GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u5f0b-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5F0B「弋」偏化変形部品) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

基本信息

ストレッチ境界
100,100(R)

メタ情報の編集

关联字形

关联字: (u5f0b) (u5f0b-01)
(u5f0b-02)
(u5f0b-02-var-001)
(u5f0b-02-var-002)
(u5f0b-02-var-003)
(u5f0b-03)
(u5f0b-03-var-001)
(u5f0b-05)
(u5f0b-10)
(u5f0b-11-itaiji-002)
(u5f0b-itaiji-001)
(u5f0b-j) (=zihai-037801) (=u5f0b) (=dkw-09656) (=jmj-011138) (=u5f0b-ue0100) (=u2f37) (=koseki-109230) (=juki-5f0b) (=aj1-04768) (=hkcs_u5f0b)
(u5f0b-var-001)
(u5f0b-var-002)
(u5f0b-var-003)
(u2ff0-u5f0b-u21fe8)
(u2ffa-u5315-u4e36)
(zihai-000135)
(zihai-000136)
(barcos_b71-3302)
(hkcs_m5f0b)
(hkcs_m5f0b-p02-s00)
(hkcs_m5f0b-p02-s01)
(hkcs_m5f0b-p03-s00)
(hkcs_m5f0b-p03-s01)
(hkcs_m5f0b-p05-s00)
(hkcs_m5f0b-p05-s01)
(hulenkius_bopomofo-jhhi)
异体字: (u2f37)
[康煕部首(非漢字)]
(u36a4)
[異體字(漢語大字典)]
(u36a4) (=nyukan-f0d8) (=koseki-069390) (=jmj-000586) (=dkw-06052)
(hkcs_m36a4)
(u6759)
[異體字(漢語大字典)]
(u6759) (=hdic_hkrm-03094520) (=otakusei_hkrm-03094520) (=ligang_hkrm-03060411) (=u6759-ue0100) (=koseki-162950) (=juki-6759) (=jmj-013626) (=dkw-14473) (=aj1-05150)
(zihai-008142)
(hkcs_m6759)
(u8285)
[入管正字]
(u8285-g)
(u8285-jv) (=inaz_hkrm-08038612) (=u8285)
(u8285-t) (=u8285-h)
(koseki-342390) (=u8285-k) (=dkw-30664)
(zihai-025139)
(hkcs_m8285)
(u96bf)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u96bf-g)
(u96bf-jv) (=nyukan-f1ff) (=koseki-475760) (=dkw-41950) (=u96bf)
(hkcs_m96bf)
(u9ed3)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u9ed3) (=koseki-543570)
(dkw-48052)
(hkcs_m9ed3)
𢍺 (u2237a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2237a) (=zihai-000136) (=koseki-109240) (=dkw-09657)
(u2237a-var-001)
(hkcs_m2237a)
𨾍 (u28f8d)
[異體字(漢語大字典)]
(u28f8d-jv) (=u28f8d) (=koseki-475770) (=dkw-41951)
𩾢 (u29fa2)
[異體字(漢語大字典)]
(u29fa2-jv) (=koseki-528590) (=dkw-46675) (=u29fa2)
(u2ff0-u5f0b-u9e1f)
(kaido_hkrm-09119230)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部