GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5cf0 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5CF0「峰」) (@6)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u5cf0) (u5cf0) (=dkw-08094) (=aj1-03654) (=juki-5cf0) (=koseki-091750) (=u5cf0-ue0100) (=u5cf0-k) (=jmj-010510)
(u5cf0-var-001)
(u2ff0-u5c71-u2ffb-u5906-u2ff1-u4e3f-u4e3f)
(hkcs_m5cf0)
(hkcs_u5cf0)
异体字: (u3593)
[入管正字]
(u3593) (=otakusei_hkrm-02049340) (=koseki-042280) (=jmj-000360) (=dkw-03677)
(hkcs_m3593)
(u4031)
[入管正字]
(u4031) (=koseki-261150) (=jmj-002830)
(dkw-23349)
(hkcs_m4031)
(u43fa)
[入管正字]
(u43fa) (=cbeta-01265)
(hkcs_m43fa)
(u5cc2)
[入管正字]
(u5cc2-g)
(u5cc2-jv) (=u5cc2) (=u5cc2-kv)
(u5cc2-var-002)
(hkcs_m5cc2)
(hkcs_u5cc2)
(u5cef)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u5cef) (=haradanaomi_hkrm-05109410) (=u5cef-ue0100) (=u5cef-k) (=koseki-091740) (=juki-5cef) (=cbeta-00123) (=aj1-03655)
(u5cef-02)
(u5cef-g)
(u5cef-g02)
(u5cef-itaiji-001)
(u5cef-itaiji-002)
(u5cef-itaiji-003)
(u5cef-t02)
(u5cef-var-001)
(u5cef-var-002) (=jmj-010509) (=dkw-08093)
(extd-02449)
(hkcs_m5cef)
𡵞 (u21d5e)
[異體字(民國教育部)]
(u21d5e-g01)
(u21d5e-jv) (=u21d5e) (=koseki-090110) (=dkw-07943)
(u21d5e-t) (=u21d5e-ue0100)
(u21d5e-ue0101)
(hkcs_m21d5e)
𡶶 (u21db6)
[疑難字考釋與研究]
(u21db6) (=haradanaomi_hkrm-05109512)
(juki-b06e)
(hkcs_m21db6)
𡷅 (u21dc5)
[異體字(民國教育部)]
(u21dc5) (=koseki-091360) (=dkw-08061)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部