GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u56f2-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+56F2「囲」IVS異体字「囲󠄀」) (@6)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u56f2) (u56f2-j) (=hitsujun-u56f2-007) (=zihai-043205) (=waseikanji-no-jiten2014-0311) (=waseikanji-no-jiten-0247) (=u56f2-ue0100) (=koseki-053930) (=juki-56f2) (=jmj-008841) (=gt-05925) (=dkw-04722) (=cbeta-15502) (=aj1-01171) (=u56f2)
(u56f2-var-001) (=cbeta-09295)
(u56f2-var-002)
(k5-0e7c)
(hkcs_m56f2)
异体字: (u361f)
[入管正字]
(u361f-jv) (=u361f)
(hkcs_m361f)
(u518a)
[疑難字考釋與研究]
(u518a-02-var-001)
(u518a-08)
(u518a-08-var-001)
(u518a-09)
(u518a-j) (=u518a) (=u518a-t) (=jmj-007309) (=gt-01988) (=twedu-a00297) (=zihai-006225) (=u518a-ue0100) (=dkw-01515) (=koseki-017850) (=juki-518a) (=aj1-02157) (=u518a-k) (=lgccc-0294) (=hkcs_u518a)
(u518a-var-001)
(u518a-var-002)
(u518a-var-003)
(cdp-86d1)
(cdp-86d8)
(cdp-86d8-var-001) (=u2ffb-u5182-u7c73)
(cdp-8841)
(cdp-8841-var-001) (=u2ffb-u4e95-u5ddd) (=cbeta-09726)
(cdp-8841-var-002) (=k5-02b5)
(cdp-8841-var-003)
(cdp-8841-var-004)
(cdp-8841-var-005)
(twedu-a00297-010)
(twedu-a00297-011)
(twedu-a00297-013)
(twedu-a00297-014)
(twedu-a00297-015)
(twedu-a00297-016)
(twedu-a00297-017)
(twedu-a00297-018)
(twedu-a00297-019)
(twedu-a00297-020)
(twedu-a00297-021)
(twedu-a00297-022)
(twedu-a00297-026)
(twedu-a00297-027)
(twedu-a00297-028)
(twedu-a00297-029)
(twedu-a00297-029-1)
(twedu-a00297-029-3)
(twedu-a00297-034)
(u2ff5-u5405-u7528)
(u2ffb-cdp-8a44-u4e00) (=u518a-itaiji-001)
(u2ffb-cdp-8a44-u4e00-var-001)
(u2ffb-u2626b-u4e09)
(u2ffb-u2ff5-u5182-u5341-u2ff0-cdp-8971-cdp-8971)
(u2ffb-u2ff5-u5182-u5ddc-u4e00)
(u2ffb-u2ffb-u5182-u5341-u2ff0-u4e28-u4e28)
(ebag_kxr-01430)
(fzyouhei_u518a)
(hkcs_m518a)
(renpei_sokuten-001)
(u56f1)
[疑難字考釋與研究]
(u56f1-g) (=zihai-043225) (=nyukan-f6da)
(u56f1-h)
(u56f1-j) (=u56f1-ue0100) (=u56f1-k) (=u56f1) (=koseki-053810) (=juki-56f1) (=jmj-008840) (=dkw-04710) (=aj1-19274)
(u56f1-t) (=cbeta-06400)
(u56f1-var-001) (=u56f1-v)
(u56f1-var-002)
(hkcs_m56f1)
(hkcs_u56f1)
(u56f4)
[入管正字]
(u56f4-08)
(u56f4-g) (=u56f4)
(u56f4-var-002)
(sosho-u56f4-001)
(hkcs_m56f4)
(u570d)
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u570d-g)
(u570d-j) (=dkw-04806) (=u570d) (=u570d-ue0102) (=u570d-ue0100) (=koseki-054850) (=juki-570d) (=j90-5423) (=aj1-04468)
(u570d-k)
(u570d-t)
(u570d-ue0101) (=aj1-13528)
(u570d-ue0103) (=toki-01016190) (=juki-af3e)
(u570d-v)
(u570d-var-001) (=jmj-008868)
(u570d-var-002)
(u570d-var-003)
(j83-5423)
(jmj-008869)
(juki-af40) (=u570d-ue0104) (=jmj-008870)
(juki-af42) (=u570d-ue0105) (=jmj-008871)
(k5-0e95)
(tdcntd-141101)
(u2ff0-u570d-u21fe8)
(u2ff4-u56d7-u2d1c1)
(u2ff4-u56d7-u2e9ef)
(hkcs_m570d)
(kigo0355_tyu5349)
(u6da0)
[入管正字]
(u6da0-g) (=u6da0)
(hkcs_m6da0)
𡆪 (u211aa)
[疑難字考釋與研究]
(u211aa-07-var-001)
(u211aa-jv) (=zihai-043124) (=u211aa-i) (=u211aa) (=koseki-053650) (=jmj-000465) (=gt-05917) (=dkw-04695) (=cdp-8668)
(u2ffb-u211aa-u4e28)
(hkcs_m211aa-p07-s01)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部