GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u22451-01-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+22451「𢑑」偏化変形部品 异体字) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𢑑 (u22451) (u22451-01)
(u22451-01-var-001)
(u22451-01-var-002)
(u22451-01-var-003)
(u22451-jv) (=u22451) (=kokuji-no-jiten-0248)
(u22451-var-001) (=waseikanji-no-jiten2014-0625) (=twedu-a00842-007) (=kkdjg-kokuji-b0013)
(u22451-var-002) (=u22451-07-var-001)
(u22451-var-003) (=koseki-112050) (=dkw-09911)
(u22451-var-004)
(u2ff1-cdp-89e3-cdp-89e3)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab) (=u22451-itaiji-001)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-001) (=u22451-01-itaiji-001)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-002)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-003)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-004)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-005)
(u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-var-006)
(u2ff1-u2e95-u30006) (=u2ff3-u2e95-u4e00-u4491)
(u2ff1-u2ffb-cdp-8c78-u5de5-u2ffb-cdp-8c78-u5de5) (=u22451-itaiji-002)
(fitzgerald_tong090)
(hkcs_m22451)
异体字: (u591a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u591a-01)
(u591a-01-var-001)
(u591a-02) (=hkcs_u591a-02)
(u591a-02-var-001)
(u591a-g) (=zihai-050715)
(u591a-g01)
(u591a-g02)
(u591a-g07)
(u591a-itaiji-001)
(u591a-itaiji-002)
(u591a-j) (=linchuyi_hkrm-06068811) (=u591a-t) (=dkw-05756) (=u591a) (=jmj-009437) (=zihai-050717) (=u591a-ufe00) (=u591a-k) (=u591a-ue0100) (=u2f85d) (=koseki-065990) (=aj1-02847) (=juki-591a)
(u591a-var-001)
(u591a-var-002)
(koseki-900480) (=juki-ac38) (=tron-09-8359)
(koseki-900490) (=tron-09-835a) (=juki-ac39)
(toki-01000580)
(twedu-a00842-009) (=twedu-a01844-003)
(twedu-a00842-010) (=twedu-a03442-012)
(twedu-a00842-013)
(twedu-a00842-017)
(u1b05f) (=ninjal-160020010) (=jmj-090098)
(u1b05f-u3099) (=n-gtwinppx_kanjishashin-017-007)
(u1b060) (=ninjal-160020020) (=jmj-090099)
(u1b060-u3099) (=n-gtwinppx_kanjishashin-017-006)
(u1f215)
(u1f215-var-001) (=aj1-20572)
(u2ff1-u2008a-u5915)
(u2ff1-u4491-u4e46)
(u2ff1-u53e3-u5902-var-001)
(u2ff1-u53e3-u5915)
(u2ff1-u5902-u5902)
(u2ff1-u5915-cdp-88d3)
(u2ff1-u5915-cdp-88d3-var-001)
(u2ff3-u2e95-u5196-u5915) (=toki-01018810)
(u2ff3-u2e95-u5196-u5915-var-001) (=sawn-f7a31) (=u2ff3-u5f50-u5196-u5915)
(u2ffb-u2ff1-u2008a-u30d5-u4e36)
(u2ffb-u52f9-u3405)
(zihai-020639)
(zihai-038212)
(zihai-065947)
(fitzgerald_u-1b05f)
(fitzgerald_u-1b060)
(hkcs_m591a)
(hkcs_m591a-p01-s00)
(hkcs_m591a-p02-s00)
(hkcs_m591a-p06-s00)
(hkcs_u591a-01)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部