GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u711a-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+711A「焚」地域ソース字形) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u711a) (u711a-05)
(u711a-06)
(u711a-24)
(u711a-g)
(u711a-g14)
(u711a-j) (=huang-shuang144_shuang-0004231a) (=huang-shuang144_s0002231a) (=haradanaomi_hkrm-04037730) (=u711a) (=dkw-19100) (=u711a-ue0100) (=u711a-k) (=koseki-215160) (=juki-711a) (=aj1-03586) (=jmj-016427)
(u711a-t) (=u711a-h)
(u711a-t05)
(u711a-t24)
(u2ff6-u711a-u26222)
(u2ff6-u711a-u26222-var-001) (=t13-3746)
(u2ff6-u711a-u51fb)
(u2ff6-u711a-u51fb-var-001) (=t13-3742)
(hkcs_m711a)
(hkcs_u711a)
(simch-kx_t067313) (=simch-kx_kp0dfb6)
异体字: (u3dca)
[入管正字]
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u3dca-04)
(u3dca-04-var-001)
(u3dca-24)
(u3dca-g)
(u3dca-g24)
(u3dca-jv) (=huang-shuang144_shuang-00045bca) (=huang-shuang144_s00025bca) (=u3dca) (=dkw-19101) (=koseki-215170) (=jmj-002278)
(u2ff1-u2ff0-u6728-u6797-u706c)
(hkcs_m3dca)
(simch-kx_t160412)
(u3dcf)
[入管正字]
(u3dcf) (=huang-shuang144_shuang-00045bcf) (=huang-shuang144_s00025bcf) (=koseki-216010) (=jmj-002281) (=dkw-19177)
(hkcs_m3dcf)
(simch-kx_t067603)
(u7083)
[入管正字]
[民國教育部]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7083) (=huang-shuang144_shuang-00042283) (=huang-shuang144_s00022283) (=koseki-212890) (=jmj-016290) (=haradanaomi_hkrm-04037820) (=dkw-18893)
(u2ff1-u5206-u706c)
(zihai-011412)
(hkcs_m7083)
(simch-kx_t066629)
(u71cc)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u71cc-j) (=huang-shuang144_shuang-000423cc) (=huang-shuang144_s000223cc) (=cbeta-02690) (=haradanaomi_hkrm-04037810) (=u71cc-ue0101) (=u71cc-ue0100) (=u71cc) (=koseki-218600) (=juki-71cc) (=jmj-016626) (=aj1-21941)
(u71cc-ue0102) (=jmj-058010) (=koseki-219680)
(dkw-19411)
(hkcs_m71cc)
(simch-kx_d068222)
(simch-kx_t068222)
(u71d3)
[民國教育部]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u71d3) (=huang-shuang144_shuang-000423d3) (=huang-shuang144_s000223d3) (=dkw-19421) (=aj1-14768) (=koseki-218700) (=u71d3-ue0100) (=juki-71d3) (=jmj-016635) (=u71d3-ue0101)
(u71d3-ue0102) (=koseki-177200) (=jmj-057831) (=extf-03630)
(hkcs_m71d3)
(simch-kx_t068309)
(u71d4)
[民國教育部]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u71d4) (=huang-shuang144_shuang-000423d4) (=huang-shuang144_s000223d4) (=u71d4-g) (=haradanaomi_hkrm-04045530) (=u71d4-ue0100) (=u71d4-k) (=koseki-218740) (=juki-71d4) (=jmj-016636) (=dkw-19426) (=aj1-05587)
(u71d4-itaiji-001) (=haradanaomi_hkrm-04045510)
(hkcs_m71d4)
(hkcs_u71d4)
(simch-kx_t067314) (=simch-kx_kp0ddce) (=simch-kx_t068313)
𡘽 (u2163d)
[民國教育部]
(u2163d-09)
(u2163d-jv) (=huang-shuang144_shuang-000481fd) (=huang-shuang144_s000281fd) (=waseikanji-no-jiten2014-0397) (=waseikanji-no-jiten-0323) (=u2163d) (=hdic_hkrm-04035330) (=hdic-tanki02_hkrm-04035330) (=gt-73106) (=cdpo-a0e1)
(ebag_s075-291)
𤆶 (u241b6)
[字典考正]
[民國教育部]
(u241b6-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004ad76) (=huang-shuang144_s0002ad76) (=tudien-43403) (=u241b6) (=cbeta-01853)
(hkcs_m241b6)
𰋧 (u302e7)
[民國教育部]
(u302e7-jv) (=u302e7) (=irg2015-02211)
(u302e7-t) (=t13-2d42)
𰟛 (u307db)
[民國教育部]
(u307db-jv) (=u307db) (=irg2015-02265)
𱬗 (u31b17)
[民國教育部]
(u31b17) (=u2ff6-u711a-u51fb) (=irg2017-02406)
𱬤 (u31b24)
[民國教育部]
(u31b24) (=u2ff6-u711a-u26222) (=irg2017-02419)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部