GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u77e2-u6c3a-var-001 (漢字構造記述(IDS)「⿱矢氺」 别字形) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6c97) (u6c97) (=extd-04338) (=aj1-17918) (=u6c97-ue0100) (=u6c97-ue0101) (=zihai-101021) (=u6c97-g)
(u6c97-t)
(u6c97-var-001) (=jmj-015148)
(u6c97-var-002) (=jmj-015149)
(juki-b419) (=u6c97-ue0102)
(koseki-067600) (=dkw-05903) (=u6c97-ue0103) (=jmj-015147)
(koseki-195930) (=dkw-17210) (=utc-00763) (=juki-6c97)
(mac-00130)
(u2ff1-u592d-u6c34) (=sawn-f5f7f)
(u2ff1-u592d-u6c3a)
(u2ff1-u592d-u6c3a-var-001)
(u2ff1-u77e2-u6c3a)
(u2ff1-u77e2-u6c3a-var-001)
(hkcs_m6c97)
异体字: (u5fdd)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5fdd) (=dkw-10348) (=koseki-117350) (=aj1-04806) (=u5fdd-ue0100) (=juki-5fdd)
(u5fdd-02)
(u5fdd-02-itaiji-001)
(u5fdd-g02)
(u5fdd-v07)
(u5fdd-var-001) (=jmj-011399)
(aj1-20118) (=u5fdd-ue0101) (=u5fdd-t) (=u5fdd-g)
(koseki-085200)
(u2ff1-u592d-u5c0f)
(zihai-070621)
(hkcs_m5fdd)
(hkcs_m5fdd-p02-s00)
(hkcs_u5fdd)
(hkcs_u5fdd-02)
(u6dfb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6dfb) (=aj1-03124) (=dkw-17698) (=j90-453a) (=jmj-015511) (=juki-6dfb) (=koseki-199640) (=u6dfb-k) (=u6dfb-ue0100) (=u6dfb-ue0102)
(u6dfb-itaiji-001)
(u6dfb-itaiji-002)
(u6dfb-itaiji-003)
(u6dfb-v)
(aj1-13948) (=jmj-015512) (=juki-b443) (=koseki-200260) (=u6dfb-ue0101) (=u6dfb-ue0103)
(heisei-tk01051470)
(toki-01051470)
(u2ff0-u6dfb-u21fe8)
(zihai-101021)
(hkcs_m6dfb)
(hkcs_u6dfb)
(tomm_u6dfb)
(u6ec2)
[異體字(民國教育部)]
(u6ec2) (=dkw-18003) (=aj1-05486) (=juki-6ec2) (=koseki-203100) (=u6ec2-k) (=u6ec2-ue0100) (=u6ec2-ue0101)
(u6ec2-01)
(u6ec2-var-001) (=jmj-015733)
(koseki-203830) (=u6ec2-ue0102)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u6587-u65b9)
(hkcs_m6ec2)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部