GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u672f-03 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+672F「术」偏化変形部品) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u672f) (u672f-01)
(u672f-02)
(u672f-03)
(u672f-09)
(u672f-jv) (=c3-2252) (=cdp-8a61) (=fzyouhei_u672f) (=koseki-162400) (=u672f) (=u672f-g) (=u672f-t)
(u672f-var-001)
(cbeta-08699)
(hkcs_m672f)
异体字: (u6728)
[同型異字]
(u6728-01) (=u6728-t01) (=kudou-michitoo_chant-f006b)
(u6728-01-var-001)
(u6728-01-var-002)
(u6728-01-var-003)
(u6728-01-var-004)
(u6728-01-var-005)
(u6728-01-var-006)
(u6728-01-var-007)
(u6728-01-var-008)
(u6728-01-var-009)
(u6728-02)
(u6728-03)
(u6728-03-var-001)
(u6728-04) (=hkcs_u6728-04)
(u6728-04-var-001)
(u6728-04-var-002)
(u6728-04-var-003)
(u6728-04-var-004)
(u6728-04-var-005)
(u6728-05)
(u6728-05-itaiji-001)
(u6728-06) (=shincho-04801)
(u6728-06-var-001)
(u6728-06-var-002)
(u6728-08)
(u6728-09)
(u6728-10)
(u6728-11)
(u6728-14)
(u6728-24)
(u6728-g01)
(u6728-g02)
(u6728-g04)
(u6728-g14)
(u6728-j) (=u6728-v) (=kx-0509001) (=u6728-k) (=twedu-a01853) (=jmj-013576) (=fzyouhei_u6728) (=hkcs_u6728) (=u6728-t) (=u6728-g) (=u6728-h) (=gt-18342) (=dkw-14415) (=kx-050901) (=k0-594a) (=c1-454d) (=u6728-ue0100) (=koseki-162290) (=u2f4a) (=aj1-03814) (=juchen-160000) (=juki-6728) (=u6728) (=unstable-u18b46)
(u6728-u20de) (=aj1-11027)
(u6728-var-001)
(aj1-10757)
(aj1-11570)
(aj1-11839) (=aj1-11300)
(cdp-85c0) (=u6728-itaiji-001)
(cdp-8665)
(cdp-8875) (=u6728-07-itaiji-001) (=u2ffb-u51f5-u5182)
(cdp-8875-var-001)
(cdp-8875-var-002)
(cdp-8875-var-003)
(u1b027) (=jmj-090040)
(u2ff1-ufa3c-cdp-8bc0)
(u2ff8-u624d-cdp-85bf)
(u322d) (=aj1-08201)
(u328d) (=aj1-10475) (=ak1-09304) (=cbeta-15701)
(utc-00797)
(cj_u6728)
(hkcs_h6728-p01-s00)
(hkcs_m6728)
(hkcs_m6728-p01-s00)
(hkcs_m6728-p01-s01)
(hkcs_m6728-p01-s02)
(hkcs_m6728-p01-s03)
(hkcs_m6728-p01-s04)
(hkcs_m6728-p01-s05)
(hkcs_m6728-p01-s06)
(hkcs_m6728-p01-s07)
(hkcs_m6728-p01-s08)
(hkcs_m6728-p01-s10)
(hkcs_m6728-p0104-s00)
(hkcs_m6728-p02-s00)
(hkcs_m6728-p02-s01)
(hkcs_m6728-p0201-s00)
(hkcs_m6728-p0201-s10)
(hkcs_m6728-p03-s00)
(hkcs_m6728-p03-s01)
(hkcs_m6728-p04-s00)
(hkcs_m6728-p04-s01)
(hkcs_m6728-p04-s02)
(hkcs_m6728-p05-s00)
(hkcs_m6728-p14-s00)
(hkcs_m6728-p26-s00)
(hkcs_u6728-01)
(hkcs_u6728-06)
(hkcs_u6728-14)
(kamiyo_parts-u6728-06-itaiji-001)
(u672e)
[←简化字]
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
(u672e) (=dkw-14423) (=aj1-05141) (=juki-672e) (=koseki-162380) (=u672e-k) (=u672e-ue0100) (=zihai-000326) (=jmj-013581)
(u672e-01)
(u672e-02)
(u672e-08)
(u672e-g03)
(u672e-itaiji-001)
(u672e-j)
(u672e-t) (=fzyouhei_u672e) (=u672e-g)
(u672e-t02)
(u672e-var-001)
(hkcs_m672e)
(hkcs_m672e-p02-s00)
(hkcs_m672e-p03-s00)
(hkcs_m672e-p16-s00)
(hkcs_u672e)
(hkcs_u672e-02)
(hkcs_u672e-03)
(u79eb)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u79eb) (=dkw-25001) (=aj1-17021) (=juki-79eb) (=koseki-279980) (=u79eb-ue0100)
(u2f957) (=u2f957-t) (=u79eb-ufe00) (=u79eb-g) (=nyukan-f708)
(hkcs_m79eb)
(u8853)
[←简化字]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8853) (=dkw-34046d) (=aj1-02395) (=koseki-387220) (=u8853-ue0100) (=u8853-ue0102) (=juki-8853) (=jmj-023871)
(u8853-g)
(u8853-t)
(u8853-ue0101) (=dkw-34046) (=u8853-ue0103) (=u8853-k) (=koseki-387210) (=juki-bafa) (=aj1-13821)
(u8853-var-001)
(koseki-387180) (=sawn-f74be) (=u2ff2-u5f73-u6728-u4e8d) (=u8853-ue0104)
(hkcs_m8853)
𣎵 (u233b5)
[同型異字]
(u233b5-02-itaiji-001)
(u233b5-02-itaiji-002)
(u233b5-03)
(u233b5-07-var-001)
(u233b5-g)
(u233b5-g03)
(u233b5-itaiji-001) (=n-gtwinppx_ksbs021)
(u233b5-itaiji-002) (=u2ff1-u5341-u5182-var-001)
(u233b5-itaiji-003)
(u233b5-itaiji-004)
(u233b5-jv) (=u233b5-ue0101) (=u233b5) (=koseki-162320) (=jmj-068078) (=gt-18345) (=dkw-14418) (=cdp-8a7c)
(u233b5-t) (=c4-217d)
(u233b5-var-001)
(cdp-86cf)
(cdp-8d52)
(cdp-8d52-var-001) (=cbeta-10813)
(cdp-8d52-var-002)
(jmj-037921) (=u233b5-ue0100)
(hkcs_m233b5)
(hkcs_m233b5-p02-s00)
(hkcs_m233b5-p02-s01)
(hkcs_m233b5-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s01)
(hkcs_u233b5)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部