GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff4-u56d7-u5915-var-001 (漢字構造記述(IDS)「⿴囗夕」 别字形) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u56ea) (u56ea-itaiji-002)
(u56ea-jv) (=jmj-057204) (=zihai-001917) (=koseki-054070) (=u56ea)
(u56ea-var-001)
(k5-0e7b)
(u2ff1-u4e3f-u211aa)
(u2ff4-u56d7-cdp-89d5) (=u56ea-itaiji-001)
(u2ff4-u56d7-u2ffb-u4e3f-u3405)
(u2ff4-u56d7-u5902)
(u2ff4-u56d7-u5902-var-001) (=gt-k01840)
(u2ff4-u56d7-u590a) (=u56ea-itaiji-003)
(u2ff4-u56d7-u5915) (=gt-k01839)
(u2ff4-u56d7-u5915-var-001)
(u2ffb-u7530-u4e28) (=u2ff1-u20541-u4e00-var-001)
(hkcs_m56ea)
(hkcs_m56ea-p04-s00)
(hkcs_m56ea-p04-s01)
异体字: (u5306)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5306-05)
(u5306-07-var-001)
(u5306-09-var-001)
(u5306-g)
(u5306-itaiji-001)
(u5306-itaiji-002)
(u5306-j) (=u5306-h) (=u5306-t) (=u5306-k) (=u5306) (=jmj-007760) (=u5306-ue0101) (=juki-5306) (=u5306-ue0100) (=aj1-04295) (=koseki-029150) (=hkcs_u5306)
(u5306-var-001)
(u5306-var-002)
(u5306-var-003)
(u2f82a) (=dkw-02511) (=koseki-029140) (=juki-ae55) (=u5306-ue0102) (=u5306-ufe00) (=jmj-007759)
(u2ffb-u2ff1-u2008a-u2008a-u4e40)
(zihai-012718)
(hkcs_m5306)
(u56f1)
[ユーザー]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u56f1-g) (=zihai-043225) (=nyukan-f6da)
(u56f1-h)
(u56f1-j) (=u56f1-ue0100) (=u56f1-k) (=u56f1) (=koseki-053810) (=juki-56f1) (=jmj-008840) (=dkw-04710) (=aj1-19274)
(u56f1-t) (=cbeta-06400)
(u56f1-var-001) (=u56f1-v)
(u56f1-var-002)
(hkcs_m56f1)
(hkcs_u56f1)
(u724e)
[異體字(民國教育部)]
(u724e-j) (=u724e) (=dkw-19865) (=u724e-ue0100) (=koseki-223630) (=juki-724e) (=aj1-21951) (=jmj-016785)
(u724e-t)
(hkcs_m724e)
(u7a93)
[入管正字]
(u7a93-g) (=zihai-113231)
(u7a93-itaiji-001)
(u7a93-itaiji-002)
(u7a93-j) (=cbeta-00275) (=u7a93) (=u7a93-ue0100) (=u7a93-k) (=aj1-02797)
(u7a93-var-001)
(koseki-285390) (=dkw-25494) (=jmj-019238) (=juki-7a93)
(u2ff1-u5b80-u5fe9)
(hkcs_m7a93)
(u7a97)
[異體字(民國教育部)]
(u7a97-g)
(u7a97-j) (=u7a97) (=dkw-25517) (=u7a97-ue0102) (=u7a97-ue0100) (=koseki-285610) (=juki-7a97) (=aj1-05932)
(u7a97-t)
(u7a97-ue0101) (=juki-b775) (=koseki-285910) (=u7a97-ue0103) (=aj1-07996)
(u7a97-ue0104) (=toki-01068530)
(u7a97-var-001)
(u7a97-var-002)
(u2ff1-u5b80-u56df)
(u2ff1-u7a74-u56df)
(u2ff4-u53e3-u5c0f)
(zihai-001906)
(zihai-113231)
(zihai-113518)
(fzyouhei_u7a97)
(hkcs_m7a97)
(hkcs_u7a97)
𡆧 (u211a7)
[異體字(民國教育部)]
(u211a7-jv) (=koseki-053590) (=u211a7)
(u211a7-t) (=zihai-043136) (=dkw-04689)
(u211a7-var-001) (=u2ff4-u53e3-u5c0f)
(cdp-8b62) (=unstable-bsh-f5f3)
(cdp-8b62-var-001)
(cdp-8b62-var-002)
(cdp-8b62-var-003)
(zihai-043134)
(ichitenfont_u211a7)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部