GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u8206-u624b (漢字構造記述(IDS)「⿱舆手」) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𢹏 (u22e4f) (u22e4f-jv) (=u22e4f) (=dkw-12980) (=koseki-145930)
(u2ff1-u8206-u624b) (=u30536) (=u30536-jv) (=unstable-bsh-ec76) (=utc-01817) (=irg2015-01479)
(hkcs_m22e4f)
异体字: (u8201)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u8201) (=u8201-ue0101) (=aj1-06296) (=juki-8201) (=koseki-336840) (=u2f893) (=u8201-ue0100) (=u8201-ufe00)
(u8201-itaiji-001)
(u8201-itaiji-002)
(u8201-itaiji-005)
(u8201-var-001)
(cdp-8b64)
(cdp-8b64-05)
(cdp-8b64-05-var-001)
(cdp-8b64-10) (=cdp-8b64-var-003)
(cdp-8b64-10-var-001) (=cdp-8b64-var-002)
(cdp-8b64-10-var-002)
(cdp-8b64-10-var-003)
(cdp-8b64-10-var-004)
(cdp-8b64-11)
(cdp-8b64-11-var-001) (=cdp-8b64-var-001)
(cdp-8b64-itaiji-002)
(cdp-8b64-var-004)
(cdp-8b64-var-005)
(cdp-8b64-var-006)
(cdp-8b64-var-007) (=cdp-8b64-itaiji-001)
(cdp-8b64-var-008)
(cdp-8b64-var-009)
(cdp-8b64-var-010)
(cdp-8b64-var-012)
(cdp-8ba8) (=unstable-bsh-f5e6)
(cdp-8ba8-05-var-001) (=cdp-8ba8-var-011)
(cdp-8ba8-05-var-002) (=cdp-8ba8-var-008)
(cdp-8ba8-05-var-003) (=cdp-8ba8-var-009)
(cdp-8ba8-05-var-004)
(cdp-8ba8-10)
(cdp-8ba8-10-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-002) (=cdp-8ba8-var-006)
(cdp-8ba8-10-var-003) (=cdp-8ba8-var-005)
(cdp-8ba8-10-var-004) (=cdp-8ba8-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-005)
(cdp-8ba8-11)
(extf-06068)
(koseki-336910) (=dkw-30188) (=u8201-ue0103)
(u2f98b) (=u8201-ufe01) (=u8201-ue0102) (=koseki-337010) (=dkw-49560)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-002)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-003)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-004)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-005)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-006)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-007)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-008)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-009)
(u2ff1-u26951-u5196) (=cdp-8b64-var-011)
(u2ff1-u26951-u5efe-05)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u2ffb-u200cd-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u5200-u516b)
(u2ff1-u2ffb-u2ff8-u20086-u4e28-u2ffb-cdp-8bc8-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u65e7-u5196)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927-var-001)
(u2ff3-u2e8a-u20003-u516b)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-001) (=cdp-8ba8-var-002)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-002) (=cdp-8ba8-var-003)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-003) (=cdp-8ba8-var-004)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-004) (=cdp-8ba8-var-010)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-005)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-006) (=cdp-8ba8-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-008)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u5200-u4e00-u516b)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u201a2)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b) (=u51ac-itaiji-002) (=u8201-05-itaiji-001)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u5e1d)
(u2ff6-cdp-8b64-u793a)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-one)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-two)
(hkcs_m8201)
(hkcs_m8201-p02-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s01)
(hkcs_m8201-p05-s01)
(hkcs_m8201-p05-s02)
(hkcs_m8201-v01-p03-s00)
(hkcs_m8201-v01-p03-s01)
(kamiyo_parts-cdp-8ba8-var-001)
(umbreon126_cdp-8ba8)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部