GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u7532-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7532「甲」地域ソース字形) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7532) (u7532-itaiji-003)
(u7532-j) (=huang-shuang144_s00022732) (=wubi-l08) (=hdic_hkrm-10094342) (=tudien-45109) (=tudien-38215) (=tudien-24002) (=hdic-tanki09_hkrm-10094342) (=hdic_hkrm-02107230) (=hdic-tanki01_hkrm-02107230) (=hdic_hkrm-01082221) (=hdic-tanki01_hkrm-01082221) (=sawd-17820) (=u7532-v) (=u7532-h) (=aj1-16292) (=u7532) (=jmj-017638) (=u7532-t) (=u7532-g) (=twedu-a04281-001) (=twedu-a02634) (=juki-7532) (=zihai-001201) (=u7532-ue0100) (=u7532-k) (=koseki-243640) (=aj1-02005) (=dkw-21725)
(u7532-var-001)
(u7532-var-002)
(cdp-87bc)
(cdp-87bc-var-001)
(twedu-a02634-005)
(twedu-a02634-006)
(u2ff4-u25cb-u7532) (=cbeta-18905) (=u7532-u20dd)
(u2ff8-u864d-u3694)
(u2ffb-u2ff1-u5182-u2ff0-u4e00-u4e00-u4e01) (=u7532-itaiji-002)
(u2ffb-u2ff1-u5182-u2ff0-u4e00-u4e00-u4e01-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u5182-u2ff0-u4e00-u4e00-u4e05) (=u7532-itaiji-001)
(u3199) (=c8-763c)
(zihai-001352)
(ebag_s024-074)
(ebag_s031-055)
(hkcs_m7532)
(hkcs_m7532-p01-s00)
(hkcs_u7532)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-026)
(simch-kx_t075801) (=simch-kx_kp0cea4)
异体字: (u3199)
[漢文]
(u5477)
[異體字(漢語大字典)]
(u5477) (=huang-shuang144_s00020677) (=u5477-ue0100) (=u5477-g) (=tudien-11211) (=otakusei_hkrm-02056632) (=otakusei_hkrm-02042612) (=otakusei_hkrm-02032130) (=koseki-039970) (=juki-5477) (=jmj-008175) (=hdic_hkrm-02042612) (=hdic_hkrm-02032130) (=dkw-03461) (=aj1-04355)
(hkcs_m5477)
(hkcs_u5477)
(simch-kx_t018304)
(u66f1)
[入管正字]
(u66f1-jv) (=huang-shuang144_s000218f1) (=u66f1-t) (=u66f1-h) (=u66f1-g) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-250) (=dkw-14279) (=u66f1) (=koseki-154380) (=zihai-001204) (=cdp-89cf) (=gt-18072) (=jmj-013479)
(u2ff0-u866b-u5361) (=unstable-bsh-e53d)
(u2ff0-u866b-u66f1) (=unstable-bsh-e57f)
(hkcs_m66f1)
(simch-kx_t155701)
(u80db)
[異體字(漢語大字典)]
(u80db) (=huang-shuang144_s000232db) (=jmj-020999) (=u80db-g) (=u80db-ue0100) (=u80db-k) (=otakusei_hkrm-02120840) (=linchuyi_hkrm-02138830) (=koseki-327900) (=juki-80db) (=dkw-29392) (=aj1-06237)
(hkcs_m80db)
(hkcs_u80db)
(simch-kx_t097905) (=simch-kx_kp0cea5)
(u9240)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9240-g) (=twedu-a04281) (=u9240-ue0100) (=aj1-08650) (=u9240-t) (=u9240-h)
(u9240-j) (=huang-shuang144_s00024440) (=jmj-026726) (=u9240-js) (=u9240) (=twedu-a02634-004) (=ligang_hkrm-08125130) (=k0-4b25) (=jsp-6358) (=gt-54149) (=dkw-40280)
(u9240-k) (=juki-9240) (=koseki-457140)
(hkcs_m9240)
(hkcs_u9240)
(n-gtwinppx_ksbsgenso-039)
(simch-kx_t130009) (=simch-kx_kp0cea6)
(u94be)
[入管正字]
(u94be-g) (=huang-shuang144_s000246be) (=u94be) (=twedu-a04281-003)
(hkcs_m94be)
(u9e2d)
[WS2021]
(u9e2d-g) (=huang-shuang144_s0002502d) (=u9e2d)
(u9e2d-var-001)
(hkcs_m9e2d)
𠇚 (u201da)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u201da-jv) (=huang-shuang144_s00026d9a) (=u201da-t) (=zihai-010129) (=u201da) (=twedu-a02634-001) (=kx-009914) (=kx-0099014) (=koseki-006260) (=jmj-030561) (=gt-00631) (=dkw-00525)
(hkcs_m201da)
(simch-kx_t009914) (=simch-kx_t075802)
𡴌 (u21d0c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21d0c) (=huang-shuang144_s000288cc) (=jmj-034445) (=dkw-07843) (=koseki-089010)
(twedu-a02634-002) (=u21d0c-t)
(zihai-010221)
(hkcs_m21d0c)
(simch-kx_t030512) (=simch-kx_t075803)
𧿵 (u27ff5)
[可洪音義研究]
[字典考正]
[疑難字續考]
(u27ff5) (=huang-shuang144_s0002ebb5) (=jmj-050048) (=zhangxinfang_hkrm-05087110) (=koseki-424240) (=dkw-37449) (=cbeta-01445)
(simch-kx_t122312)
𰲤 (u30ca4)
[WS2015]
(u30ca4-jv) (=utc-01625) (=u30ca4-uk) (=u30ca4) (=u2ff8-u864d-u3694) (=irg2015-03691) (=ebag_s141-038)
𱏹 (u313f9)
[同型異字]
(u313f9-jv) (=u313f9-uk) (=u313f9) (=irg2017-00030) (=uk-10524)
𱿔 (u31fd4)
[WS2017]
(u31fd4-jv) (=u31fd4) (=irg2017-03838)
(u31fd4-uk) (=uk-10223)

本字形的别名一览

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部