GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff0-u6c35-u2ff8-u6236-u706b (漢字構造記述(IDS)「⿰氵⿸戶火」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6dda) (u6dda) (=aj1-13395) (=dkw-17644) (=juki-6dda) (=k0-5267) (=koseki-199120) (=u6dda-k) (=u6dda-ue0100) (=u6dda-ufe00) (=jmj-015472)
(u6dda-g) (=sawd-42306)
(u6dda-t) (=uf94d) (=uf94d-k)
(u6dda-var-001) (=kx-0630002) (=kx-063002)
(u2ff0-u6c35-u2d805) (=irg2017-02070)
(u2ff0-u6c35-u2d805-var-001) (=twedu-a02239-016) (=t13-3524) (=c13-3524)
(u2ff0-u6c35-u2ff8-u6236-u706b) (=irg2017-01982)
(u2ff0-u6c35-u2ff8-u6237-u706b) (=zihai-055112)
(u2ff0-u6c35-u2ff8-u6237-u706b-var-001) (=twedu-a02239-014) (=t13-3369) (=c13-3369)
(zihai-014728)
(hkcs_m6dda)
(hkcs_u6dda)
(tomm_u6dda)
异体字: (u3d03)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3d03) (=koseki-199800) (=jmj-002097) (=dkw-17718)
(hkcs_m3d03)
(u623e)
[異體字(漢語大字典)]
(u623e) (=dkw-11712) (=juki-623e) (=koseki-131990) (=u623e-k)
(u623e-01)
(u623e-02)
(u623e-g) (=sawn-f5cfb) (=sawd-34922)
(u623e-g01)
(u623e-g02)
(u623e-itaiji-001)
(u623e-j) (=u623e-ue0100) (=jmj-012115) (=aj1-13390)
(u623e-v)
(u623e-v01)
(u2ff8-u5c38-u706b) (=zihai-066217)
(u2ff8-u5c38-u706b-01)
(u2ff8-u5c38-u706b-01-var-001)
(u2ff8-u5c38-u706b-03)
(u2ff8-u5c38-u72ac) (=zihai-066145)
(u2ff8-u6236-u706b)
(u2ff8-u6237-u2ff1-u4e3f-u72ae)
(u2ff8-u6237-u706b)
(u2ff8-u6237-u706b-07)
(u2ff8-u6237-u706b-var-001)
(zihai-079723)
(ebag_s094-119)
(fitzgerald_jur1151) (=juchen-480609)
(hkcs_m623e)
(hkcs_m623e-p01-s00)
(hkcs_m623e-p02-s00)
(hkcs_m623e-p02-s01)
(hkcs_u623e)
(hkcs_u623e-02)
(tomm_u623e)
(tomm_u623e-02)
(u6cea)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u6cea) (=u6cea-ue0100) (=lanseki_hkrm-05016613) (=koseki-195540) (=juki-6cea) (=jmj-015238) (=hdic_hkrm-05016613) (=aj1-05410)
(dkw-17318)
(u2ff0-cdp-8cbd-u76ee)
(hkcs_m6cea)
(hkcs_u6cea)
(u6d99)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u6d99) (=dkw-17573d) (=aj1-04006) (=juki-6d99) (=koseki-198250) (=u6d99-ue0100) (=jmj-015409)
(u6d99-g) (=u6d99-us)
(u6d99-v01)
(u6d99-var-001)
(hkcs_m6d99)
(hkcs_u6d99)
(u6ded)
[入管正字]
(u6ded) (=dkw-17680) (=jmj-015495) (=koseki-199450)
(hkcs_m6ded)
(uf94d)
[UCS互換]
[入管正字]
𧩈 (u27a48)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u27a48) (=dkw-35674) (=koseki-404850)
(hkcs_m27a48)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部