GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u323af (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𲎯 (u323af) (u323af) (=irg2017-04989)
(u323af-gv) (=bader-alsafar_u323af)
(u323af-t) (=twedu-a00529-007) (=t13-3d2c) (=c13-3d2c)
异体字: (u4db4)
[民國教育部]
(u4db4-jv) (=huang-shuang144_s00026bb4) (=u4db4-g) (=hdic_hkrm-10077740) (=koseki-552410) (=jmj-006292) (=hdic-tanki09_hkrm-10077740) (=gt-66760) (=dkw-48888) (=u4db4)
(hkcs_m4db4)
(konara_u4db4)
(simch-kx_t153831)
(u5439)
[民國教育部]
(u5439-01)
(u5439-g)
(u5439-g01)
(u5439-j) (=huang-shuang144_shuang-00040639) (=huang-shuang144_s00020639) (=u5439-ue0100) (=u5439-k) (=u5439) (=tudien-63014) (=tudien-62915) (=tudien-62913) (=tudien-62911) (=tudien-62910) (=tudien-62711) (=tudien-62211) (=tudien-61707) (=otakusei_hkrm-02062621) (=otakusei_hkrm-02049742) (=otakusei_hkrm-02049720) (=koseki-039020) (=juki-5439) (=jmj-008115) (=hdic_hkrm-09050420) (=dkw-03373) (=aj1-02599)
(u5439-t)
(u5439-v)
(u5439-var-001)
(twedu-a00529-007)
(u1f225)
(u2ff0-u5439-u21fe8)
(u2ff0-u54e1-u6b20)
(hkcs_m5439)
(hkcs_u5439)
(simch-kx_kp0efd3)
(simch-kx_t017913)
(tomm_u5439)
(u9fa1)
[民國教育部]
(u9fa1-j) (=huang-shuang144_s000251a1) (=u9fa1-ue0100) (=u9fa1-g) (=u9fa1) (=koseki-552370) (=juki-9fa1) (=gt-66754) (=fzyouhei_u9fa1) (=aj1-23056)
(dkw-48884)
(extd-04181) (=u2ff0-u203a4-u6b20)
(irg2015-01817)
(jmj-030165)
(kp1-4ef4)
(hkcs_m9fa1)
(simch-kx_t153827)
𠷕 (u20dd5)
[民國教育部]
(u20dd5-jv) (=huang-shuang144_s00027995) (=jmj-032408) (=cbeta-03504) (=u20dd5-i) (=u20dd5) (=koseki-045630) (=dkw-03988) (=otakusei_hkrm-02049730)
(u20dd5-t)
(u20dd5-v) (=vn-20dd5)
(u2ff0-u53e3-u98ce) (=g-kj00809) (=irg2021-00437) (=sawn-f7cdb)
(simch-kx_t020020)
𪛐 (u2a6d0)
[民國教育部]
(u2a6d0-g) (=g-kx153837)
(u2a6d0-i)
(u2a6d0-jv) (=jmj-056811) (=u2a6d0) (=koseki-552480) (=gt-66764) (=dkw-48895)
(u2a6d0-t)
(simch-kx_t153837)
𪛑 (u2a6d1)
[民國教育部]
(u2a6d1-g) (=g-kx153838) (=jmj-056812) (=dkw-48896) (=koseki-552490)
(u2a6d1-jv) (=u2a6d1-i) (=u2a6d1) (=gt-66765)
(u2a6d1-t)
(simch-kx_t153838)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部

更新引用的旧部件

当前: 使用最新部件: 更新