GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ffb-u4e4d-u4e04 (漢字構造記述(IDS)「⿻乍丄」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u65e8) (u65e8) (=zihai-012508) (=u65e8-ue0100) (=u65e8-k) (=koseki-154390) (=juki-65e8) (=jmj-013155) (=aj1-02219)
(u65e8-01)
(u65e8-02)
(u65e8-08)
(u65e8-t01)
(u65e8-t02)
(u65e8-var-001) (=dkw-13738)
(dkw-h0230)
(toki-01041290)
(u2ff1-u2ffb-u5315-u4e00-u65e5)
(u2ff1-u5315-u6708)
(u2ff1-u571f-u65e5)
(u2ff1-u58eb-u65e5) (=toki-01038170)
(u2ffb-u4e4d-u4e04)
(u2ffb-u4e4d-u4e04-var-001)
(hkcs_m65e8)
(hkcs_m65e8-p02-s00)
(hkcs_m65e8-p26-s00)
(hkcs_u65e8)
(hkcs_u65e8-02)
(n-gtwinppx_kanjishashin-015-003)
(tomm_u65e8)
(tomm_u65e8-02)
异体字: (u3ad1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3ad1) (=koseki-154410) (=juki-3ad1) (=jmj-001574)
(dkw-13740)
(hkcs_m3ad1)
(u3ad6)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u3ad6-02)
(u3ad6-j) (=u3ad6) (=u3ad6-ue0100) (=qin-ff003) (=koseki-154860) (=juki-3ad6) (=jmj-001579) (=geog-qin-2003) (=cbeta-11730) (=aj1-17731)
(hkcs_m3ad6)
𠤔 (u20914)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u20914) (=zihai-012511) (=jmj-031650) (=koseki-029910)
(dkw-48946)
𠩊 (u20a4a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20a4a-jv) (=u20a4a) (=zihai-003658) (=u20a4a-ue0101) (=toki-01012770)
(dkw-02932)
(koseki-033930) (=u20a4a-ue0100) (=jmj-031865)
𠮛 (u20b9b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b9b-03)
(u20b9b-14)
(u20b9b-14-var-001)
(u20b9b-jv) (=zihai-038002) (=u20b9b-i) (=u20b9b-g) (=u20b9b) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-188) (=koseki-037540) (=gt-04098) (=dkw-03230) (=cdp-8b53)
(u20b9b-t) (=c4-2147) (=twedu-a01774-003)
(u2ff1-u4e00-u5405-03) (=u2ff1-u4e00-u5405)
(u2ff1-u4e00-u5405-03-var-001)
(u2ff1-u4e00-u9fb4) (=u2a701-var-001)
(u2ff1-u4e00-u9fb4-var-001)
(hkcs_m20b9b)
𡱔 (u21c54)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21c54) (=koseki-087450)
(dkw-07697)
𣅀 (u23140)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23140-04)
(u23140-08)
(u23140-09)
(u23140-g) (=zihai-013124)
(u23140-g04)
(u23140-g08)
(u23140-itaiji-001)
(u23140-jv) (=u23140) (=koseki-154400)
(u23140-t)
(u23140-t04)
(u23140-var-002)
(cdpo-9feb)
(dkw-13739)
(u2ff1-u4e8c-u65e5) (=dkw-h0230) (=cbeta-13033)
(u2ff1-u5341-u65e5) (=u23140-var-001)
(hkcs_m23140)
𣅌 (u2314c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2314c)
(u2314c-var-001) (=koseki-154730)
(dkw-13766)
(hkcs_m2314c)
𤮻 (u24bbb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24bbb) (=koseki-242730)
(dkw-21645)
𭥍 (u2d94d)
[その他]
(u2d94d-03)
(u2d94d-j) (=koseki-154550) (=qin-ff220) (=geog-qin-2220) (=ebag_s072-028) (=u2d94d) (=extf-03126)
(hkcs_m2d94d)
𭥎 (u2d94e)
[その他]
(u2d94e-08)
(u2d94e-gv)
(u2d94e-j) (=koseki-154560) (=u2d94e) (=jmj-057649) (=extf-03128)
(hkcs_m2d94e)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部