GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u27c28-04 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+27C28「𧰨」偏化変形部品) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𧰨 (u27c28) (u27c28) (=zihai-001903)
(u27c28-01)
(u27c28-01-var-001)
(u27c28-04)
(u27c28-04-var-001) (=u27c28-t04)
(u27c28-04-var-002) (=u27c28-g04)
(u27c28-04-var-003)
(u27c28-04-var-004)
(u27c28-05-var-001)
(u27c28-var-001)
(u27c28-var-002)
(u27c28-var-003) (=cdp-8bc9)
(koseki-412360) (=dkw-36336)
(u2ff0-u2ffb-cdp-89a6-u31c1-cdp-85bf-04-var-001)
异体字: (u4e51)
[疑難字考釋與研究]
(u4e51-04)
(u4e51-04-itaiji-001)
(u4e51-04-itaiji-002)
(u4e51-04-itaiji-003)
(u4e51-04-itaiji-004)
(u4e51-04-itaiji-005)
(u4e51-04-itaiji-006)
(u4e51-04-itaiji-007)
(u4e51-04-itaiji-008)
(u4e51-04-itaiji-009)
(u4e51-04-itaiji-010)
(u4e51-07-itaiji-001)
(u4e51-07-itaiji-002)
(u4e51-07-itaiji-003)
(u4e51-g04)
(u4e51-h04)
(u4e51-itaiji-002)
(u4e51-itaiji-003)
(u4e51-j) (=u4e51) (=jmj-006389) (=c4-2227) (=u4e51-t) (=cdp-89f2) (=u4e51-g) (=juki-4e51) (=dkw-00139) (=aj1-17241) (=koseki-001660) (=u4e51-ue0100)
(u4e51-t04)
(u4e51-var-001)
(u4e51-var-002)
(u4e51-var-003)
(cbeta-07357)
(gt-00188)
(kx-0082015) (=kx-008215)
(u2ff2-cdp-89a6-u4ebb-u2ffb-u4ebb-cdp-85bf)
(zihai-001829)
(hkcs_m4e51)
(hkcs_m4e51-p03-s00)
(hkcs_m4e51-p04-s00)
(u6500)
[異體字(漢語大字典)]
(u6500-itaiji-002)
(u6500-j) (=u6500) (=dkw-12926) (=jmj-012889) (=u6500-k) (=u6500-ue0100) (=koseki-145350) (=juki-6500) (=aj1-05050)
(koseki-178260) (=extf-03637) (=u2db11)
(u2ff1-u5927-u624b) (=unstable-bsh-f0c9) (=sosho-u727d-001) (=u6500-itaiji-001)
(u2ff1-u5927-u624b-var-001) (=g-cyy00481)
(u2ff1-u68e5-u624b)
(utc-00389) (=utc-00464)
(zihai-020637)
(zihai-078019)
(ebag_s215-023)
(hkcs_m6500)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部