GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff3-u2008a-u7530-u529b (漢字構造記述(IDS)「⿳𠂊田力」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u52c7) (u52c7-itaiji-001)
(u52c7-j) (=zihai-019614) (=u52c7) (=jmj-007668) (=u52c7-k) (=u52c7-ufe01) (=juki-52c7) (=u52c7-ue0102) (=j90-4d26) (=dkw-02360d) (=u2f825) (=aj1-03856) (=koseki-027380) (=u52c7-ue0100)
(u52c7-var-001)
(aj1-14070) (=u52c7-ue0101)
(dkw-02360)
(extf-00756)
(koseki-027480)
(u2ff1-u2008a-u7537)
(u2ff1-u4e2d-u65b9)
(u2ff1-u752c-u4e43)
(u2ff3-u2008a-u7530-u529b)
(u2ff3-u5200-u7530-u5200)
(ufa76) (=zihai-019613) (=u52c7-ue0103) (=jmj-007667) (=u52c7-g) (=u52c7-ufe00) (=koseki-027370) (=juki-ae37)
(ufa76-02) (=u52c7-g02)
(zihai-011529)
(zihai-019046)
(zihai-019612)
(hkcs_m52c7)
(hkcs_m52c7-p02-s00)
(hkcs_u52c7)
异体字: (u39b7)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u39b7) (=koseki-130660) (=jmj-001324)
(cbeta-10052)
(cbeta-10491)
(dkw-11596)
(hkcs_m39b7)
(u52c8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u52c8-j) (=u52c8) (=jmj-007669) (=cbeta-08391) (=u52c8-ue0100) (=koseki-027390) (=juki-52c8) (=aj1-14362)
(dkw-02361)
(zihai-019615)
(hkcs_m52c8)
(u607f)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u607f-g)
(u607f-j) (=u607f-ue0101) (=u607f-ue0100) (=koseki-120520) (=juki-607f) (=jmj-011566) (=aj1-14540) (=u607f)
(dkw-10621)
(toki-01032240) (=u607f-ue0102)
(hkcs_m607f)
(ufa76)
[UCS互換]
𢦨 (u229a8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229a8)
(cbeta-08179)
(dkw-11571)
(koseki-130420)
𭄫 (u2d12b)
[その他]
(u2d12b-j) (=u2d12b) (=koseki-027480) (=jmj-057068) (=extf-00756) (=cbeta-31730)
(hkcs_m2d12b)
勇 (u2f825)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部