GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5e7f-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5E7F「广」地域ソース字形) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:广 (u5e7f) (u5e7f-02)
(u5e7f-02-var-001)
(u5e7f-02-var-002)
(u5e7f-02-var-003)
(u5e7f-05) (=hitsujun-u5eb5-003) (=qin-36000) (=geog-qin-0530)
(u5e7f-05-var-001)
(u5e7f-09)
(u5e7f-10)
(u5e7f-11)
(u5e7f-g) (=zihai-051401) (=fzyouhei_u5e7f)
(u5e7f-g01)
(u5e7f-g02)
(u5e7f-g05)
(u5e7f-g10)
(u5e7f-g11)
(u5e7f-itaiji-001)
(u5e7f-j) (=huang-shuang144_s0002107f) (=cangjie-i02) (=u5e7f-ue0100) (=u5e7f-k) (=u5e7f) (=u2f34) (=koseki-104400) (=juki-5e7f) (=jmj-010959) (=hdic-tanki05_hkrm-07098310) (=gt-11620) (=dkw-09221) (=cdp-8b50) (=cbeta-01314) (=bsp_j0359) (=aj1-04741)
(u5e7f-t) (=u5e7f-kp) (=u5e7f-h)
(u5e7f-t02)
(u5e7f-t05)
(u5e7f-t10)
(u5e7f-t11)
(u5e7f-vv)
(u5e7f-vv05)
(u5e7f-vv11)
(u2ff1-u4e00-u5e7f-05)
(u2ff1-u4e28-cdp-88e2) (=unstable-bsh-eceb)
(u2ff8-u5e7f-u477f)
(u312c) (=c1-2573) (=c8-7532)
(hkcs_m5e7f)
(hkcs_m5e7f-p01-s00)
(hkcs_m5e7f-p02-s00)
(hkcs_m5e7f-p02-s01)
(hkcs_m5e7f-p0205-s00)
(hkcs_m5e7f-p0205-s01)
(hkcs_m5e7f-p0205-s02)
(hkcs_m5e7f-p0210-s00)
(hkcs_m5e7f-p05-s00)
(hkcs_m5e7f-p05-s01)
(hkcs_m5e7f-p05-s02)
(hkcs_m5e7f-p05-s03)
(hkcs_m5e7f-p05-s04)
(hkcs_m5e7f-p05-s05)
(hkcs_m5e7f-p10-s00)
(hkcs_u5e7f)
(hkcs_u5e7f-02)
(hkcs_u5e7f-05)
(simch-kx_t034305)
异体字: (u2f34)
[康煕部首(非漢字)]
(u5e83)
[民國教育部]
(u5e83-02)
(u5e83-g) (=ge-3829)
(u5e83-g02)
(u5e83-j) (=huang-shuang144_s00021083) (=waseikanji-no-jiten2014-3264) (=u5e83) (=jmj-010963) (=waseikanji-no-jiten-0494) (=u5e83-ue0100) (=koseki-104440) (=juki-5e83) (=aj1-01983) (=dkw-09224d) (=waseikanji-no-jiten2014-0594) (=gt-11621)
(u2ff8-u5e7f-u5f17)
(fitzgerald_jur1136) (=juchen-480502)
(fitzgerald_jur627) (=juchen-300425)
(hkcs_m5e83)
(u5eb5)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5eb5-02)
(u5eb5-g)
(u5eb5-g02)
(u5eb5-j) (=huang-shuang144_s000210b5) (=u5eb5-ue0100) (=u5eb5-k) (=u5eb5) (=koseki-105940) (=juki-5eb5) (=jmj-011014) (=hitsujun-u5eb5-011) (=hdic-tanki05_hkrm-07102830) (=dkw-09369) (=aj1-01159)
(u5eb5-var-001) (=u2ff8-u5e7f-ufa7e)
(u2ff8-u5e7f-u24c85) (=irg2021-01263) (=extd-02753)
(u2ff8-u5e7f-u24c85-var-001) (=g-bk100477)
(hkcs_m5eb5)
(simch-kx_t034716) (=simch-kx_kp0f7cf)
(u5ee3)
[←简化字]
[民國教育部]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5ee3-01)
(u5ee3-02)
(u5ee3-02-var-001)
(u5ee3-02-var-002)
(u5ee3-02-var-003)
(u5ee3-02-var-004)
(u5ee3-02-var-005)
(u5ee3-02-var-006)
(u5ee3-05)
(u5ee3-05-var-001)
(u5ee3-g) (=c11-2161)
(u5ee3-g02)
(u5ee3-h)
(u5ee3-h02)
(u5ee3-itaiji-001) (=u2ff8-u5e7f-u5929)
(u5ee3-itaiji-002)
(u5ee3-itaiji-003)
(u5ee3-j) (=huang-shuang144_s000210e3) (=tudien-43608) (=dkw-09493) (=u5ee3-ue0103) (=u5ee3-ue0100) (=u5ee3-k) (=u5ee3) (=koseki-107340) (=juki-5ee3) (=jmj-011077) (=j90-5722) (=aj1-04749)
(u5ee3-t)
(u5ee3-t02)
(u5ee3-ue0101) (=aj1-14127) (=u5ee3-ue0105) (=nyukan-efa8) (=koseki-107160) (=juki-b0e1) (=jmj-011076)
(u5ee3-ue0102) (=heisei-jtb0e2) (=u5ee3-ue0104) (=koseki-107140) (=juki-b0e2) (=jmj-011075) (=hdic-tanki05_hkrm-07099331) (=aj1-20115)
(u5ee3-ue0106) (=toki-01028170)
(u5ee3-ue0107) (=toki-01028180)
(u5ee3-ue0108) (=toki-01028240)
(u5ee3-ue0109) (=toki-01028310)
(u5ee3-ue010a) (=toki-01028320)
(u5ee3-ue010b) (=toki-01028340)
(u5ee3-var-001)
(u5ee3-var-002)
(u5ee3-var-003)
(u5ee3-var-004) (=heisei-jtc0b2) (=u5ee3-ue010c) (=jmj-011078)
(u5ee3-var-005)
(juki-c0ba) (=hdic_hkrm-09093711) (=hdic-tanki08_hkrm-09093711)
(twedu-a01230-001)
(twedu-a01230-014)
(u2ff1-u5b80-u9ec4) (=toki-01022740)
(u2ff1-u5b80-u9ec4-var-001)
(u2ff1-u6b62-u2123c)
(u2ff1-u6b62-u58ec)
(u2ff8-u6237-u2ff3-u4491-u7531-u516b)
(zihai-013713)
(zihai-052501)
(ebag_s086-168)
(hkcs_m5ee3)
(hkcs_m5ee3-p01-s00)
(hkcs_m5ee3-p01-s01)
(hkcs_m5ee3-p02-s00)
(linuxlovemin_u5ee3-mitu5149)
(simch-kx_t035103) (=simch-kx_kp0d4ad)
(tomm_u5ee3)
(zhenlige_var5ee3)
(u7640)
[民國教育部]
(u7640-g) (=hdic-tanki05_hkrm-07114220) (=nyukan-f7ab)
(u7640-h)
(u7640-j) (=huang-shuang144_s00022840) (=jmj-017915) (=u7640) (=cbeta-00487) (=dkw-22493) (=u7640-ue0100) (=koseki-251940) (=juki-7640) (=aj1-22034)
(u7640-t)
(hkcs_m7640)
(simch-kx_t078012)
𪠓 (u2a813)
[民國教育部]
(u2a813-jv) (=u2a813)
(u2a813-t)
(u2a813-ue0100) (=toki-01012960)
(u2a813-ue0101) (=toki-01012980)
(u2ff8-u5382-u2ff1-u24c3b-u516b) (=twedu-a01230-014)
(u2ff8-u5382-u9ec4) (=heisei-tk01012960)
(hkcs_m2a813)

本字形的别名一览

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部