GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u6534-09 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6534「攴」偏化変形部品) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6534) (u6534-01)
(u6534-01-var-001)
(u6534-02)
(u6534-02-var-001)
(u6534-02-var-002)
(u6534-02-var-003)
(u6534-02-var-004)
(u6534-02-var-005)
(u6534-04)
(u6534-06)
(u6534-07-itaiji-001)
(u6534-07-itaiji-002)
(u6534-07-itaiji-003) (=cdp-8773)
(u6534-09)
(u6534-14)
(u6534-itaiji-001)
(u6534-itaiji-002)
(u6534-j) (=u6534) (=dkw-13108) (=cdp-8da2) (=u6534-k) (=u6534-g) (=u6534-ue0101) (=u6534-ue0100) (=u2f41) (=koseki-146590) (=juki-6534) (=aj1-05058) (=jmj-012946) (=fzyouhei_u6534)
(u6534-t) (=u6534-h)
(u6534-var-001)
(u6534-var-002)
(koseki-146620) (=extf-03010) (=u6534-ue0102) (=jmj-057581)
(u2ff1-u200ca-u53c8-var-001)
(u2ff1-u4e0a-u4e42) (=zihai-004807)
(u2ff1-u4e0a-u53c8)
(u2ff1-u4e0a-u53c8-var-001)
(u2ff1-u4e0a-u53c8-var-002)
(zihai-107830)
(hkcs_m6534)
(hkcs_m6534-p02-s00)
(hkcs_m6534-p02-s01)
(hkcs_m6534-p02-s02)
(hkcs_m6534-p02-s03)
(hkcs_u6534-02)
(univerx_u6534)
异体字: (u2f41)
[康煕部首(非漢字)]
(u41da)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u41da) (=koseki-289640) (=jmj-003266) (=gt-33416) (=dkw-25891)
(hkcs_m41da)
(u6251)
[異體字(漢語大字典)]
(u6251) (=dkw-11779) (=u6251-ue0100) (=koseki-132740) (=juki-6251) (=jmj-012144) (=aj1-14562)
(hkcs_m6251)
(hkcs_u6251)
(u652f)
[同型異字]
(u652f-01)
(u652f-02)
(u652f-02-var-001)
(u652f-02-var-002)
(u652f-04)
(u652f-05)
(u652f-05-var-001)
(u652f-06)
(u652f-08)
(u652f-08-var-001)
(u652f-14)
(u652f-15)
(u652f-itaiji-001)
(u652f-itaiji-003)
(u652f-itaiji-004)
(u652f-j) (=u652f) (=dkw-13061) (=jmj-012940) (=u652f-t) (=u652f-g) (=u652f-ue0100) (=u652f-k) (=u2f40) (=sawd-37414) (=qin-ff012) (=koseki-146580) (=juki-652f) (=geog-qin-2012) (=aj1-02215) (=u652f-ue0101) (=gt-16520)
(u652f-t01)
(u652f-var-001) (=gt-67465) (=juki-b245) (=u652f-ue0102) (=jmj-012941)
(k5-0249)
(koseki-900200) (=tron-09-833a) (=juki-ac19)
(u1b026) (=jmj-090038) (=ninjal-070050010)
(u2ff1-u2b84f-u53c8) (=z-sat09010) (=irg2015-00511)
(u2ff1-u571f-u4e42)
(u2ff1-u5c71-u6534-var-001)
(u2ff1-u5e72-u53c8)
(u2ff3-u20089-u4e28-u53c8) (=k5-0a40)
(u2ffa-u652f-u4e36)
(u2ffa-u652f-u4e36-02) (=u2ffa-u652f-u4e36-var-001)
(u2ffb-u2ffa-u20001-u4e36-u4e40-var-001)
(u2ffb-u652f-u4e36-var-001)
(hkcs_m652f)
(hkcs_m652f-p01-s00)
(hkcs_m652f-p02-s00)
(hkcs_m652f-p02-s01)
(hkcs_m652f-p02-s02)
(hkcs_m652f-p05-s00)
(hkcs_u652f)
(hkcs_u652f-02)
(n-gtwinppx_u652f)
(n747_cpn-sat-p03a)
(sunayama_gokanji-009)
(u6535)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u6535-01)
(u6535-02) (=hkcs_u6535-02)
(u6535-02-var-001)
(u6535-02-var-002)
(u6535-02-var-003)
(u6535-02-var-004)
(u6535-02-var-005)
(u6535-02-var-006)
(u6535-02-var-007)
(u6535-03)
(u6535-03-var-001)
(u6535-03-var-002)
(u6535-04)
(u6535-04-var-001)
(u6535-04-var-002)
(u6535-05)
(u6535-06) (=u6535-var-002)
(u6535-06-var-001)
(u6535-g)
(u6535-g04)
(u6535-j) (=dkw-13109) (=cdp-8af9) (=aj1-05059) (=juki-6535) (=koseki-146600) (=u2e99) (=u6535-k) (=u6535-ue0100) (=u6535-ue0101) (=cbeta-08387) (=fzyouhei_u6535) (=jmj-012947) (=u6535)
(u6535-t) (=u6535-h)
(u6535-t02)
(u6535-t03)
(u6535-t04)
(u6535-var-001)
(koseki-150860) (=extf-03062) (=juki-c0e7) (=jmj-012948) (=u6535-ue0103)
(toki-01036470) (=u6535-ue0102)
(u2ff1-u20089-u53c8)
(u2ff1-u20089-u53c8-var-001)
(hkcs_m6535)
(hkcs_m6535-p04-s00)
(hkcs_u6535-04)
(kamiyo_parts-u6535-02-var-001)
𢪊 (u22a8a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22a8a-jv) (=u22a8a) (=koseki-133460) (=dkw-11856)
𦬙 (u26b19)
[異體字(漢語大字典)]
(u26b19) (=u26b19-ue0101) (=toki-01076460) (=gt-39823)
(koseki-343350) (=u26b19-ue0100) (=gt-39995) (=dkw-30720)
𭣔 (u2d8d4)
[その他]
(u2d8d4-j) (=u2d8d4) (=extf-02997) (=koseki-146610)
(hkcs_m2d8d4)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部