GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u7a74-03 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7A74「穴」偏化変形部品) (@12)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7a74) (u7a74-01)
(u7a74-01-var-002)
(u7a74-03) (=u7a74-03-var-004)
(u7a74-03-var-001)
(u7a74-03-var-002)
(u7a74-03-var-003)
(u7a74-03-var-005)
(u7a74-03-var-006)
(u7a74-03-var-007)
(u7a74-03-var-008)
(u7a74-03-var-009)
(u7a74-03-var-010) (=u7a74-us03)
(u7a74-03-var-011)
(u7a74-03-var-012)
(u7a74-03-var-013)
(u7a74-03-var-014)
(u7a74-03-var-015)
(u7a74-03-var-016)
(u7a74-03-var-017)
(u7a74-03-var-018)
(u7a74-03-var-019)
(u7a74-03-var-020)
(u7a74-03-var-021)
(u7a74-03-var-022)
(u7a74-03-var-023)
(u7a74-03-var-024)
(u7a74-05)
(u7a74-g) (=hkcs_u7a74) (=fzyouhei_u7a74)
(u7a74-g03)
(u7a74-h)
(u7a74-itaiji-001)
(u7a74-j) (=u7a74-ue0103) (=u7a74-ue0100) (=u7a74) (=koseki-284430) (=juki-7a74) (=jmj-019203) (=j90-376a) (=hdic-tanki03_hkrm-06060211) (=gt-32792) (=aj1-01856)
(u7a74-k) (=u7a74-v) (=u7a74-ue0104) (=u7a74-ue0101) (=u2f73) (=tudien-22413) (=k0-7a6b) (=juki-b76a) (=jmj-019204) (=j83-376a) (=hdic-tanki04_hkrm-07058512) (=hdic-tanki04_hkrm-07058511) (=gt-32790) (=dkw-25406) (=aj1-13434)
(u7a74-t)
(u7a74-t03)
(u7a74-ue0102) (=shincho-08324) (=aj1-13745)
(u7a74-v03)
(gt-67416)
(u18c58)
(u2ff1-u53b6-u4eba)
(utc-00812)
(chunichidaijiten_xue29a67)
(hkcs_m7a74)
(hkcs_m7a74-p01-s00)
(hkcs_m7a74-p02-s00)
(hkcs_m7a74-p02-s01)
(hkcs_m7a74-p0203-s00)
(hkcs_m7a74-p0203-s01)
(hkcs_m7a74-p0203-s02)
(hkcs_m7a74-p0203-s03)
(hkcs_m7a74-p0203-s10)
(hkcs_m7a74-p03-s00)
(hkcs_m7a74-p03-s01)
(hkcs_m7a74-p03-s02)
(hkcs_m7a74-p03-s03)
(hkcs_m7a74-p03-s10)
(hkcs_m7a74-p03-s11)
(hkcs_m7a74-p03-s40)
(hkcs_m7a74-p26-s00)
(kaido_u7a74-var-001)
(kesuuko_dot88-u7a74-03)
(simch-kx_t086220)
(toikawa_u7a74-var-001)
(toikawa_u7a74-var-002)
异体字: (u2f73)
[康煕部首(非漢字)]
(u5b82)
[その他]
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u5b82-01)
(u5b82-02)
(u5b82-02-var-001)
(u5b82-02-var-002)
(u5b82-04)
(u5b82-05-var-001)
(u5b82-06-var-001)
(u5b82-g)
(u5b82-g01)
(u5b82-g02)
(u5b82-itaiji-001)
(u5b82-jv) (=u7a7a-itaiji-003) (=u5b82-ue0101) (=u5b82-ue0100) (=u5b82-k) (=u5b82) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-008) (=koseki-080240) (=jmj-010107) (=hdic-tanki04_hkrm-07051340) (=dkw-07056) (=cdpo-8470) (=aj1-13840)
(u5b82-t)
(u5b82-ue0102) (=u7a74-itaiji-001) (=toki-01021460) (=hdic-tanki04_hkrm-07051420) (=ebag_kxr-01543) (=cdpo-a056) (=cbeta-00974)
(u5b82-var-001)
(fitzgerald_jur1133) (=juchen-480405)
(hkcs_m5b82)
(hkcs_m5b82-p01-s00)
(hkcs_m5b82-p02-s00)
(simch-kx_t028113)
(u5c44)
[入管正字]
(u5c44) (=u5c44-ue0101) (=toki-01024020)
(u5c44-g)
(u5c44-t)
(u5c44-ue0100) (=dkw-07661) (=koseki-087070) (=jmj-010339)
(c7-6662)
(u2ff8-u2ff1-u5c38-u76ae-u8089)
(hkcs_m5c44)
(simch-kx_t030027)
(u5ca4)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u5ca4) (=koseki-090420) (=jmj-010439) (=dkw-07973)
(u5ca4-g) (=zihai-044118)
(hkcs_m5ca4)
(simch-kx_t030907)
(u8313)
[入管正字]
(u8313)
(u8313-var-001) (=u8313-kv)
(zihai-025727)
(hkcs_m8313)
𠕉 (u20549)
[異體字(漢語大字典)]
(u20549)
(u20549-05)
(u20549-g) (=zihai-006235)
(hkcs_m20549)
𥤢 (u25922)
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u25922-jv) (=u25922)
(koseki-284440) (=dkw-49412)
(hkcs_m25922)
(simch-kx_t086221)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部