GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u3452-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+3452「㑒」偏化変形部品) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u3452) (u3452-01) (=gt-k03992)
(u3452-02)
(u3452-02-var-001)
(u3452-02-var-002)
(u3452-02-var-003)
(u3452-j) (=u3452) (=toki-00007460) (=koseki-007460) (=juki-3452) (=jmj-000062) (=heisei-ia0118) (=gt-00767)
(u3452-var-001) (=twedu-b00155-006)
(u2ff1-u4ebc-u592e)
(binxiao_u3452)
(hkcs_m3452)
(kesuuko_dot88-u3452)
异体字: (u50c9)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u50c9-01)
(u50c9-j) (=zihai-010721) (=u50c9-ue0101) (=u50c9-ue0100) (=u50c9-k) (=u50c9-g) (=u50c9) (=kx-011527) (=kx-0115027) (=koseki-012300) (=kanken-1-0076) (=juki-50c9) (=jmj-007053) (=j90-5121) (=dkw-01054) (=aj1-04184)
(u50c9-t) (=u50c9-h) (=twedu-b00155)
(u50c9-t01)
(u50c9-var-001)
(u50c9-var-002)
(u50c9-vv)
(u50c9-vv01)
(koseki-012630) (=u2ff3-u4ebc-u5405-u706c) (=ebag_s086-251) (=u50c9-ue0103) (=jmj-056948) (=extf-00358)
(u2ff1-u22021-u5c71)
(u2ff1-u22021-u5c71-var-001)
(u2ff1-u22021-u5c71-var-002)
(u2ff1-u4ebc-cdp-8679) (=u2ff1-u201a2-cdp-8679)
(u2ff1-u4ebc-u20010)
(u2ff1-u4ebc-u221b6-var-001) (=zihai-010336)
(u2ff1-u4ebc-u2ff0-u53ea-u53ea)
(u2ff1-u4ebc-u4491)
(u2ff1-u4ebc-u4e12-01)
(u2ff1-u4ebc-u4e59)
(u2ff1-u4ebc-u4e9a)
(u2ff1-u4ebc-u53cc)
(u2ff1-u5408-u5405)
(u2ff1-u5408-u5405-06)
(u2ff3-u201a2-cdp-8ddd-u706c)
(u2ff3-u201a2-u5ddb-u4e00)
(u2ff3-u4eba-u8980-u4ece) (=u50c9-itaiji-004)
(u2ff3-u4eba-u8980-u706c) (=u50c9-itaiji-003)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-cdp-885e) (=twedu-b00155-003-1)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-cdp-885e-var-001) (=zihai-010425)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u4ece) (=jmj-056936) (=u50c9-ue0102) (=twedu-b00155-007) (=koseki-010840)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u4ece-var-001)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u4ece-var-002)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u53b8-var-001)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u706c)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8679-u706c-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u2ba4f-u4ece-var-001) (=u50c9-01-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u53b8-u4e00-01)
(u2ff3-u4ebc-u53b8-u4e00-01-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u53b8-u706c-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u53b8-u706c-var-002) (=twedu-b00155-002)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u4e00-01)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u53cc-var-001) (=u50c9-itaiji-001)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u53cc-var-002)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u706c-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u706c-var-002) (=twedu-b00155-001)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u706c-var-003) (=zihai-010722)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u706c-var-004)
(u2ff3-u4ebc-u5405-u708f) (=gt-69277)
(u2ff3-u4ebc-u54c1-u706c)
(u2ff3-u4ebc-u7531-u706c)
(u2ff3-u4ebc-u7f52-u706c-01)
(u2ff3-u4ebc-u7f52-u706c-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u7f52-u706c-var-002)
(u2ffb-u91d1-u4e28)
(u2ffb-u91d1-u4e28-var-001)
(zihai-010711)
(ebag_s099-023)
(hkcs_m50c9)
(hkcs_m50c9-p01-s00)
(hkcs_m50c9-p02-s00)
(hkcs_m50c9-p0201-s00)
(hkcs_m50c9-p04-s00)
(hkcs_u50c9)
(kesuuko_dot88-u50c9)
(simch-kx_t011527)
𫝇 (u2b747)
[関連字(その他)]
(u2b747-j) (=jmj-057148) (=gt-69635) (=u2b747) (=zihai-010214) (=juki-ad59) (=koseki-040620) (=unc-009)
(u2ff1-u201a2-u2ffb-cdp-8ddd-u4e36)
(hkcs_m2b747)
(kesuuko_dot88-u2b747)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部