GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u2ffb-u4e05-u4ece-u5b50 (漢字構造記述(IDS)「⿱⿻丅从子」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5b5b) (u5b5b-01)
(u5b5b-g)
(u5b5b-j) (=dkw-06949) (=aj1-04613) (=jmj-010062) (=juki-5b5b) (=koseki-079040) (=u5b5b) (=u5b5b-ue0100)
(twedu-b00730-003-1)
(u2ff1-cdp-8c69-u5b50)
(u2ff1-u2ffb-cdp-8d52-u4e37-u5b50)
(u2ff1-u2ffb-u4e05-u4ece-u5b50)
(u2ff1-u5341-u5b50)
(u2ff3-u2e8a-u5196-u5b50) (=zihai-070925) (=twedu-a00989-005)
(u2ff3-u58eb-u5196-u5b50)
(zihai-070929)
(zihai-071014)
(hkcs_m5b5b)
(hkcs_m5b5b-p01-s00)
(hkcs_m5b5b-p02-s00)
(hkcs_u5b5b)
异体字: (u52c3)
[異體字(漢語大字典)]
(u52c3) (=aj1-03716) (=dkw-02351) (=juki-52c3) (=koseki-027280) (=u52c3-k) (=u52c3-ue0100) (=jmj-007662) (=u52c3-ue0101)
(u52c3-02)
(u52c3-02-var-001)
(u52c3-itaiji-001)
(u52c3-t)
(koseki-027710) (=extf-00758) (=jmj-057070) (=u52c3-ue0102)
(u2ff0-u674e-u529b)
(hkcs_m52c3)
(hkcs_m52c3-p03-s00)
(u5b66)
[異體字(民國教育部)]
(u5b66-01)
(u5b66-01-var-001)
(u5b66-g)
(u5b66-itaiji-001)
(u5b66-j) (=u21983-itaiji-001) (=dkw-06974) (=u5b66-ue0100) (=shincho-02499) (=koseki-079270) (=juki-5b66) (=jmj-010075) (=aj1-01462) (=u5b66)
(u5b66-var-001)
(u323b) (=aj1-08149)
(u32ab) (=aj1-08159)
(zihai-071122)
(zihai-071138)
(zihai-071139)
(zihai-071140)
(zihai-071141)
(zihai-071154)
(zihai-071155)
(zihai-071213)
(zihai-130248)
(hkcs_m5b66)
(u6096)
[異體字(漢語大字典)]
(u6096) (=dkw-10663) (=u6096-ue0100) (=u6096-k) (=koseki-120070) (=juki-6096) (=jmj-011593) (=aj1-04844)
(u6096-g)
(toki-01032380)
(zihai-060001)
(hkcs_m6096)
𡥇 (u21947)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21947)
(koseki-079050) (=dkw-06950)
(hkcs_m21947)
𡥞 (u2195e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2195e) (=dkw-06981) (=koseki-079350)
(u2195e-01)
𣎵 (u233b5)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u233b5-02-itaiji-001)
(u233b5-02-itaiji-002)
(u233b5-03)
(u233b5-07-var-001)
(u233b5-g)
(u233b5-g03)
(u233b5-itaiji-001) (=n-gtwinppx_ksbs021)
(u233b5-itaiji-002) (=u2ff1-u5341-u5182-var-001)
(u233b5-itaiji-003)
(u233b5-itaiji-004)
(u233b5-jv) (=u233b5-ue0101) (=u233b5) (=koseki-162320) (=jmj-068078) (=gt-18345) (=dkw-14418) (=cdp-8a7c)
(u233b5-t) (=c4-217d)
(u233b5-var-001)
(cdp-86cf)
(cdp-8d52)
(cdp-8d52-var-001) (=cbeta-10813)
(cdp-8d52-var-002)
(jmj-037921) (=u233b5-ue0100)
(hkcs_m233b5)
(hkcs_m233b5-p02-s00)
(hkcs_m233b5-p02-s01)
(hkcs_m233b5-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s01)
(hkcs_u233b5)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部