GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u58fa-g (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+58FA「壺」地域ソース字形) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u58fa) (u58fa-01)
(u58fa-01-itaiji-001)
(u58fa-g) (=zihai-023524)
(u58fa-g01)
(u58fa-itaiji-001) (=u58fc-itaiji-002)
(u58fa-itaiji-002)
(u58fa-j) (=huang-shuang144_shuang-00040afa) (=huang-shuang144_s00020afa) (=tudien-23109) (=u58fa) (=dkw-05662) (=jmj-009398) (=u58fa-ue0100) (=u58fa-ue0101) (=juki-58fa) (=u58fa-k) (=koseki-064820) (=j83-5464) (=j78-445b) (=aj1-04533)
(u58fa-ue0102) (=heisei-tk01018340) (=toki-01018340)
(cbeta-01198)
(cbeta-10252)
(cbeta-13412)
(cbeta-34664)
(extf-00066)
(irg2017-02994)
(twedu-a00835-030) (=t13-394f)
(u2f85b) (=u58f7-ufe00)
(u2ff1-u4e33-u706b)
(u2ff1-u4e33-u706b-var-001)
(u2ff1-u4e33-u706c)
(u2ff1-u53e4-cdp-8de8) (=unstable-bsh-f49c)
(u2ff1-u53e4-u2ff3-u5196-cdp-88ad-u4e00) (=zihai-003323) (=unstable-bsh-f49d)
(u2ff3-cdp-8c4d-u2ffb-u2ff0-u4e00-u4e00-cdp-88a1-u4e00) (=ka-kc00518)
(u2ff3-u2ff1-u58eb-u5196-u30c4-u30dc)
(u2ff3-u30009-u5196-u2000e) (=zihai-000908)
(u2ff3-u30009-u5196-u2ffb-cdp-8969-cdp-88b9) (=cbeta-28252)
(u2ff3-u65b9-u5196-u2000e) (=cbeta-32668)
(u2ffb-cdp-88ad-u53e3) (=zihai-001321)
(u2ffb-cdp-88ad-u53e3-var-001) (=twedu-a00835-033)
(zihai-001029)
(zihai-001328)
(zihai-022516)
(zihai-022742)
(zihai-022832)
(zihai-023147)
(zihai-023351)
(zihai-023521)
(zihai-024108)
(zihai-024246)
(ebag_s014-035)
(hdic_hkrm-10097421)
(hdic_hkrm-10097422)
(hkcs_m58fa)
(hkcs_m58fa-p01-s00)
(hkcs_m58fa-p02-s00)
(simch-kx_t024315) (=simch-kx_kp0f3f7)
异体字: (u3bdb)
[入管正字]
(u3bdb) (=huang-shuang144_s000259db) (=koseki-176110) (=jmj-001826) (=dkw-15546)
(zihai-077217) (=zhangxinfang_hkrm-03122520) (=hdic_hkrm-03122520)
(hkcs_m3bdb)
(simch-kx_t055322)
(u58f6)
[←繁体字]
[入管正字]
[民國教育部]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u58f6-g) (=huang-shuang144_shuang-00040af6) (=huang-shuang144_s00020af6) (=u58f6) (=nyukan-f183)
(zihai-022834)
(hkcs_m58f6)
(u58f7)
[拡張新旧]
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u58f7) (=huang-shuang144_shuang-00040af7) (=huang-shuang144_s00020af7) (=ge-353f) (=u58f7-g) (=zihai-023144) (=u58f7-ue0101) (=u58f7-ue0100) (=tudien-23110) (=koseki-064770) (=juki-58f7) (=jmj-009395) (=j83-445b) (=j78-5464) (=dkw-05657) (=aj1-03063)
(u58f7-01)
(u58f7-ue0102) (=extd-01769) (=zihai-023522) (=u58fc-itaiji-001) (=tron-02-6d39) (=toki-01018370) (=juki-afa5) (=jmj-059463)
(cd-2435)
(hdic-tanki01_hkrm-01076641)
(hdic-tanki01_hkrm-01076642)
(hdic-tanki01_hkrm-01076740) (=hdic_hkrm-01076812) (=hdic-tanki01_hkrm-01076812)
(hdic_hkrm-01076641)
(hdic_hkrm-01076642)
(hdic_hkrm-01076740)
(hkcs_m58f7)
(simch-kx_t024308)
(u58fc)
[同型異字]
(u58fc) (=huang-shuang144_shuang-00040afc) (=huang-shuang144_s00020afc) (=dkw-05667) (=aj1-04536) (=juki-58fc) (=koseki-064870) (=tron-02-6d42) (=u58fc-ue0100) (=jmj-009400)
(u58fc-01)
(u58fc-g) (=zihai-023810)
(u58fc-g01)
(u58fc-itaiji-001)
(u58fc-itaiji-002)
(u2ff1-u4e32-u4e9e-01)
(zihai-043504)
(hdic-tanki03_hkrm-05092820)
(hdic_hkrm-05092820)
(hkcs_m58fc)
(hkcs_m58fc-c01)
(rokoukok_u58fc)
(simch-kx_t024401)
𠻭 (u20eed)
[民國教育部]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20eed) (=huang-shuang144_s00027aad)
(koseki-048260) (=jmj-032521) (=dkw-04211)
(hkcs_m20eed)
(simch-kx_t020615) (=simch-kx_t024309)
𡐎 (u2140e)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2140e) (=huang-shuang144_s00027fce) (=jmj-033159) (=koseki-064990) (=dkw-05677)
(zihai-024004)
(simch-kx_t159192)
𡔥 (u21525)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21525) (=huang-shuang144_s000280e5) (=jmj-033288) (=koseki-064730) (=dkw-05653)
(zihai-022437)
(simch-kx_t154955)
𡔦 (u21526)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21526) (=huang-shuang144_s000280e6)
(dkw-05654) (=zihai-022740)
(koseki-064740) (=jmj-033289)
(hkcs_m21526)
(simch-kx_t154956)
𡔲 (u21532)
[民國教育部]
[異體字(漢語大字典)]
(u21532-10)
(u21532-10-var-001)
(u21532-10-var-002)
(u21532-g10)
(u21532-jv) (=huang-shuang144_s000280f2) (=cdpo-9ea4) (=u21532)
(u21532-var-001) (=glypc_xe98e)
(u2ff1-u5341-u2ffb-u4e9e-u53e3)
(u2ff1-u5341-u2ffb-u4e9e-u53e3-var-001)
(u2ff3-u5341-u2ffb-cdp-86c5-u53e3-u4e1a-10)
(u2ff3-u5341-u2ffb-cdp-86c5-u53e3-u4e1a-10-var-001)
(u2ff3-u58eb-u2626d-u4e00-05)
(u2ff3-u58eb-u2626d-u4e00-05-var-001)
(zihai-023648)
(zihai-023649)
(hkcs_m21532)
𡔳 (u21533)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21533) (=huang-shuang144_s000280f3)
(extd-01769)
(koseki-064880) (=jmj-033298) (=dkw-05668)
(td-2435)
(zihai-023811)
(hdic-tanki09_hkrm-10087714)
(hdic_hkrm-10087712)
(hdic_hkrm-10087713)
(hdic_hkrm-10087714)
(hkcs_m21533)
(simch-kx_t159190)
𢑹 (u22479)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22479) (=huang-shuang144_s00029039) (=koseki-112660) (=dkw-09956)
(jmj-035746)
(simch-kx_t159774)
𣄟 (u2311f)
[疑難字考釋與研究]
(u2311f-i) (=u2311f-g) (=cm2_gbu2311f)
(u2311f-jv) (=huang-shuang144_s00029cdf) (=u2311f) (=koseki-153930) (=dkw-13701)
(u2311f-t)
(jmj-037588)
(u2ff0-u65b9-u2ceeb)
(zihai-094808)
(zihai-094809)
(hkcs_m2311f)
(simch-kx_t048510)
𥁖 (u25056)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25056) (=huang-shuang144_s0002bc16) (=jmj-042079) (=koseki-257210) (=dkw-22982)
(hkcs_m25056)
(simch-kx_t079404)
𥂤 (u250a4)
[疑難字考釋與研究]
(u250a4) (=huang-shuang144_s0002bc64) (=jmj-042122) (=koseki-258070) (=dkw-23057)
(hkcs_m250a4)
(simch-kx_t079709)
𦷳 (u26df3)
[疑難字考釋與研究]
(u26df3) (=huang-shuang144_s0002d9b3)
(koseki-357570) (=jmj-046745) (=dkw-31681)
(zihai-028350)
(simch-kx_t156619)
𦺟 (u26e9f)
[疑難字考釋與研究]
(u26e9f) (=huang-shuang144_s0002da5f) (=nyukan-f2ef)
(koseki-361650) (=jmj-046868) (=dkw-31936)
(hkcs_m26e9f)
(simch-kx_t105717)
𬻫 (u2ceeb)
[民國教育部]
(u2ceeb-jv) (=zihai-000935) (=u2ceeb-s) (=cbeta-13412) (=z-sat02888) (=u2ceeb) (=extf-00066)
(u2ceeb-var-001)
(u2ff1-u30009-cdp-8de8)
(u2ff1-u30009-cdp-8de8-var-001)
(u2ff1-u30009-cdp-8de8-var-002)
(hkcs_m2ceeb)
壷 (u2f85b)
[異體字(民國教育部)]
𰚈 (u30688)
[漢語大字典]
(u30688-jv) (=ebag_s079-055) (=irg2015-01867) (=u30688)
𱴕 (u31d15)
[民國教育部]
(u31d15) (=irg2017-02994)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部