GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u7ea0 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7EA0「纠」) (@10)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7ea0) (u7ea0-g) (=u7ea0) (=u7ea0-jv)
(u7ea0-var-001)
(zihai-021604)
(zihai-131011)
(zihai-131012)
(zihai-131014)
(hkcs_m7ea0)
异体字: (u4e29)
[中華字海]
(u4e29-01-var-001) (=u20088-01)
(u4e29-01-var-002)
(u4e29-02-var-001) (=gt-69237)
(u4e29-02-var-002)
(u4e29-04-var-001)
(u4e29-04-var-002)
(u4e29-g) (=zihai-002513) (=kx-007821) (=kx-0078021)
(u4e29-itaiji-001)
(u4e29-itaiji-002)
(u4e29-j) (=u4e29) (=jmj-006343) (=u4e29-ue0100) (=koseki-152660) (=juki-4e29) (=dkw-00068) (=aj1-17237)
(u4e29-t)
(u4e29-var-001)
(u4e29-var-002)
(u4e29-var-003) (=k5-02a8)
(u4e29-var-004)
(u4e29-var-006) (=cdp-8ba3) (=gt-00102)
(u4e29-var-007)
(u4e29-var-008)
(cbeta-08255)
(cdp-88b5) (=unstable-bsh-f5e8) (=u4e29-itaiji-003)
(cdp-88b5-var-001)
(cdp-88b5-var-002)
(cdp-88b5-var-003)
(cdp-88b5-var-004)
(cdp-88b5-var-005)
(cdp-88b6) (=cbeta-17060)
(cdp-88b6-var-001) (=u4e29-var-005)
(u3110) (=c1-2552)
(hkcs_m4e29)
(hkcs_m4e29-p01-s00)
(hkcs_m4e29-p02-s00)
(hkcs_m4e29-p16)
(hkcs_u4e29)
(hkcs_u4e29-01)
(u7cfa)
[←简化字]
(u7cfa) (=dkw-27222) (=aj1-06062) (=juki-7cfa) (=koseki-304290) (=u7cfa-ue0100)
(toki-01000880)
(toki-01000890)
(zihai-002611)
(fzyouhei_u7cfa)
(hkcs_m7cfa)
(hkcs_u7cfa)
(u7cfe)
[←简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u7cfe-j) (=u7cfe) (=u7cfe-ue0101) (=u7cfe-ue0100) (=u7cfe-k) (=koseki-304650) (=juki-7cfe) (=jmj-019953) (=j90-356a) (=aj1-01668)
(u7cfe-var-001) (=u7cfe-ue0102) (=koseki-304400) (=dkw-27227)
(u2ff0-u20088-u2ff1-u5e7a-u738b) (=utc-01564)
(u2ff0-u4e29-u2ff1-u5e7a-u738b) (=unstable-bsh-f65b) (=irg2015-01127)
(fzyouhei_u7cfe)
(hkcs_m7cfe)
(hkcs_u7cfe)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部