GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u3402-ue0102 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+3402「㐂」IVS異体字「㐂󠄂」) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u3402) (u3402-02)
(u3402-itaiji-001)
(u3402-j) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-001) (=waseikanji-no-jiten-0002a) (=u3402-ue0103) (=u3402-ue0100) (=u3402) (=koseki-000690) (=juki-3402) (=jmj-000006) (=gt-00056) (=aj1-13698)
(u3402-ue0102) (=aj1-13699) (=dkw-h0001) (=fzyouhei_u3402) (=gt-00057) (=waseikanji-no-jiten2014-0005)
(u3402-ue0104) (=heisei-tk01000160) (=toki-01000160)
(u3402-var-001)
(u3402-var-002)
(aj1-13697) (=u3402-ue0101)
(gt-69264) (=waseikanji-no-jiten2014-0006)
(gt-69848)
(heisei-tk01000190)
(toki-01000190)
(toki-01018210)
(toki-01048100)
(hkcs_m3402)
(n-gtwinppx_u3402)
(n-gtwinppx_u3402-2)
异体字: (u559c)
[5200号通達]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u559c-01)
(u559c-02)
(u559c-08)
(u559c-g)
(u559c-g01)
(u559c-itaiji-001)
(u559c-itaiji-003)
(u559c-itaiji-004)
(u559c-itaiji-005)
(u559c-j) (=u559c) (=jmj-008464) (=u559c-ue0102) (=u559c-ue0100) (=u559c-k) (=koseki-045320) (=juki-559c) (=dkw-03957) (=aj1-01578) (=gt-04885)
(u559c-t) (=u559c-h)
(u559c-t02)
(u559c-ue0101) (=u559c-ue0105) (=toki-01014960) (=aj1-20091)
(u559c-ue0103) (=toki-01014980) (=juki-aeed) (=jmj-008465)
(u559c-ue0104) (=koseki-046220)
(u559c-ue0106) (=toki-01015040)
(k5-0bce)
(sdjt-01957)
(toki-01014610)
(toki-01014770)
(toki-01014790)
(toki-01014830)
(toki-01014850)
(toki-01015450)
(u1b023) (=jmj-090035)
(u1f263)
(u2ff1-u20bb7-u26b05)
(u2ff1-u20bb7-u593b-var-001)
(u2ff1-u5409-u26b05) (=twedu-a00628-001)
(u2ff1-u58f5-u4e00) (=irg2015-00809) (=g-hzr1002814)
(u2ff3-u58eb-u4491-u53e3) (=unstable-bsh-f0dc) (=u559c-itaiji-002)
(zihai-000801)
(zihai-012416)
(hkcs_m559c)
(hkcs_m559c-p01-s00)
(hkcs_m559c-p02-s00)
(n-gtwinppx_u559c)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部

更新引用的旧部件

当前: 使用最新部件: 更新