GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u76ee-u4e36 (漢字構造記述(IDS)「⿱目丶」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u8c9d) (u8c9d-01) (=hkcs_u8c9d-01)
(u8c9d-01-var-001)
(u8c9d-01-var-002)
(u8c9d-02) (=hkcs_u8c9d-02)
(u8c9d-04)
(u8c9d-04-var-001)
(u8c9d-06)
(u8c9d-07)
(u8c9d-14)
(u8c9d-itaiji-002)
(u8c9d-j) (=u8c9d-ue0100) (=u8c9d-k) (=u2f99) (=koseki-415730) (=juki-8c9d) (=jmj-024995) (=gt-49116) (=fzyouhei_u8c9d) (=aj1-01419) (=u8c9d)
(u8c9d-t) (=u8c9d-h)
(u8c9d-t01)
(u8c9d-t04)
(u8c9d-t14)
(dkw-36656)
(u2ff1-u2ff4-u56d7-u4e09-u516b)
(u2ff1-u52ff-u52ff) (=u8c9d-itaiji-001)
(u2ff1-u52ff-u52ff-var-001)
(u2ff1-u65e5-u516b-01)
(u2ff1-u76ee-u4e36)
(hkcs_m8c9d)
(hkcs_m8c9d-p01-s00)
(hkcs_m8c9d-p01-s01)
(hkcs_m8c9d-p02-s00)
(hkcs_m8c9d-p0201-s00)
(hkcs_m8c9d-p0201-s01)
(hkcs_m8c9d-p04-s00)
(hkcs_m8c9d-p14-s00)
(hkcs_m8c9d-p16-s00)
(hkcs_u8c9d-04)
(kamiyo_chars-u8c9d-var-001)
(kamiyo_chars-u8c9d-var-002)
(kamiyo_parts-u8c9d-03)
(yoshiciv_cursivised-u8c9d)
异体字: (u2f99)
[康煕部首(非漢字)]
(u73fc)
[龍龕手鏡研究]
(u73fc) (=koseki-235480)
(dkw-21000)
(hkcs_m73fc)
(u86fd)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u86fd) (=aj1-15090) (=juki-86fd) (=koseki-376240) (=u86fd-ue0100)
(dkw-33081)
(hkcs_m86fd)
(u8d1d)
[←繁体字]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8d1d-01)
(u8d1d-02)
(u8d1d-02-var-001)
(u8d1d-08)
(u8d1d-09)
(u8d1d-09-var-001)
(u8d1d-g) (=cdp-895d) (=u8d1d) (=u2ec9)
(u8d1d-itaiji-001)
(u8d1d-var-002)
(u8d1d-var-003)
(hkcs_m8d1d)
(kamiyo_parts-u8d1d)
(kamiyo_parts-u8d1d-01)
𦁀 (u26040)
[可洪音義研究]
(u26040)
𪚾 (u2a6be)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a6be-jv) (=u2a6be)
(dkw-48874)
(koseki-552070)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部