GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u28476 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+28476「𨑶」) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𨑶 (u28476) (u28476)
异体字: (u5ef6)
[漢語俗字叢考]
(u5ef6) (=jmj-011101) (=twedu-a01236) (=aj1-01286) (=j90-3164) (=juki-5ef6) (=koseki-108240) (=u5ef6-ue0100) (=u5ef6-ue0103) (=u5ef6-t)
(u5ef6-02)
(u5ef6-02-var-001)
(u5ef6-02-var-002)
(u5ef6-03)
(u5ef6-03-var-001)
(u5ef6-03-var-002)
(u5ef6-04)
(u5ef6-04-var-001)
(u5ef6-04-var-002)
(u5ef6-04-var-003)
(u5ef6-04-var-004)
(u5ef6-05)
(u5ef6-05-var-001)
(u5ef6-g)
(u5ef6-g02)
(u5ef6-itaiji-001)
(u5ef6-itaiji-002)
(u5ef6-itaiji-004)
(u5ef6-k)
(u5ef6-t02)
(u5ef6-var-001) (=u5ef6-ue0104) (=juki-b0f6) (=jmj-011102)
(aj1-13415) (=j83-3164) (=u5ef6-ue0101)
(aj1-13654) (=dkw-09569) (=gt-12054) (=juki-b0f7) (=koseki-108150) (=u5ef6-ue0102) (=u5ef6-ue0105) (=jmj-011100)
(cbeta-28214)
(irg2015-04265)
(irg2015-04268)
(irg2015-04275)
(irg2017-04288)
(jmj-057453) (=extf-02348) (=u2d693)
(jmj-057454) (=extf-02347) (=u2d692)
(k5-03f2)
(koseki-108190)
(koseki-108200)
(twedu-a01236-004)
(twedu-a01236-005)
(twedu-a01236-008)
(twedu-a01236-009)
(twedu-a01236-010)
(twedu-a01236-011) (=t13-3c3a)
(twedu-a01236-012)
(u2ffa-u2ff1-u4e36-u5ef4-cdp-88da)
(u2ffa-u5ef4-u2ff1-u4e3f-u535c)
(u2ffa-u5ef4-u53e3)
(u2ffa-u8fb6-u200a2) (=sawn-f39c7)
(zihai-021210) (=twedu-a01236-006)
(zihai-021212)
(zihai-021225)
(zihai-063350)
(zihai-063408)
(zihai-063507)
(zihai-063512)
(hkcs_m5ef6)
(hkcs_m5ef6-p01-s00)
(hkcs_m5ef6-p02-s00)
(hkcs_u5ef6-02)
(kamiyo_chars-u5ef6-itaiji-001)
(u908a)
[異體字(漢語大字典)]
(u908a) (=u908a-ue0108) (=u908a-ue0100) (=u908a-k) (=koseki-445400) (=juki-908a) (=j90-6e34) (=heisei-ja7820) (=aj1-06929)
(u908a-g)
(u908a-h)
(u908a-itaiji-001)
(u908a-itaiji-002)
(u908a-itaiji-003)
(u908a-itaiji-007)
(u908a-itaiji-008)
(u908a-itaiji-010)
(u908a-itaiji-011)
(u908a-itaiji-012)
(u908a-itaiji-013)
(u908a-itaiji-014)
(u908a-itaiji-015)
(u908a-itaiji-016)
(u908a-itaiji-017)
(u908a-itaiji-018)
(u908a-itaiji-019)
(u908a-itaiji-020)
(u908a-itaiji-022)
(u908a-itaiji-023)
(u908a-itaiji-024)
(u908a-itaiji-026)
(u908a-itaiji-027)
(u908a-itaiji-028)
(u908a-itaiji-029)
(u908a-itaiji-030)
(u908a-itaiji-031)
(u908a-itaiji-032)
(u908a-t)
(u908a-ue0101) (=aj1-14235)
(u908a-ue0102) (=aj1-14236) (=jmj-060240) (=juki-bd45) (=toki-01090410) (=u908a-ue0109) (=heisei-jtbd45)
(u908a-ue0103) (=aj1-14237) (=juki-bd6a) (=toki-01090540) (=u908a-ue0110) (=jmj-026206) (=heisei-jtbd6a)
(u908a-ue0105) (=aj1-14239)
(u908a-ue0106) (=aj1-14240)
(u908a-ue0107) (=aj1-20234)
(u908a-ue010a) (=u908a-itaiji-004) (=juki-bd62) (=jmj-026205) (=heisei-jtbd62)
(u908a-ue010b) (=juki-bd61) (=u908a-itaiji-009) (=jmj-026204) (=heisei-jtbd61)
(u908a-ue010c) (=juki-bd60) (=jmj-026203) (=heisei-jtbd60)
(u908a-ue010d) (=juki-bd5f) (=u908a-itaiji-005) (=jmj-026202) (=heisei-jtbd5f)
(u908a-ue010e) (=juki-bd5e) (=u908a-itaiji-006) (=jmj-026201) (=heisei-jtbd5e)
(u908a-ue0111) (=heisei-jtbd46) (=unc-200) (=jmj-058870)
(u908a-ue0112) (=juki-c0d6) (=jmj-026207) (=heisei-jtc0d6)
(u908a-ue0113) (=toki-01090290) (=u908a-itaiji-025) (=heisei-tk01090290)
(u908a-ue0114) (=toki-01090430) (=u908a-itaiji-021) (=heisei-tk01090430)
(u908a-var-001) (=jmj-026200)
(u908a-var-002) (=u908a-ue010f) (=u908a-ue0104) (=nyukan-ef94) (=koseki-445320) (=juki-bd6b) (=jmj-026199) (=heisei-ks445320s) (=aj1-14238)
(cbeta-27879)
(cbeta-27882)
(cbeta-30999)
(dkw-39216)
(g-bk101914)
(koseki-444580) (=juki-bd46)
(koseki-900950) (=tron-09-842d) (=juki-ac6a)
(toki-01089260)
(toki-01089710)
(tron-09-842c)
(u1b0b7) (=jmj-090188)
(u1b0b8) (=jmj-090189)
(u2ffa-u8fb6-u2ff3-u767d-u5196-u591a) (=u908a-itaiji-035) (=gt-78637)
(u2ffa-u8fb6-u5203) (=n-gtwinppx_kanjishashin-010-069)
(u2ffa-u8fb6-u9ce5) (=u8fba-itaiji-001) (=tron-03-4d45) (=u908a-itaiji-033) (=gt-52573) (=z-sat90367)
(u2ffa-ufa66-u2ff3-u767d-u5196-u591a) (=u908a-itaiji-036) (=gt-71853)
(u2ffa-ufa66-u9ce5) (=cbeta-25774) (=gt-52481) (=toki-01090000) (=tron-03-4c47) (=u8fba-itaiji-002) (=u908a-itaiji-034) (=shincho-12709)
(ebag_s162-092)
(ebag_s162-234)
(fzyouhei_u908a)
(hkcs_m908a)
(hkcs_u908a)
(tomm_u908a)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部