GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u65e5-u53c8 (漢字構造記述(IDS)「⿱日又」) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6bb3) (u6bb3-01)
(u6bb3-01-var-002)
(u6bb3-02)
(u6bb3-02-itaiji-001)
(u6bb3-02-itaiji-003)
(u6bb3-02-itaiji-004)
(u6bb3-02-var-001)
(u6bb3-02-var-002)
(u6bb3-02-var-003)
(u6bb3-02-var-004)
(u6bb3-02-var-005)
(u6bb3-02-var-006)
(u6bb3-02-var-007)
(u6bb3-02-var-008)
(u6bb3-g)
(u6bb3-g02)
(u6bb3-j) (=u6bb3) (=u6bb3-ue0101) (=u6bb3-ue0100) (=u2f4e) (=qin-ff069) (=koseki-188350) (=juki-6bb3) (=j90-5d55) (=geog-qin-2069) (=dkw-16613) (=aj1-05364) (=jmj-014908)
(u6bb3-t)
(u6bb3-t02)
(u6bb3-var-001)
(cbeta-12913)
(cdp-8c79)
(cdp-8c79-02)
(cdp-8c79-02-var-001)
(koseki-188360) (=u6bb3-ue0102) (=jmj-014909)
(u2ff1-cdp-8cc8-u53c8)
(u2ff1-u20003-u4e42)
(u2ff1-u20003-u4e42-var-001)
(u2ff1-u20003-u4e42-var-002)
(u2ff1-u20003-u5902-itaiji-001)
(u2ff1-u2008a-u53c8)
(u2ff1-u2008a-u53c8-itaiji-001)
(u2ff1-u2008a-u5902)
(u2ff1-u2008a-u7236)
(u2ff1-u20627-u4e06)
(u2ff1-u206a4-u53c8)
(u2ff1-u206a4-u53c8-var-001)
(u2ff1-u206a4-u5902)
(u2ff1-u206a4-u6535)
(u2ff1-u206a4-u6535-var-001)
(u2ff1-u206a4-u6535-var-002)
(u2ff1-u2b84f-u53c8-02)
(u2ff1-u4eba-u53c8-02)
(u2ff1-u513f-u53c8)
(u2ff1-u513f-u53c8-var-001)
(u2ff1-u513f-u53c8-var-002) (=u6bb3-02-itaiji-002)
(u2ff1-u513f-u53c8-var-003) (=u6bb3-02-itaiji-007)
(u2ff1-u516b-u53c8)
(u2ff1-u516b-u53c8-var-001)
(u2ff1-u51e0-u4e42-var-001)
(u2ff1-u5315-u53c8-var-001)
(u2ff1-u53e3-u24d13)
(u2ff1-u53e3-u6587-itaiji-001)
(u2ff1-u5915-u53c8-itaiji-001)
(u2ff1-u5915-u53c8-itaiji-002)
(u2ff1-u5df1-u53c8)
(u2ff1-u5df1-u53c8-itaiji-001)
(u2ff1-u5df3-u53c8-var-001)
(u2ff1-u65e5-u53c8)
(u2ff1-u767d-u6535)
(u2ff1-u9fb4-u53c8-02) (=u355b-02-var-001)
(u2ff3-cdp-8c78-u4e00-u4e42)
(u2ff3-u206a4-u4e00-u4e42-var-001) (=u6bb3-02-itaiji-006)
(u2ff3-u206a4-u4e00-u4e42-var-002)
(u2ff3-u206a4-u4e00-u4e42-var-003)
(u2ffb-u5f13-u4e40-var-001)
(u2ffb-u5f13-u4e40-var-002)
(zihai-001914)
(zihai-020609)
(hkcs_m6bb3)
(hkcs_m6bb3-p01-s00)
(hkcs_m6bb3-p02-s00)
(hkcs_m6bb3-p02-s01)
(hkcs_m6bb3-p02-s02)
(hkcs_u6bb3)
(kamiyo_parts-u6bb3-var-001)
异体字: (u2f4e)
[康煕部首(非漢字)]
(u51e0)
[異體字(漢語大字典)]
(u51e0-01)
(u51e0-01-var-001)
(u51e0-02)
(u51e0-03)
(u51e0-03-var-001)
(u51e0-04)
(u51e0-04-var-001)
(u51e0-05)
(u51e0-07)
(u51e0-09)
(u51e0-10)
(u51e0-11)
(u51e0-15)
(u51e0-15-var-001)
(u51e0-g01)
(u51e0-g03)
(u51e0-j) (=zihai-012101) (=unstable-u18be5) (=u51e0) (=kx-0133057) (=jmj-007416) (=gt-02282) (=twedu-a01784-016-7) (=kx-013357) (=u51e0-ue0100) (=u2f0f) (=koseki-020580) (=dkw-01737) (=aj1-04243) (=juki-51e0) (=lgccc-0315) (=soupcum_khitanlarge-278)
(u51e0-var-001)
(sawn-f1010)
(u2ffb-cdp-88af-u2e80-var-001)
(u2ffb-u2ff8-u5382-u4e00-u4e5a-var-001)
(u2ffb-u961d-u4e00)
(ebag_s016-002)
(hkcs_m51e0)
(hkcs_m51e0-p02-s00)
(hkcs_m51e0-p04-s00)
(hkcs_m51e0-p26-s00)
(hkcs_m51e1-p01-s00)
(hkcs_u51e0)
(hkcs_u51e0-02)
(hkcs_u51e0-04)
(sz_u51e0)
(u51e4)
[同型異字]
(u51e4-g) (=zihai-012111) (=u51e4-jv) (=u51e4) (=jmj-007420) (=u51e4-h) (=koseki-020640) (=dkw-01743)
(u51e4-t) (=twedu-a04720-001)
(zihai-066801)
(zihai-066843)
(hkcs_m51e4)
(u6778)
[異體字(漢語大字典)]
(u6778) (=dkw-14507) (=jmj-013661) (=koseki-163410)
(hkcs_m6778)
(hkcs_m6778-v01)
(hkcs_u6778)
𠬛 (u20b1b)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u20b1b) (=zihai-018913) (=gt-03958)
(u20b1b-01-var-001) (=cdp-8ba1-01)
(u20b1b-01-var-002)
(u20b1b-02)
(u20b1b-02-var-001)
(u20b1b-itaiji-001)
(u20b1b-itaiji-002)
(u20b1b-itaiji-003)
(u20b1b-v02)
(u20b1b-var-001) (=v-f1c95) (=irg2017-00354) (=gt-69243) (=cdp-8ba1)
(u20b1b-var-002)
(u20b1b-var-003)
(koseki-036160) (=dkw-03122)
(hkcs_m20b1b)
(hkcs_m20b1b-p01-s00)
(hkcs_m20b1b-p02-s00)
(hkcs_u20b1b)
(tomm_u20b1b-02)
𢎦 (u223a6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u223a6) (=dkw-09711) (=koseki-109810) (=sawn-f4c58) (=u223a6-ue0100)
(toki-01007160) (=u223a6-ue0101)
(zihai-010007)
𪠲 (u2a832)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2a832-01)
(u2a832-02) (=u6bb3-02-itaiji-003)
(u2a832-02-var-001)
(u2a832-02-var-002)
(u2a832-02-var-003)
(u2a832-02-var-004)
(u2a832-07-var-001)
(u2a832-jv) (=u2a832) (=twedu-a02078-019) (=koseki-188370) (=k5-0a88) (=ebag_s029-093) (=cc-2348)
(u2a832-var-001)
(u2ff1-u53e3-cdp-89d5)
(u2ff1-u53e3-u51e0)
(u2ff1-u53e3-u6535)
(u2ff1-u53e3-u6535-var-001)
(u2ff1-u53e3-u6535-var-002)
(u2ff1-u53e3-u7236)
(u2ff1-u53e3-u7236-var-001)
(hkcs_m2a832)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部