GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5165-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5165「入」地域ソース字形) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u5165) (u5165-01)
(u5165-01-var-001)
(u5165-02)
(u5165-02-var-001)
(u5165-03)
(u5165-03-var-001)
(u5165-04)
(u5165-04-var-001)
(u5165-04-var-002)
(u5165-06)
(u5165-08)
(u5165-g) (=zihai-009902) (=hkcs_irgn954a-008)
(u5165-g03)
(u5165-g06)
(u5165-j) (=u5165) (=kx-0125032) (=jmj-007264) (=gt-01850) (=u5165-ue0100) (=u2f0a) (=kx-012532) (=koseki-016560) (=juki-5165) (=dkw-01415) (=aj1-03286)
(u5165-k)
(u5165-k01)
(u5165-t) (=u5165-h) (=lgccc-0278)
(u5165-t06)
(u5165-var-001)
(u5165-var-002)
(u5165-var-003)
(c1-442b)
(sawn-f47f0) (=sawd-17223)
(utc-00799)
(hkcs_m5165)
(hkcs_m5165-p01-s00)
(hkcs_m5165-p03-s00)
(hkcs_u5165)
(hkcs_u5165-02)
(sayunu_u5165)
异体字: (u2f0a)
[康煕部首(非漢字)]
𠂉 (u20089)
[隸變部件]
(u20089-03) (=u20089-i) (=u20089-g) (=gu-20089) (=tomita_rtk-1173)
(u20089-03-var-001)
(u20089-03-var-002)
(u20089-07)
(u20089-j) (=vu-20089) (=u20089-v) (=u20089) (=jmj-030375) (=gt-00008) (=toki-01000020) (=juchen-320000) (=juki-aaa1) (=utc-00814) (=cdp-8b4a) (=aj1-17233) (=u20089-ue0100)
(hkcs_m20089)
(hkcs_m20089-p03-s00)
(hkcs_u20089)
𠆢 (u201a2)
[関連字(その他)]
(u201a2-03)
(u201a2-03-var-001)
(u201a2-03-var-002)
(u201a2-03-var-003)
(u201a2-j) (=unstable-u1b51a) (=aj1-13857) (=gt-00458) (=juki-aaa5) (=toki-01002170) (=u201a2-ue0100) (=jmj-030532) (=cdp-8b5d) (=u201a2-i) (=u201a2)
(u201a2-var-001)
(u201a2-var-002)
(u201a2-var-003)
(utc-00829)
(hkcs_m201a2)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部