GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u793a-h (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+793A「示」地域ソース字形) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u793a) (u793a-01)
(u793a-01-itaiji-001)
(u793a-01-itaiji-002)
(u793a-01-var-001)
(u793a-01-var-002)
(u793a-01-var-003)
(u793a-02)
(u793a-04) (=hkcs_u793a-04)
(u793a-09-var-001)
(u793a-14)
(u793a-14-var-001)
(u793a-14-var-002)
(u793a-itaiji-002)
(u793a-j) (=u793a) (=fzyouhei_u793a) (=jmj-018747) (=u793a-g) (=koseki-274930) (=juki-793a) (=aj1-02260) (=u793a-ue0102) (=u793a-ue0101) (=u793a-k) (=u2f70) (=hkcs_u793a)
(u793a-t) (=dkw-24623) (=u793a-h)
(u793a-t04)
(u793a-t14)
(u793a-var-001)
(u793a-var-002)
(u793a-var-003)
(aj1-19130) (=g-hc00004) (=utc-03123) (=irg2017-03054) (=unstable-bsh-e5f7) (=u793a-ue0100) (=irg2017-00002)
(cdp-89e1)
(cdp-89e1-var-001)
(toki-01064350) (=u793a-ue0103)
(u2eac) (=shincho-08074)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14-var-001)
(u2ff1-u4e8c-u706c)
(zihai-101602)
(hkcs_m793a)
(hkcs_m793a-p01-s00)
(hkcs_m793a-p01-s01)
(hkcs_m793a-p01-s10)
(hkcs_m793a-p01-s11)
(hkcs_m793a-p01-s20)
(hkcs_m793a-p01-s21)
(hkcs_m793a-p02-s00)
(hkcs_m793a-p02-s01)
(hkcs_m793a-p0201-s01)
(hkcs_m793a-p04-s00)
(hkcs_m793a-p14-s00)
(hkcs_m793a-p14-s01)
(hkcs_m793a-p14-s02)
(kamiyo_parts-u793a-01-var-001)
(univerx_u793a)
(univerx_u793a-001)
异体字: (u2eac)
[部首(非漢字)]
(u2f70)
[康煕部首(非漢字)]
(u770e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u770e) (=u770e-ue0100) (=koseki-259660) (=juki-770e) (=aj1-19577)
(dkw-23213)
(hkcs_m770e)
(u793b)
[偏旁]
(u793b-01)
(u793b-01-var-001)
(u793b-01-var-002)
(u793b-01-var-003)
(u793b-01-var-004)
(u793b-01-var-005)
(u793b-g) (=fzyouhei_u793b)
(u793b-itaiji-001)
(u793b-j) (=kesuuko_doukeiiji-u8864) (=juki-793b) (=aj1-14905) (=koseki-274920) (=u2ead) (=u793b-ue0100) (=u793b-k) (=u793b)
(u793b-v01)
(u793b-var-001) (=cdp-8b70)
(jsp-504b) (=gt-31488) (=dkw-24625)
(u2ffb-u51ab-u200cd)
(u2ffb-u793b-u4e3f)
(dzimuguri_u793b)
(hkcs_h793b-p01-s00)
(hkcs_m793b)
(hkcs_u793b-01)
(u7947)
[異體字(漢語大字典)]
(u7947-g)
(u7947-j) (=u7947) (=dkw-24639) (=u7947-ue0103) (=u7947-ue0101) (=u7947-k) (=koseki-275260) (=jx1-2004-3540) (=juki-b6ab) (=j78-3540) (=aj1-07659)
(j90-3540) (=aj1-01626) (=juki-7947) (=jx1-2000-3540) (=koseki-275120) (=u7947-ue0100) (=u7947-ue0102)
(toki-01064410)
(toki-01064730) (=u7947-ue0104)
(u2ff0-u793b-cdp-89ca) (=toki-01064390) (=gt-31508) (=waseikanji-no-jiten-1256) (=waseikanji-no-jiten2014-1570)
(u2ff0-u793b-cdp-89ca-var-001)
(hkcs_m7947)
(hkcs_u7947)
𡭕 (u21b55)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21b55-04-var-001)
(u21b55-04-var-002)
(u21b55-07-var-001)
(u21b55-09-var-001)
(u21b55-jv) (=u21b55) (=dkw-07476) (=zihai-000247) (=u21b55-us) (=u21b55-g) (=koseki-085040)
(u21b55-t)
(u21b55-var-001)
(hkcs_m21b55)
𥘅 (u25605)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25605) (=dkw-24624) (=zihai-000221) (=koseki-274910)
(u25605-01)
(u25605-01-var-001)
(u25605-02)
(cdp-88c7)
(hkcs_m25605)
(hkcs_u25605)
𧵋 (u27d4b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27d4b-jv) (=u27d4b) (=koseki-416410)
(dkw-36715)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部