GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff0-u6728-u5916 (漢字構造記述(IDS)「⿰木外」) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u67a1) (u67a1) (=aj1-05161) (=dkw-14577) (=gt-18527) (=juki-67a1) (=kkdjg-kokuji-a0250) (=kokuji-no-jiten-0335) (=koseki-164090) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-112) (=u67a1-ue0100) (=u67a1-ue0101) (=waseikanji-no-jiten-0778) (=waseikanji-no-jiten2014-0932)
(u67a1-g) (=u67a1-k) (=u67a1-t)
(u67a1-j) (=jmj-013710)
(cbeta-03719)
(toki-01043070)
(toki-01043300) (=u67a1-ue0102)
(toki-01043340) (=n-gtwinppx_kanjishashin-015-008) (=gt-70700) (=u67a1-ue0103)
(toki-01044090)
(u2ff0-u6728-u5916) (=zihai-074609) (=sawn-f6b21) (=toki-01043310)
(hkcs_m67a1)
异体字: (u6296)
[字典考正]
(u6296-j) (=u6296) (=dkw-11888) (=jmj-012218) (=u6296-ue0100) (=koseki-133750) (=juki-6296) (=aj1-04956)
(hkcs_m6296)
(hkcs_u6296)
(u6793)
[字典考正]
(u6793) (=dkw-14543) (=jmj-013696) (=aj1-16897) (=juki-6793) (=koseki-163770) (=u6793-k) (=u6793-ue0100)
(zihai-074313)
(hkcs_m6793)
(hkcs_u6793)
(u685d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[簡易慣用字体(表外漢字字体表)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u685d) (=waseikanji-no-jiten2014-0973) (=koseki-168100) (=aj1-03743) (=u685d-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-0812) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-131) (=kokuji-no-jiten-0336) (=juki-685d) (=j90-4b71) (=u685d-ue0103) (=gt-18968) (=jmj-013919)
(aj1-14046) (=u685d-ue0104) (=u685d-ue0102) (=koseki-166630) (=kkdjg-kokuji-a0269) (=jmj-013918) (=gt-18811) (=dkw-49165)
(gt-70725)
(j83-4b71) (=aj1-13509) (=u685d-ue0101) (=koseki-168280) (=juki-b335) (=gt-76415) (=u685d-ue0105) (=jmj-013920)
(toki-01044110)
(hkcs_m685d)
(hkcs_u685d)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部