GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5df2 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5DF2「已」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u5df2) (u5df2-05)
(u5df2-itaiji-001)
(u5df2-j) (=u5df2) (=dkw-08743) (=jmj-010784) (=u5df2-g) (=u5df2-k) (=gt-11022) (=juki-5df2) (=u5df2-ue0100) (=koseki-099040) (=aj1-04718)
(u5df2-t)
(cbeta-21702)
(hkcs_m5df2)
(hkcs_m5df2-p02-s00)
(hkcs_u5df2)
(n-gtwinppx_u5df2)
异体字: (u382f)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u382f-01)
(u382f-01-var-001)
(u382f-07)
(u382f-itaiji-001)
(u382f-itaiji-002)
(u382f-j) (=zihai-001215) (=unstable-bsh-f2b6) (=u382f-ue0103) (=u382f-ue0100) (=u382f) (=koseki-099090) (=jx2-286f) (=juki-382f) (=jmj-000945) (=gt-11027) (=cdp-8bad) (=cbeta-07330) (=aj1-17588)
(u382f-ja) (=gt-76061) (=koseki-099100) (=juki-b094) (=u382f-ue0101) (=jmj-000946)
(u382f-t) (=dkw-08747) (=koseki-099080) (=u382f-ue0102) (=cdp-8854) (=jmj-000944)
(u382f-var-001) (=gt-11026)
(u2f883) (=u382f-ufe00)
(u2ff0-u4e28-u53c8)
(u2ffb-u2ffb-u5c38-cdp-8c78-u4e00-var-001)
(barcos_b34-1505)
(barcos_bhzb34-0505)
(hkcs_m382f)
(hkcs_u382f)
(u4ee5)
[異體字(漢語大字典)]
(u4ee5-02)
(u4ee5-g) (=zihai-009929)
(u4ee5-g02)
(u4ee5-g02-var-001)
(u4ee5-j) (=hitsujun-u4ee5-005) (=gt-00483) (=u4ee5) (=kx-0094001) (=u4ee5-ue0101) (=u4ee5-ue0100) (=u4ee5-k) (=kx-009401) (=koseki-004730) (=juki-4ee5) (=dkw-00388) (=aj1-01166) (=jmj-006534)
(u4ee5-t) (=u4ee5-h)
(u4ee5-v)
(u4ee5-var-001)
(u4ee5-var-002)
(i-ty-00005)
(katakana-yi) (=unstable-nishiki-f421)
(koseki-035480) (=extf-00891) (=jmj-057123) (=u4ee5-ue0102)
(koseki-035490) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-069) (=jmj-057124) (=u4ee5-ue0103)
(koseki-900040) (=tron-09-8324) (=hentaigana-u4ee5-i-001) (=juki-ac03)
(lgccc-0085) (=justinrleung_brendo-u4ee5)
(u1b006) (=jmj-090005) (=hiragana-yi) (=u4ee5-itaiji-001)
(zihai-010008)
(zihai-038437)
(ebag_s049-013)
(hkcs_m4ee5)
(hkcs_m4ee5-p02-s00)
(hkcs_m4ee5-var-001)
(hkcs_u4ee5-02)
(kamiyo_chars-u4ee5-itaiji-001)
(u5df1)
[関連字(その他)]
(u5df1-01)
(u5df1-02)
(u5df1-03)
(u5df1-04)
(u5df1-05)
(u5df1-15-var-001)
(u5df1-15-var-002)
(u5df1-15-var-003)
(u5df1-15-var-004)
(u5df1-15-var-005)
(u5df1-g01) (=hkcs_u5df1-01)
(u5df1-g02)
(u5df1-j) (=dkw-08742) (=aj1-01918) (=koseki-099030) (=u2f30) (=u5df1-ue0100) (=juki-5df1) (=gt-11023) (=u5df1-ue0101) (=u5df1-k) (=jmj-010782) (=u5df1)
(u5df1-t) (=u5df1-h)
(u5df1-t01)
(u5df1-t06)
(u5df1-var-001)
(u5df1-var-002)
(u5df1-var-003)
(u5df1-var-004)
(u5df1-var-005)
(u5df1-var-006)
(u5df1-var-007) (=cdp-896d)
(cbeta-21701)
(ninjal-100020010)
(toki-01026530) (=u5df1-ue0102)
(toki-01026540) (=u5df1-ue0103)
(u2ff0-u5df1-u5df1)
(u2ffb-cdp-8c78-u2e8a)
(zihai-000240)
(hkcs_m5df1)
(hkcs_m5df1-p01-s00)
(hkcs_m5df1-p02-s00)
(hkcs_m5df1-p02-s10)
(hkcs_m5df1-p03-s00)
(hkcs_u5df1)
(hkcs_u5df1-02)
(hkcs_u5df1-03)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-226)
(u5df3)
[異體字(漢語大字典)]
(u5df3-01-var-001)
(u5df3-02)
(u5df3-02-var-001)
(u5df3-04)
(u5df3-05)
(u5df3-07-var-001)
(u5df3-07-var-002)
(u5df3-14)
(u5df3-14-var-001)
(u5df3-g01)
(u5df3-g03)
(u5df3-j) (=u5df3) (=jmj-010785) (=u5df3-k) (=gt-11024) (=juki-5df3) (=u5df3-ue0100) (=u2e92) (=koseki-099050) (=aj1-03762) (=dkw-08744)
(u5df3-t)
(u5df3-t02)
(u5df3-v)
(u5df3-var-001)
(u5df3-var-002) (=cdp-896e)
(cbeta-21703)
(gt-73199)
(u2ff0-u5df3-u5df3) (=u5df3-itaiji-002)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a) (=u5df3-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-001) (=u5df3-05-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-002) (=u5df3-05-itaiji-002)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-003) (=u20b1d-02-itaiji-001)
(u2ffb-u531a-u200ce)
(zihai-001709)
(dzimuguri_u5df3)
(ebag_s049-012)
(hkcs_m5df3)
(hkcs_m5df3-p02-s00)
(hkcs_u5df3)
(hkcs_u5df3-02)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部