GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5206-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5206「分」偏化変形部品) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u5206) (u5206-01)
(u5206-01-var-001)
(u5206-02)
(u5206-02-var-001)
(u5206-02-var-002)
(u5206-02-var-003)
(u5206-02-var-004)
(u5206-02-var-005)
(u5206-03)
(u5206-03-var-001)
(u5206-04) (=fetche_gbru520604var001)
(u5206-04-var-001)
(u5206-04-var-002)
(u5206-04-var-003)
(u5206-04-var-004)
(u5206-06)
(u5206-g01)
(u5206-itaiji-001)
(u5206-itaiji-002) (=hdic_hkrm-10108840) (=hdic-tanki09_hkrm-10108840)
(u5206-itaiji-003)
(u5206-itaiji-004)
(u5206-itaiji-005)
(u5206-itaiji-006)
(u5206-j) (=huang-shuang144_shuang-00040406) (=huang-shuang144_s00020406) (=sawd-16355) (=hdic_hkrm-04027142) (=hdic-tanki02_hkrm-04027142) (=sawd-00827) (=u5206-h) (=zihai-011212) (=gt-02421) (=u5206) (=jmj-007455) (=u5206-g) (=shincho-00840) (=lgccc-0328) (=u5206-ue0102) (=u5206-ue0100) (=koseki-021840) (=juki-5206) (=aj1-03580)
(u5206-k) (=u5206-ue0101) (=aj1-13499) (=u5206-ue0103) (=juki-ae12) (=jmj-007456) (=j83-4a2c) (=gt-02420) (=dkw-01853) (=tudien-43303) (=tudien-42706)
(u5206-t)
(u5206-t02)
(u5206-t04)
(u5206-var-001)
(u5206-var-002)
(u5206-var-003) (=u5206-v)
(u5206-var-004) (=hdic_hkrm-03032520) (=hdic-tanki02_hkrm-03032520)
(u5206-var-005)
(u5206-var-006)
(geog-qin-2272)
(qin-ff272)
(qin-ff273) (=geog-qin-2273)
(qin-ff274) (=geog-qin-2274)
(qin-ff275) (=geog-qin-2275)
(qin-ff276) (=geog-qin-2276)
(qin-ff277) (=geog-qin-2277)
(qin-ff278) (=geog-qin-2278)
(u2ff0-u4e61-u4e36)
(u2ff1-u201a2-cdp-8b6c)
(u2ff1-u201a2-u5200) (=u2ff1-u4eba-u5200)
(u2ff1-u201a2-u5200-var-001)
(u2ff1-u4ebc-u5200) (=k5-03ce)
(u2ff1-u516b-u529b) (=hdic_hkrm-04027141) (=hdic_hkrm-04026830) (=hdic-tanki02_hkrm-04027141) (=hdic-tanki02_hkrm-04026830)
(u2ff1-u516b-u52f9)
(u2ff1-u516b-u52f9-var-001) (=shincho-00842)
(u2ff3-u516b-u4e3f-u200cc)
(zihai-011202)
(eason9000_u5206-t)
(ebag_s012-051)
(hdic-tanki02_hkrm-04027212)
(hdic_hkrm-04027212)
(hip66798_kedu5206-02)
(hkcs_m5206)
(hkcs_m5206-p01-s00)
(hkcs_m5206-p01-s01)
(hkcs_m5206-p02-s00)
(hkcs_m5206-p02-s01)
(hkcs_m5206-p03-s00)
(hkcs_m5206-p03-s01)
(hkcs_m5206-p04-s00)
(hkcs_u5206)
(hkcs_u5206-02)
(inaz_u5206-var-001)
(linchuyi_hkrm-02138511)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-114)
(simch-kx_t013604) (=simch-kx_kp0dfab)
(toikawa_u5206-var-001)
异体字: (u4efd)
[異體字(漢語大字典)]
(u4efd-g) (=u4efd-h) (=zihai-006742) (=lgccc-0102)
(u4efd-j) (=huang-shuang144_shuang-000400fd) (=huang-shuang144_s000200fd) (=u4efd-kp) (=u4efd-k) (=fudemame-e035) (=u4efd) (=u4efd-ue0100) (=kx-009426) (=kx-0094026) (=koseki-005130) (=juki-4efd) (=jmj-006555) (=gt-00593) (=dkw-00418) (=aj1-14312)
(u4efd-t)
(u4efd-v) (=v1-4a79)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u516b-cdp-8b6c)
(hdic_hkrm-01016621) (=hdic_hkrm-01016622)
(hdic_hkrm-01016623)
(hkcs_m4efd)
(hkcs_u4efd)
(simch-kx_t009426) (=simch-kx_t036325)
(u5429)
[繁簡関係(二簡字、吩咐)]
(u5429-g) (=gt-75809) (=u5429-var-001) (=u5429-ue0102) (=juki-aeb8) (=jmj-008098)
(u5429-j) (=huang-shuang144_shuang-00040629) (=huang-shuang144_s00020629) (=u5429-ue0101) (=u5429-ue0100) (=u5429-k) (=koseki-038740) (=juki-5429) (=jmj-008097) (=dkw-03347) (=aj1-04347) (=u5429)
(u5429-t)
(k5-0ab8)
(hkcs_m5429)
(hkcs_u5429)
(simch-kx_t017811) (=simch-kx_kp0dfac)
(u74e3)
[異體字(漢語大字典)]
(u74e3-g) (=g0-306a)
(u74e3-j) (=huang-shuang144_shuang-000426e3) (=huang-shuang144_s000226e3) (=u74e3) (=hdic_hkrm-10066230) (=hdic_hkrm-10066220) (=hdic-tanki09_hkrm-10066230) (=hdic-tanki09_hkrm-10066220) (=u74e3-ue0101) (=u74e3-ue0100) (=u74e3-k) (=koseki-240230) (=juki-74e3) (=jmj-017536) (=dkw-21425) (=aj1-05689)
(u74e3-ue0102) (=jmj-017535)
(u74e3-var-001) (=u74e3-ue0103)
(u74e3-var-002)
(koseki-240210) (=jmj-017534)
(koseki-240220)
(u2ff1-u8279-u534a) (=unstable-bsh-f073)
(u2ff1-u8279-u534a-var-001) (=u74e3-itaiji-001) (=toki-01076730)
(u2ff1-ufa5e-u534a) (=toki-01077130)
(zihai-148508)
(hkcs_m74e3)
(kk-shusei_kr074726)
(simch-kx_kp0f0fe)
(simch-kx_t074726)
(u7d1b)
[異體字(漢語大字典)]
(u7d1b-g)
(u7d1b-itaiji-001)
(u7d1b-j) (=huang-shuang144_shuang-00042f1b) (=huang-shuang144_s00022f1b) (=u7d1b) (=u7d1b-ue0102) (=u7d1b-ue0100) (=koseki-305330) (=juki-7d1b) (=jmj-020002) (=aj1-03590)
(u7d1b-k) (=jmj-020003) (=aj1-13503) (=juki-b80e) (=j83-4a36) (=dkw-27295) (=u7d1b-ue0103) (=u7d1b-ue0101)
(u7d1b-t) (=ligang_hkrm-03052511)
(u7d1b-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u6c11-u5b89-u5fc3) (=tenrei-6135b51)
(ebag_s061-489)
(hkcs_m7d1b)
(hkcs_u7d1b)
(simch-kx_t091806) (=simch-kx_kp0dfba)
(zhangxinfang_hkrm-06117730)
(zhangxinfang_hkrm-06117810)
(zhangxinfang_hkrm-06117830)
(zhangxinfang_hkrm-06119832)
(zhangxinfang_hkrm-06120131)
(u7eb7)
[入管正字]
(u7eb7-g) (=huang-shuang144_shuang-000430b7) (=huang-shuang144_s000230b7) (=u7eb7-jv) (=u7eb7)
(u7eb7-var-001)
(hkcs_m7eb7)
𭄞 (u2d11e)
[その他]
(u2d11e-02)
(u2d11e-j) (=hdic_hkrm-04027212) (=hdic-tanki02_hkrm-04027212) (=koseki-026660) (=u2d11e) (=jmj-057060) (=sawn-f6528) (=extf-00744)
(u18c3b)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部