GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u65e2 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+65E2「既」) (@8)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u65e2) (u65e2-02-var-001)
(u65e2-03)
(u65e2-g)
(u65e2-g02)
(u65e2-g03)
(u65e2-i07)
(u65e2-j) (=u65e2) (=jmj-013146) (=u65e2-ue0101) (=u65e2-ue0102) (=koseki-154180) (=juki-65e2) (=j90-347b) (=aj1-01591)
(u65e2-t) (=u65e2-h)
(u65e2-t02)
(u65e2-ue0104) (=juki-fa42) (=toki-01038090)
(u65e2-var-001) (=dkw-13721)
(u65e2-var-002) (=zihai-073618)
(u65e2-var-003)
(u65e2-var-004)
(u65e2-var-005)
(u65e2-var-006)
(u65e2-var-007)
(dkw-13725)
(irg2015-01547)
(juki-b27a) (=u65e2-ue0103) (=ebag_kxr-00985) (=jmj-013147)
(koseki-154190) (=jmj-057647) (=u65e2-ue0105)
(koseki-154230)
(u2ff0-u22033-u65e1)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-u2ffb-cdp-8c7a-u4e00-u65e0)
(u2ff0-u7680-u65e0)
(ufa42) (=ufa42-j) (=aj1-13334) (=u65e2-ue0100) (=u65e2-ufe00) (=jmj-030263)
(ufa42-var-001)
(ufa42-var-002)
(zihai-002828)
(zihai-073627)
(hkcs_m65e2)
(sinzengo_um002)
异体字: (u65e3)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u65e3-02-var-001)
(u65e3-02-var-002)
(u65e3-g)
(u65e3-h)
(u65e3-itaiji-001)
(u65e3-jv) (=u65e3) (=juki-65e3) (=gt-17342) (=u65e3-ue0102)
(u65e3-t)
(u65e3-t02)
(u65e3-var-001) (=jmj-013149) (=u65e3-ue0101)
(u65e3-var-002)
(u65e3-var-003)
(u65e3-var-004)
(u65e3-var-005)
(u65e3-var-006) (=jmj-013148)
(u65e3-var-007)
(aj1-13701) (=u65e3-ue0100)
(dkw-13724)
(juki-b27b) (=u65e3-k) (=nyukan-e597)
(koseki-154220)
(u2f8cb) (=u65e3-ufe00)
(dzimuguri_u65e3-jv)
(fzyouhei_u65e3)
(hkcs_m65e3)
(hkcs_m65e3-p02-s00)
(hkcs_m65e3-p03-s00)
(hkcs_u65e3)
(ufa42)
[UCS互換]
[異体字(常用漢字表)]
旣 (u2f8cb)
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部