GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ffb-u4e37-u20001 (漢字構造記述(IDS)「⿻丷𠀁」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7539) (u7539-g)
(u7539-j) (=zihai-001311) (=u7539-ue0101) (=u7539-ue0100) (=koseki-243730) (=juki-7539) (=jmj-017644) (=dkw-21734) (=aj1-22017) (=u7539)
(u7539-var-001)
(u7539-var-002)
(koseki-002810)
(koseki-002850) (=extf-00173) (=jmj-056877) (=u7539-ue0102)
(u2ff1-u7530-u20001)
(u2ff1-u7531-u20001)
(u2ff1-u7531-u5e73)
(u2ff1-u8eca-u200cc) (=irg2015-04150) (=cbeta-11560)
(u2ff1-u8eca-u200cc-var-001) (=z-sat09354)
(u2ffb-u4e37-u20001)
(hkcs_m7539)
(hkcs_m7539-p02-s00)
(hkcs_u7539)
异体字: (u4fdc)
[異體字(漢語大字典)]
(u4fdc-g) (=zihai-007532)
(u4fdc-itaiji-001)
(u4fdc-j) (=u4fdc-ue0100) (=kx-010516) (=kx-0105016) (=koseki-008240) (=juki-4fdc) (=jmj-006781) (=dkw-00701) (=aj1-21120) (=u4fdc)
(u4fdc-var-001)
(utc-00547)
(hkcs_m4fdc)
𣓐 (u234d0)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u234d0) (=dkw-14976) (=koseki-168970)
𦥕 (u26955)
[漢語俗字叢考]
(u26955)
(hkcs_m26955)
𦥚 (u2695a)
[漢語俗字叢考]
(u2695a)
(u2695a-g) (=u2695a-i)
(u2695a-var-001)
(u2695a-var-002)
(hkcs_m2695a)
𬺸 (u2ceb8)
[その他]
(u2ceb8-j) (=koseki-002810) (=u2ceb8) (=jmj-056875) (=extf-00170)
(hkcs_m2ceb8)
𬺺 (u2ceba)
[その他]
(u2ceba-j) (=koseki-002820) (=jmj-056876) (=extf-00172) (=u2ceba)
(u2ff1-cdp-86da-cdp-88cd) (=irg2015-00010)
(u2ff1-cdp-86da-cdp-88cd-var-001) (=z-sat05822)
(u2ff1-u4e2d-u4e02)
(u2ff1-u4e2d-u4e02-var-001)
(u2ff1-u4e2d-u4e02-var-002)
(u2ff1-u4e2d-u4e02-var-003)
(hkcs_m2ceba)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部