GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff0-cdp-8ce4-u2ff1-u5315-u53c8 (漢字構造記述(IDS)「⿰〓⿱匕又」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6bb5) (u6bb5-01)
(u6bb5-02-itaiji-001)
(u6bb5-07)
(u6bb5-g)
(u6bb5-itaiji-001)
(u6bb5-itaiji-004)
(u6bb5-itaiji-005)
(u6bb5-j) (=huang-shuang144_s00021db5) (=aj1-02952) (=dkw-16619) (=gt-21312) (=jmj-014911) (=juki-6bb5) (=koseki-188440) (=u6bb5-k) (=u6bb5-ue0100) (=u6bb5)
(u6bb5-t)
(u6bb5-t07)
(u6bb5-var-001)
(u6bb5-var-002)
(aj1-20510)
(gt-70833)
(k5-0b42)
(u2ff0-cdp-8c7a-u20b20) (=toki-01013430) (=heisei-tk01013430)
(u2ff0-cdp-8cac-u6bb3-var-001) (=heisei-tk01047670) (=toki-01047670)
(u2ff0-cdp-8ce4-cdp-8c79) (=unstable-bsh-f4e9) (=cc-3860)
(u2ff0-cdp-8ce4-cdp-8c79-var-001)
(u2ff0-cdp-8ce4-cdp-8c79-var-002)
(u2ff0-cdp-8ce4-u2ff1-u5315-u53c8) (=u6bb5-itaiji-003)
(u2ff0-cdp-8ce4-u2ff1-u9fb4-u53c8)
(u2ff0-u200a4-cdp-8c79) (=heisei-tk01013470) (=toki-01013470) (=cc-4537)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-cdp-8c79) (=u6bb5-itaiji-002)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-cdp-8c79-var-001)
(u2ff0-u2ffb-u5369-u4e3f-u2ff1-u9fb4-u53c8)
(u2ff0-u30004-u6bb3)
(vnpf-607e4)
(vnpf-607e6)
(hdic-tanki07_hkrm-09066111)
(hdic_hkrm-09066111)
(hkcs_m6bb5)
(hkcs_m6bb5-c01)
(hkcs_m6bb5-p02-s00)
(hkcs_m6bb5-p02-s01)
(koko-kanji_u6bb5)
(n-gtwinppx_u6bb5)
(simch-kx_d058422) (=simch-kx_kp0d5b7)
(simch-kx_t058422)
(tomm_u6bb5)
异体字: (u47dd)
[入管正字]
(u47dd) (=huang-shuang144_s000265dd) (=zhangxinfang_hkrm-05088430) (=jmj-004831) (=dkw-37409) (=koseki-423810)
(hkcs_m47dd)
(simch-kx_t122218)
(zhangxinfang_hkrm-05084220)
(u4bf4)
[疑難字續考]
(u4bf4) (=huang-shuang144_s000269f4) (=jmj-005870)
(koseki-513950) (=dkw-45383)
(hkcs_m4bf4)
(simch-kx_t145308)
(u53da)
[異體字(民國教育部)]
(u53da-01)
(u53da-01-var-001)
(u53da-02)
(u53da-itaiji-001)
(u53da-itaiji-003)
(u53da-itaiji-004)
(u53da-itaiji-005)
(u53da-itaiji-006)
(u53da-j) (=huang-shuang144_s000205da) (=ge-3332) (=hdic_hkrm-09066140) (=hdic-tanki07_hkrm-09066140) (=u53da-g) (=zihai-020820) (=cbeta-00556) (=jmj-008008) (=juki-53da) (=aj1-14372) (=dkw-03165) (=koseki-036700) (=u53da-ue0100) (=cdp-8c77) (=u53da)
(u53da-t)
(u53da-t02)
(u53da-var-001)
(k5-0b37)
(u2ff0-cdp-8c7a-u2ff1-u9fb4-u53c8) (=u53da-itaiji-002) (=daitudien-048202)
(u2ff0-cdp-8c7a-u2ff1-u9fb4-u53c8-var-001)
(u2ff0-cdp-8c7a-u355b) (=vnpf-6007b)
(u2ff0-cdp-8cac-cdp-8c79) (=heisei-tk01013400) (=toki-01013400)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-u2ff1-u200cd-u53c8) (=toki-01013440) (=heisei-tk01013440)
(u2ff0-u382f-cdp-8c79)
(u2ff1-u7f52-u5fdf)
(u2ff1-u7f52-u5fdf-var-001)
(ebag_s013-002)
(ebag_s029-282)
(ebag_s029-338)
(ebag_s112-092)
(fitzgerald_cop35)
(hdic-tanki02_u53da-var-001)
(hdic-tanki05_u53da-var-001)
(hdic-tanki05_u53da-var-002)
(hkcs_m53da)
(hkcs_m53da-p01-s00)
(hkcs_m53da-p02-s00)
(hkcs_m53da-p02-s10)
(hkcs_u53da)
(hkcs_u53da-02)
(kamiyo_chars-u2ff0-u382f-cdp-8c79)
(ligang_u53da-var-001)
(otakusei_u53da-var-001)
(simch-kx_t016611)
(u6bc8)
[異體字(漢語大字典)]
(u6bc8) (=huang-shuang144_s00021dc8) (=u6bc8-ue0100) (=koseki-189170) (=juki-6bc8) (=jmj-014932) (=gt-21395) (=dkw-16681) (=aj1-17900)
(cbeta-12728)
(extf-00929)
(zihai-015556)
(zihai-018411)
(zihai-021025)
(zihai-050938)
(hdic-tanki09_hkrm-10073820)
(hdic_hkrm-10073820)
(hdic_hkrm-10074131)
(hdic_hkrm-10074132)
(hdic_hkrm-10074133)
(hkcs_m6bc8)
(simch-kx_t058722)
(u78ab)
[入管正字]
(u78ab) (=huang-shuang144_s00022aab) (=jmj-018587) (=koseki-271790) (=gt-31126) (=dkw-24340)
(u78ab-g)
(zihai-103030)
(hkcs_m78ab)
(kaido_hkrm-06008310) (=kaido_hkrm-06008320)
(simch-kx_t083315)
(u7dde)
[異體字(漢語大字典)]
(u7dde-j) (=huang-shuang144_s00022fde) (=u7dde) (=jmj-020248) (=u7dde-ue0100) (=u7dde-k) (=koseki-308930) (=juki-7dde) (=gt-35664) (=dkw-27646) (=aj1-06106)
(u7dde-sans)
(cd-6e7e)
(u2ff0-u7cf8-u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-cdp-8c79) (=extd-06309)
(u2ff0-u7cf9-u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-cdp-8c79) (=td-6e7e)
(hkcs_m7dde)
(simch-kx_kp0d5bc)
(simch-kx_t093010)
(u7f0e)
[入管正字]
(u7f0e-g) (=huang-shuang144_s0002310e) (=u7f0e-jv) (=u7f0e)
(u7f0e-var-001)
(u7f0e-var-002) (=nyukan-f731)
(hkcs_m7f0e)
(u8176)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u8176) (=huang-shuang144_s00023376) (=jmj-021161) (=koseki-331510) (=gt-38422) (=dkw-29718)
(hkcs_m8176)
(simch-kx_t098926)
(u935b)
[異體字(漢語大字典)]
(u935b-g) (=nyukan-f76e)
(u935b-itaiji-001)
(u935b-j) (=huang-shuang144_s0002455b) (=jmj-027039) (=u935b) (=gt-54665) (=dkw-40625)
(u935b-k) (=juki-935b) (=k0-5334) (=koseki-461030)
(u935b-t) (=u935b-h)
(u935b-ue0100) (=aj1-02945)
(gt-71920)
(toki-01093600)
(toki-01093610)
(ebag_s167-223)
(hkcs_m935b)
(ligang_hkrm-08120240)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-208)
(simch-kx_t131409) (=simch-kx_kp0d5c0)
(tomm_u935b)
(u953b)
[入管正字]
(u953b-g) (=huang-shuang144_s0002473b) (=u953b)
(zihai-153644)
(hkcs_m953b)
𠖊 (u2058a)
[異體字(民國教育部)]
(u2058a) (=huang-shuang144_s0002714a) (=koseki-018850) (=jmj-031076) (=dkw-01582)
(zihai-015205)
𠩻 (u20a7b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20a7b) (=huang-shuang144_s0002763b) (=koseki-034500) (=jmj-031902) (=gt-03783) (=dkw-02984)
(zihai-003850)
(simch-kx_t016217) (=simch-kx_t058423)
𠪅 (u20a85)
[異體字(漢語大字典)]
(u20a85) (=huang-shuang144_s00027645) (=zihai-003860)
𢼷 (u22f37)
[字典考正]
(u22f37) (=huang-shuang144_s00029af7) (=jmj-037276) (=koseki-147690) (=dkw-13196)
(hkcs_m22f37)
(simch-kx_t159979)
𤖬 (u245ac)
[入管正字]
(u245ac) (=huang-shuang144_s0002b16c) (=jmj-040343) (=dkw-19818) (=koseki-223150)
(simch-kx_t069304)
𤖰 (u245b0)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u245b0) (=huang-shuang144_s0002b170) (=jmj-040347) (=dkw-19824) (=koseki-223210)
(simch-kx_t069310)
𨱚 (u28c5a)
[中華字海]
[疑難字續考]
(u28c5a-jv) (=u28c5a) (=dkw-41107) (=jmj-051994) (=koseki-466720)
(u2ff0-u2ff1-cdp-88b9-u53b6-u6bb3)
(hdic-tanki02_hkrm-03033215)
(hdic_hkrm-03033215)
(hdic_hkrm-03033220)
(simch-kx_t132902)
𨱝 (u28c5d)
[漢語俗字叢考]
(u28c5d) (=jmj-051997) (=hdic_hkrm-03036632) (=koseki-466740) (=hdic-tanki02_hkrm-03036632) (=dkw-41109)
(hkcs_m28c5d)
(simch-kx_t132905)
𨱮 (u28c6e)
[漢語俗字叢考]
[疑難字續考]
(u28c6e) (=jmj-052012) (=hdic_hkrm-03033215) (=hdic-tanki02_hkrm-03033215) (=koseki-466890) (=dkw-41125)
(hdic-tanki07_hkrm-09066112)
(hdic_hkrm-09066112)
(hkcs_m28c6e)
(simch-kx_t162249)
𫨻 (u2ba3b)
[関連字(その他)]
(u2ba3b-jv) (=ebag_s029-269) (=cbeta-01008) (=u2ba3b) (=u53da-itaiji-001) (=koseki-188490) (=jmj-057915) (=extf-03820) (=extd-00918)
(u2ba3b-t) (=cc-3d65)
(u2ba3b-var-001)
(extf-03821)
(u2ff0-cdp-8c7a-u2ff1-u513f-u53c8)
(hdic-tanki07_hkrm-09066113)
(hdic_hkrm-09066113)
(hkcs_m2ba3b)
𬻷 (u2cef7)
[その他]
(u2cef7-itaiji-001)
(u2cef7-itaiji-002)
(u2cef7-j) (=u2cef7) (=koseki-153290) (=jmj-057639) (=extf-00083)
(u2cef7-var-001)
(u2ff0-cdp-8c7a-u8db3)
(hkcs_m2cef7)
𭮫 (u2dbab)
[その他]
(u2dbab-j) (=juki-b3f1) (=u2dbab) (=jmj-059765) (=extf-03824)
(u2dbab-tv)
(u2dbab-var-001)
𭮭 (u2dbad)
[その他]
(u2dbad-j) (=u2dbad) (=koseki-188550) (=jmj-057916) (=extf-03826)
(hkcs_m2dbad)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部