GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u77e2-u5f61 (漢字構造記述(IDS)「⿱矢彡」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u53c2) (u53c2-01)
(u53c2-02)
(u53c2-g) (=zihai-020129)
(u53c2-g01)
(u53c2-g02)
(u53c2-itaiji-001)
(u53c2-j) (=u53c2-ue0100) (=u53c2) (=koseki-035760) (=juki-53c2) (=jmj-007981) (=dkw-03090) (=cbeta-18917) (=aj1-02176)
(san-ty-00022)
(u2ff1-u77e2-u5f61)
(u3320) (=aj1-11905) (=c8-7949)
(zihai-070728)
(zihai-070734)
(hkcs_m53c2)
异体字: (u3558)
[←简化字]
(u3558-01-var-002)
(u3558-g)
(u3558-g02)
(u3558-jv) (=u3558) (=cbeta-07694)
(u3558-var-001)
(u2ff3-u53e3-u53b8-u5c12)
(zihai-020315)
(hkcs_m3558)
(u4e09)
[異体字(数字)]
(u4e09-08)
(u4e09-14)
(u4e09-24)
(u4e09-j) (=u4e09-h) (=kx-0076005) (=u4e09-ue0100) (=aj1-02174) (=dkw-00012) (=juki-4e09) (=koseki-000130) (=kx-007605) (=u4e09-k) (=gt-00017) (=lgccc-0004) (=c1-4435) (=b-a454) (=u4e09-g) (=u4e09-t) (=jmj-006305) (=fzyouhei_u4e09) (=tron-08-212c) (=hkcs_u4e09) (=soupcum_khitanlarge-292) (=zihai-000110) (=u4e09)
(u4e09-v)
(u4e09-var-001)
(u4e09-var-002)
(u4e09-var-003)
(aj1-10188)
(koseki-901060) (=tron-09-8438) (=juki-ac75)
(qin-80230) (=u2ff1-u4e09-u4e8c-var-001) (=geog-qin-1013)
(qin-80240) (=geog-qin-1014)
(qin-80250) (=geog-qin-1015)
(qin-80260) (=geog-qin-1016)
(qin-80570) (=geog-qin-1047)
(qin-80580) (=geog-qin-1048)
(qin-80650) (=geog-qin-1055)
(qin-80750) (=geog-qin-1065)
(twedu-a00004-006)
(u0033) (=aj1-20546) (=u2ccc) (=aj1-00250) (=c8-2134) (=juki-0033) (=aj1-00020)
(u1b0c9) (=jmj-090207)
(u1f22a) (=tron-09-9723) (=u4e09-u20de)
(u1f241)
(u2ff1-u4e09-u5ddb) (=qin-20000) (=unstable-bsh-f8ab)
(u2ff3-u4e36-u4e36-u4e36)
(u3023)
(u3194)
(u3222) (=aj1-10128) (=fzyouhei_u3222)
(u3282) (=aj1-10463) (=cbeta-15532)
(hkcs_m4e09)
(mihail-jp_u0033)
(u53c1)
[異体字(原規格分離)]
(u53c1-05)
(u53c1-05-var-001)
(u53c1-g) (=zihai-020127)
(u53c1-g05)
(u53c1-h)
(u53c1-jv) (=u53c1-ue0100) (=u53c1) (=koseki-035750) (=dkw-03089) (=cbeta-29849) (=aj1-19216)
(u53c1-t)
(jmj-007980)
(hkcs_m53c1)
(u53c3)
[←简化字]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[関連字(JIS X 0212)]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u53c3-01)
(u53c3-01-itaiji-001)
(u53c3-g) (=u53c3-t)
(u53c3-g01)
(u53c3-j) (=u53c3) (=jmj-007982) (=uf96b) (=u53c3-ue0100) (=u53c3-ufe00) (=u53c3-k) (=koseki-035880) (=juki-53c3) (=dkw-03098) (=aj1-04329)
(u53c3-v)
(u53c3-var-001)
(u53c3-var-002)
(u53c3-var-003)
(u53c3-var-004)
(u53c3-var-005)
(ak1-09089)
(extd-00892)
(koseki-035860)
(koseki-036010)
(u2ff1-u53b6-u2ffb-u4e37-u3431)
(u2ff1-u53b6-u3693) (=u2d19e-itaiji-001)
(u2ff1-u53bd-u5206)
(u2ff1-u53bd-u5206-var-001)
(u2ff1-u53bd-u5341)
(u2ff1-u54c1-u5c12) (=cbeta-10782)
(zihai-020227)
(zihai-020308)
(zihai-020316)
(zihai-020411)
(hkcs_m53c3)
(hkcs_m53c3-p01-s00)
(hkcs_m53c3-p02-s00)
(hkcs_u53c3)
(n-gtwinppx_u53c3)
(u53c5)
[関連字(JIS X 0212)]
(u53c5-02)
(u53c5-07-var-001)
(u53c5-g) (=u53c5-t)
(u53c5-g02)
(u53c5-h)
(u53c5-j) (=u53c5) (=jmj-007984) (=u53c5-ue0100) (=u53c5-k) (=koseki-035910) (=juki-53c5) (=dkw-03100) (=aj1-19218)
(u53c5-var-001)
(u53c5-var-002)
(u53c5-var-003)
(u2ff1-u53b6-u201cd)
(hkcs_m53c5)
(u8460)
[←简化字]
(u8460-g) (=gu-08460)
(u8460-j) (=u8460-ue0101) (=u8460-ue0100) (=koseki-352480) (=juki-8460) (=aj1-22342) (=u8460)
(koseki-354170) (=dkw-31428) (=u8460-ue0102)
(hkcs_m8460)
(u84e1)
[←简化字]
(u84e1-g) (=toki-01079900)
(u84e1-jv) (=u84e1-var-001) (=u84e1)
(u84e1-var-002)
(hkcs_m84e1)
𭆞 (u2d19e)
[その他]
(u2d19e-gv)
(u2d19e-itaiji-001)
(u2d19e-j) (=u2d19e) (=jmj-057129) (=extf-00898)
(u2d19e-var-001) (=koseki-035860) (=cbeta-22128)
𭆤 (u2d1a4)
[その他]
(u2d1a4-gv)
(u2d1a4-j) (=jmj-057132) (=u2d1a4) (=extf-00904)
(hkcs_m2d1a4)
𭰋 (u2dc0b)
[その他]
(u2dc0b-j) (=jmj-057942) (=extf-03911) (=u2dc0b)
(koseki-195880)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部