GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff0-u53e3-u8d5e (漢字構造記述(IDS)「⿰口赞」) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u56cb) (u56cb-g)
(u56cb-j) (=u56cb-ue0100) (=u56cb) (=koseki-052950) (=juki-56cb) (=jmj-008797) (=aj1-21311)
(dkw-04634)
(k5-0de3)
(u2ff0-u53e3-u8d5e) (=utc-01709) (=unstable-bsh-ec0c) (=irg2015-00668) (=g-ch200233) (=extd-01297)
(hkcs_m56cb)
异体字: (u56d0)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56d0-j) (=u56d0-ue0100) (=u56d0) (=koseki-053090) (=juki-56d0) (=dkw-04645) (=aj1-21312)
(jmj-008805)
(k5-0e5d)
(u2ff0-u53e3-u732e) (=utc-01707) (=unstable-bsh-ec0a) (=irg2015-00646) (=extd-01228)
(u2ff0-u53e3-u732e-var-001) (=g-ch200226)
(hkcs_m56d0)
(u8b9a)
[異體字(漢語大字典)]
(u8b9a-j) (=u8b9a) (=u8b9a-ue0100) (=u8b9a-k) (=koseki-410530) (=juki-8b9a) (=aj1-06734)
(u8b9a-t)
(dkw-36163)
(u2ff0-u8a00-u2ff1-u5148-u2ff0-u31c9-u31c9)
(zihai-147328)
(zihai-148018)
(hkcs_m8b9a)
(hkcs_u8b9a)
(u9910)
[異體字(漢語大字典)]
(u9910) (=aj1-07970) (=juki-bf2e) (=jx1-2004-3b41) (=koseki-500500) (=u9910-ue0101) (=u9910-ue0103) (=dkw-44160)
(u9910-g)
(u9910-j)
(u9910-k)
(u9910-t) (=u9910-h)
(u9910-v)
(u9910-var-001)
(j90-3b41) (=aj1-02191) (=koseki-500120) (=jx1-2000-3b41) (=juki-9910) (=u9910-ue0102) (=u9910-ue0100)
(zihai-161046)
(zihai-161224)
(hkcs_m9910)
𠵃 (u20d43)
[異體字(漢語大字典)]
(u20d43-jv) (=u20d43) (=koseki-043990) (=dkw-03845)
(u2ff0-u53e3-u2ff1-u5927-u5e72) (=z-sat04361) (=irg2017-00401)
(u2ff1-u53e3-u3694) (=unstable-bsh-f692) (=irg2015-00592) (=utc-01615)
(hkcs_u20d43)
𠼗 (u20f17)
[異體字(漢語大字典)]
(u20f17)
(hkcs_m20f17)
𡂐 (u21090)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21090-jv) (=koseki-051470) (=u21090)
(dkw-04497)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部