GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u4ea6-u6c34 (漢字構造記述(IDS)「⿱亦水」) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7053) (u7053-jv) (=u7053) (=dkw-18776) (=koseki-211790) (=jmj-016232)
(u2ff1-u4ea6-u6c34) (=extd-00196) (=unstable-bsh-ec57) (=irg2015-01986)
(u2ff1-u4ea6-u6c34-var-001) (=g-ch100024) (=utc-01786)
(hkcs_m7053)
(hkcs_u7053)
异体字: (u4e82)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e82-g) (=zihai-002939) (=gt-00286)
(u4e82-itaiji-001)
(u4e82-itaiji-002)
(u4e82-itaiji-003)
(u4e82-j) (=aj1-04101) (=u4e82-ue0101) (=u4e82-ufe00) (=uf91b) (=u4e82-ue0100) (=koseki-002560) (=k0-516a) (=dkw-00214) (=u4e82) (=juki-4e82) (=shincho-00115) (=u4e82-k)
(u4e82-t) (=lgccc-0044)
(irg2015-00106)
(jmj-006426) (=gt-00285)
(juki-ad28) (=u4e82-ue0102) (=jmj-006427)
(k5-031d)
(k5-0323)
(k5-0326)
(k5-0328)
(k5-032a)
(k5-032b)
(kx-0084033) (=kx-008433)
(qin-ff061) (=geog-qin-2061)
(twedu-a00045-015)
(twedu-a00045-017-3) (=shincho-00116)
(twedu-a00045-017-5)
(twedu-a00045-019-5)
(twedu-a00045-021)
(twedu-a00045-022)
(twedu-a00045-023)
(twedu-a00045-028)
(twedu-a00045-034)
(twedu-a00045-036)
(twedu-a00045-038)
(twedu-a00045-039)
(twedu-a00045-040)
(twedu-a00045-042)
(twedu-a00045-043)
(twedu-a00045-044)
(twedu-a00045-045)
(twedu-a00045-046)
(twedu-a00045-051)
(u2ff0-u2ff1-u722b-u518a-u4e5a) (=unstable-bsh-e93d)
(u2ff0-u2ff3-u722b-cdp-8c78-u20541-u4e5a)
(u2ff1-u4e0d-u2ff0-u675f-u2ff1-u6535-u6b63) (=unstable-u3001f) (=irg2015-00043)
(u2ff1-u4e0d-u2ff0-u675f-u2ff1-u6535-u6b63-var-001) (=g-hzr3158704)
(zihai-002928)
(zihai-002929)
(zihai-002938)
(zihai-002940)
(zihai-002946)
(zihai-002947)
(zihai-002948) (=twedu-a00045-017-4)
(zihai-003350)
(zihai-003406)
(zihai-003408)
(zihai-003409)
(chunichidaijiten_luan48105)
(hkcs_m4e82)
(hkcs_u4e82)
(u7064)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7064) (=u7064-ue0100) (=koseki-212240) (=juki-7064) (=jmj-016252) (=dkw-18833) (=aj1-14748)
(hkcs_m7064)
𤅇 (u24147)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24147) (=dkw-49240) (=koseki-211770)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部