GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u4e47-15 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E47「乇」偏化変形部品) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u4e47) (u4e47-01-var-001)
(u4e47-02)
(u4e47-05) (=qin-08000) (=geog-qin-0070)
(u4e47-05-var-001)
(u4e47-10)
(u4e47-11)
(u4e47-15)
(u4e47-g) (=unstable-u18b23) (=u4e47-t) (=u4e47-k) (=u4e47) (=jmj-006381) (=juki-4e47) (=u4e47-ue0101) (=zihai-001611) (=gt-00167) (=koseki-001410) (=aj1-17239) (=u4e47-ue0100)
(u4e47-g01)
(u4e47-g02) (=u4e47-k02)
(u4e47-j) (=dkw-00120) (=kx-0082002) (=kx-008202)
(u4e47-t02)
(u4e47-var-001)
(c2-2128) (=u4e47-h) (=nyukan-f0c4)
(extf-00101) (=z-sat02617) (=cbeta-06073)
(koseki-001530) (=u4e47-ue0102)
(u2ff1-u4e00-u4e03) (=twedu-a00054-004) (=t13-234f)
(u2ffa-u4e47-u4e00)
(u2ffb-u4e47-u4e36) (=k5-02d0) (=sawn-f3f9f) (=jmj-056858)
(u2ffb-u4e47-u4e36-var-001)
(zihai-001637)
(hkcs_m4e47)
(hkcs_m4e47-p01-s00)
(hkcs_m4e47-p02-s00)
(hkcs_m4e47-p02-s01)
(hkcs_m4e47-p04-s00)
(hkcs_u4e47)
异体字: (u30e2)
[カタカナ]
(u6258)
[異體字(漢語大字典)]
(u6258) (=dkw-11793) (=aj1-02897) (=juki-6258) (=koseki-132870) (=u6258-g) (=u6258-k) (=u6258-ue0100) (=jmj-012151)
(u6258-05)
(u6258-j)
(geog-qin-0070)
(qin-08050) (=geog-qin-0075)
(qin-08052) (=geog-qin-00751)
(qin-08060) (=geog-qin-0076)
(qin-08062) (=geog-qin-00761)
(qin-08070) (=geog-qin-0077)
(qin-08072) (=geog-qin-00771)
(qin-0c000) (=geog-qin-0110)
(qin-0c050) (=geog-qin-0115)
(qin-0c060) (=geog-qin-0116)
(qin-0c070) (=geog-qin-0117)
(qin-3f000) (=geog-qin-0620)
(hkcs_m6258)
(hkcs_u6258)
(u8a17)
[異體字(漢語大字典)]
(u8a17) (=dkw-35243) (=aj1-02903) (=jmj-024356) (=juki-8a17) (=koseki-400250) (=u8a17-k) (=u8a17-ue0100)
(u8a17-g)
(u2ff0-u8a01-u2ff1-u4e3f-u21cfe)
(u2ff0-u8c9d-u5b85)
(hkcs_m8a17)
(hkcs_u8a17)
(tomm_u8a17)
𦬃 (u26b03)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26b03)
(koseki-342480) (=dkw-30673)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部