
(u7f8a-t03)
(u7f8a-var-001)
(u7f8a-var-002)
(u7f8a-var-003)
(aj1-14078) (=u7f8a-ue0100) (=zihai-128402) (=u2634c-var-001)
(cdp-8ccc-03)
(cdp-8ccc-03-var-001)
(u2eb6) (=c8-7379)
(u2eb6-var-001) (=cdp-8ccc)
(u2eb6-var-002)
(u2eb6-var-006) (=cdp-8970)
(u2eb6-var-007)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a-var-001)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a-var-002)
(u2ff0-u7f8a-u82bb)
(u2ff1-u2634c-u516b) (=gt-k04986)
(u2ff1-u2e8d-u2ffb-u9fb5-u4e40)
(u2ff1-u2ff0-u5165-u4eba-u5e72)
(u2ff1-u4491-u592b)
(u2ff1-u4491-u592b-var-001)
(u2ff1-u4491-u592b-var-002)
(u2ff1-u4491-u592b-var-003)
(u2ff1-u4491-u592b-var-004) (=u2ff8-u7f8a-u4e40) (=u2ff8-u2eb6-u4e40)
(u2ff1-u4491-u8002) (=u2eb6-var-004)
(u2ff1-u4ece-u30001) (=twedu-a03215-004)
(u2ff1-u4ece-u5e72)
(u2ff1-u5de5-u4e3f)
(u2ff1-u8279-u2ffb-u4e05-u4e8c) (=u2ff1-u8279-u2ffb-u4e09-u4e28)
(u2ffb-u2123c-u4e3f)
(u2ffb-u2634c-u4e3f) (=u2eb6-var-003)
(u2ffb-u2634c-u4e3f-var-001) (=u2eb6-var-005)
(u2ffb-u2eb6-u4e40)
(u2ffb-u2eb6-u4e40-var-001)
(zihai-021410)
(ebag_s123-001)
(ebag_s123-002)
(ebag_s123-003)
(fitzgerald_jur605) (=juchen-300403)
(hkcs_m7f8a)
(hkcs_m7f8a-p01-s00)
(hkcs_m7f8a-p02-s00)
(hkcs_m7f8a-p02-s01)
(hkcs_m7f8a-p02-s02)
(hkcs_m7f8a-p03-s00)
(hkcs_m7f8a-p03-s01)
(hkcs_m7f8a-p03-s10)
(hkcs_m7f8a-p05-s00)
(hkcs_m7f8a-p14-s00)
(hkcs_m7f8a-p16-s00)
(hkcs_u7f8a-02)
𦍌 (u2634c)
[疑難字考釋與研究]
(u2634c-01)
(u2634c-03)
(u2634c-g03)
(u2634c-j) (=u2634c-ue0100) (=u2634c) (=twedu-a03215-002) (=toki-01073350) (=juki-ab58) (=juchen-490401) (=dkw-28427) (=aj1-20311)
(u2634c-var-001)
(cdp-8b4e)
(fitzgerald_jur1197) (=juchen-490501)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部